Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Mravná a bohoslužobná svätosť

1 Hospodin prikázal Mojžišovi:
2 Hovor s celým zborom Izraelcov: Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. 3 Nech sa každý človek bojí svojej matky i svojho otca; zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku; ja som Hospodin, váš Boh. 4 Neobracajte sa k modlám, ani liatych bôžikov si nezhotovujte; ja som Hospodin, váš Boh. 5 Keď obetujete Hospodinovi obeť spoločenstva, obetujte ju tak, aby ste u Neho získali obľúbenie. 6 Musí sa zjesť v deň, keď ju obetujete, alebo na druhý deň. Čo zvýši na tretí deň, treba spáliť. 7 Ak by sa predsa jedlo z nej na tretí deň, skazí sa a nezíska obľúbenie. 8 Kto by z nej jedol, ponesie svoju vinu, lebo znesvätil, čo je posvätné Hospodinovi; ten musí byť odstránený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. 9 Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte. 10 Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj; nechaj ich chudobnému a cudzincovi; ja som Hospodin, váš Boh. 11 Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého. 12 Na moje meno krivo neprisahajte; inak znesvätíte meno svojho Boha; ja som Hospodin. 13 Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj; nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez noc až do rána. 14 Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha; ja som Hospodin. 15 Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde; nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného; súďte spravodlivo svojho súkmeňovca. 16 Neobchádzaj vo svojom ľude ako ohovárač; nech ti nejde o krv tvojho blížneho; ja som Hospodin. 17 Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. 18 Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin. 19 Zachovávajte moje ustanovenia: Svojim zvieratám sa nedaj spáriť s dvojakým druhom; svoje pole neobsej dvojakým semenom; nech sa nedostanú na teba šaty z dvojakého tkaniva. 20 Ak muž telesne obcuje so ženou, ktorá je otrokyňou, zasnúbenou inému mužovi, ale ešte nie je celkom vykúpená, ani prepustená na slobodu, treba to prešetriť, ale na smrť ich netreba vydať, lebo nebola slobodná. 21 On nech prinesie ako svoju náhradu Hospodinovi do vchodu svätostánku barana na obeť zadosťučinenia za vinu. 22 Baranom, určeným na obeť zadosťučinenia za vinu, nech kňaz vykoná pred Hospodinom obrad zmierenia za neho a za hriech, ktorý spáchal; hriech, ktorý spáchal, mu bude odpustený. 23 Keď prídete do krajiny a nasadíte rozličné ovocné stromy, pokladajte ich za neobrezané; ich ovocie po tri roky vám bude ako neobrezané; nesmie sa jesť. 24 Na štvrtý rok bude patriť všetko ich ovocie Hospodinovi ako posvätná obeť chvály. 25 V piatom roku smiete jesť ich ovocie, aby vám i naďalej hojne vydávali svoju úrodu; ja som Hospodin, váš Boh. 26 Nič nejedzte s krvou. Neveštite ani nečarujte! 27 Nestrihajte si hlavu dookola popri sluchách; ani okraj brady si nepokaz. 28 Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky; ja som Hospodin. 29 Neznesväcuj si dcéru tým, že ju vydáš na smilstvo; nech sa krajina neoddáva smilstvu a nenaplní nehanebnosťou. 30 Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku a majte v úcte moju svätyňu; ja som Hospodin. 31 Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh. 32 Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca a svojho Boha sa boj; ja som Hospodin. 33 Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčajte ho. 34 Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Milujte ho ako seba samých, lebo cudzincami ste boli v Egypte; ja som Hospodin, váš Boh. 35 Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde, pri závaží ani pri dutej miere. 36 Majte správnu váhu, správne závažie, správnu éfu, správny hín; ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta. 37 Zachovávajte všetky moje ustanovenia, všetky moje právne predpisy a plňte ich; ja som Hospodin.