Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Podiel kmeňa Júda

1 Vylosovaný podiel Júdovcov podľa ich čeľadí siahal na juh k hraniciam Edómu, k púšti Cín až k najkrajnejšiemu juhu.
2 Jeho južná hranica sa tiahla od konca Soľného mora, od zálivu, obráteného na juh. 3 Ďalej ide na juh k výstupu Akrabím, potom prechádza do Cínu a stúpa južne ku Kádéš-Barnei, potom prechádza pri Checróne, stúpa k Ádáru a zahýna do Karkáy. 4 Prechádza od Acmónu, vybieha k Egyptskému potoku a končí pri mori. To bude vaša južná hranica. 5 Východnou hranicou je Soľné more až po ústie Jordánu. Zo severnej strany hranica začína od morského zálivu pri ústí Jordánu, 6 potom stúpa k Bét-Hogle a prechádza severne od Bét-Aráby a hore ku skale Bóhana, syna Rúbenovho. 7 Potom hranica stúpa z údolia Áchór k Debíru a zahýna sa na sever ku Gilgálu, čo je oproti výstupu Adumimskému na južnej strane údolia, ďalej prechodí k vodám Én-Šemeša a končí pri prameni Rógel. 8 Potom hranica stúpa po údolí Ben-Hinnón, južne od hrebeňa Jebúsejcov - to je Jeruzalem; potom hranica stúpa k hrebeňu vrchu, ktorý je naproti údoliu Ben-Hinnóm, smerom na západ, na severnom konci údolia Refáím. 9 Hranica zahne od hrebeňa vrchu k prameňu vôd Neftóach; vybieha k mestám pohoria Efrón a skrúca sa k Baale, to je Kirjat-Jeárím. 10 Od Baaly sa hranica obracia na západ k pohoriu Seír a prechádza k severnému hrebeňu pohoria Jeárím - to je Kesálón, klesá k Bét-Šemešu a prechádza k Timne. 11 Ďalej hranica vybieha k severnému hrebeňu Ekrónu a odbočuje k Šikrónu; prechádza k vrchu Baalá, vybieha k Jabneélu a končí pri mori. 12 Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím. Toto je hranica Júdovcov dookola podľa ich čeľadí. 13 Kálebovi, synovi Jefunneho, podľa príkazu Hospodinovho dal Józua podiel uprostred Júdovcov: Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu - to je Chebrón. 14 Káleb vyhnal odtiaľ troch synov Anákových: Šéšaja, Achimana a Talmaja. 15 Odtiaľ tiahol hore proti obyvateľom Debíru. Debír sa predtým nazýval Kirjat-Séfer. 16 Káleb povedal: Kto porazí Kirjat-Séfer a zaberie ho, tomu dám svoju dcéru Achsu za ženu. 17 Zabral ho Otníél, syn Kenaza, Kálebov brat; a on mu dal za ženu svoju dcéru Achsu. 18 Keď prišla, naviedol ju, aby žiadala pole od svojho otca; a keď zosadla z osla, Káleb jej povedal: Čo chceš? 19 Ona hovorila: Daj mi dar; keď si ma vydal do Negebu, daj mi aj pramene vôd. Káleb jej dal horné i dolné pramene vôd. 20 Toto je dedičné vlastníctvo kmeňa Júda podľa jeho čeľadí. 21 Mestá patriace kmeňu Júda v najjužnejšom kraji až po hranicu Edómu boli: Kabceél, Éder, Jágúr, 22 Kíná, Dímóná, Adádá, 23 Kedeš, Chácór, Jitnán, 24 Zíf, Telem, Beálót, 25 Chácór-Chadattá, Keríjót, Checrón - to je Chácór - 26 Amán, Šema, Moládá, 27 Chacar-Gaddá, Chešmón, Bét-Pelet, 28 Chacar-Šuál, Beér-Šeba, Bizjótjá, 29 Baalá, Ijjím, Ecem, 30 Eltólad, Kesíl, Chormá, 31 Ciklag, Madmanná, Sansanná, 32 Lebáót, Šilchím, Ajin-Rimmón, spolu 29 miest so svojimi dedinami. 33 Na Nížine: Eštáól, Córéa, Ašná, 34 Zánóach, Én-Ganním, Tappúach a Énám, 35 Jarmút, Adullám, Sóchó, Azéka, 36 Šaarajim, Adítajim, Gedérá, Gedérótajim, štrnásť miest so svojimi dedinami; 37 Cenán, Chadáša, Migdal-Gád, 38 Dileán, Micpe, Jokteél, 39 Lachíš, Bockat, Eglón, 40 Kabbón, Lachmás, Kitlíš, 41 Gederót, Bét-Dágón, Naamá, Makkédá, šestnásť miest so svojimi dedinami; 42 Libná, Eter, Ášán, 43 Jiftách, Ašná, Necíb, 44 Keílá, Achzíb, Máréšá - deväť miest so svojimi dedinami. 45 Ekrón so svojimi dedinami a osadami, 46 od Ekrónu k moru všetko, čo leží pri Ašdóde a jeho dedinách, 47 Ašdód, jeho dediny a jeho osady, Gaza, jej dediny a jej osady až po potok Egypta, Veľké more a jeho hranica. 48 Na pohorí: Šámír, Jattír, Sóchó, 49 Danná, Kirjat-Sanná, to je Debír, 50 Anáb, Eštemó, Áním, 51 Góšen, Chólón, Giló - jedenásť miest a ich dediny. 52 Arab, Dúmá, Ešeán, 53 Jánúm, Bét-Tappúach, Aféká, 54 Chumtá, Kirjat-Arba - to je Chebrón - Cíór, deväť miest a ich dediny, 55 Máón, Karmel, Zíf, Júttá, 56 Jezreel, Jokdeám, Zánóách, 57 Kajin, Gibeá, Timná - desať miest a ich dediny, 58 Chalchúl, Bét-Cúr, Gedór, 59 Maarát, Bét-Anót, Eltekón - šesť miest so svojimi dedinami, 60 Kirjat-Baal - to je Kirjat-Jeárím a Rabbá - dve mestá so svojimi dedinami. 61 Na púšti: Bét-Arábá, Middín, Secháchá, 62 Nibšán, Soľné mesto a Éngedí - šesť miest a ich dediny. 63 Ale Jebúsejcov, ktorí obývali Jeruzalem, Júdovci nemohli vyhnať, takže Jebúsejci zostali bývať s Júdovcami až podnes.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk