Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Výstraha pred falošnými učiteľmi

1 Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za Laodikenských a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár,
2 aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božieho tajomstva, Krista, 3 v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. 4 Toto vám hovorím, aby vás nikto neprehovoril ľstivými rečami. 5 Lebo hoci som telom aj vzdialený, v duchu som s vami a radujem sa, že vidím vašu usporiadanosť a stálosť vašej viery v Krista.

Proti mudráctvu

6 Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite,
7 zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení. 8 Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista, 9 lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, 10 a aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci.

Proti obradníctvu

11 V Ňom ste boli aj obrezaní nie obriezkou rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou, že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti,
12 keď ste boli s Ním pochovaní v krste. V Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych. 13 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky 14 a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. 15 Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.

Rozličné výstrahy

16 Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty,
17 veď sú len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristovo. 18 Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní 19 a nepridŕža sa Hlavy, z ktorej celé telo, kĺbami a šľachami vystrojené a pospájané, rastie Božím vzrastom. 20 Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať - ako by ste ešte vo svete žili - predpismi? 21 Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte; 22 to všetko sú veci, ktoré spotrebovaním vychádzajú nazmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí. 23 Je to zdanlivo múdrosť, ale (v skutočnosti) len samovoľné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a trýznenie tela. Má to cenu len pre nasýtenie tela.