Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

Podiel kmeňa Júda

1 Vylosovaný podiel Júdovcov podľa ich čeľadí siahal na juh k hraniciam Edómu, k púšti Cín až k najkrajnejšiemu juhu.
2 Jeho južná hranica sa tiahla od konca Soľného mora, od zálivu, obráteného na juh. 3 Ďalej ide na juh k výstupu Akrabím, potom prechádza do Cínu a stúpa južne ku Kádéš-Barnei, potom prechádza pri Checróne, stúpa k Ádáru a zahýna do Karkáy. 4 Prechádza od Acmónu, vybieha k Egyptskému potoku a končí pri mori. To bude vaša južná hranica. 5 Východnou hranicou je Soľné more až po ústie Jordánu. Zo severnej strany hranica začína od morského zálivu pri ústí Jordánu, 6 potom stúpa k Bét-Hogle a prechádza severne od Bét-Aráby a hore ku skale Bóhana, syna Rúbenovho. 7 Potom hranica stúpa z údolia Áchór k Debíru a zahýna sa na sever ku Gilgálu, čo je oproti výstupu Adumimskému na južnej strane údolia, ďalej prechodí k vodám Én-Šemeša a končí pri prameni Rógel. 8 Potom hranica stúpa po údolí Ben-Hinnón, južne od hrebeňa Jebúsejcov - to je Jeruzalem; potom hranica stúpa k hrebeňu vrchu, ktorý je naproti údoliu Ben-Hinnóm, smerom na západ, na severnom konci údolia Refáím. 9 Hranica zahne od hrebeňa vrchu k prameňu vôd Neftóach; vybieha k mestám pohoria Efrón a skrúca sa k Baale, to je Kirjat-Jeárím. 10 Od Baaly sa hranica obracia na západ k pohoriu Seír a prechádza k severnému hrebeňu pohoria Jeárím - to je Kesálón, klesá k Bét-Šemešu a prechádza k Timne. 11 Ďalej hranica vybieha k severnému hrebeňu Ekrónu a odbočuje k Šikrónu; prechádza k vrchu Baalá, vybieha k Jabneélu a končí pri mori. 12 Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím. Toto je hranica Júdovcov dookola podľa ich čeľadí. 13 Kálebovi, synovi Jefunneho, podľa príkazu Hospodinovho dal Józua podiel uprostred Júdovcov: Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu - to je Chebrón. 14 Káleb vyhnal odtiaľ troch synov Anákových: Šéšaja, Achimana a Talmaja. 15 Odtiaľ tiahol hore proti obyvateľom Debíru. Debír sa predtým nazýval Kirjat-Séfer. 16 Káleb povedal: Kto porazí Kirjat-Séfer a zaberie ho, tomu dám svoju dcéru Achsu za ženu. 17 Zabral ho Otníél, syn Kenaza, Kálebov brat; a on mu dal za ženu svoju dcéru Achsu. 18 Keď prišla, naviedol ju, aby žiadala pole od svojho otca; a keď zosadla z osla, Káleb jej povedal: Čo chceš? 19 Ona hovorila: Daj mi dar; keď si ma vydal do Negebu, daj mi aj pramene vôd. Káleb jej dal horné i dolné pramene vôd. 20 Toto je dedičné vlastníctvo kmeňa Júda podľa jeho čeľadí. 21 Mestá patriace kmeňu Júda v najjužnejšom kraji až po hranicu Edómu boli: Kabceél, Éder, Jágúr, 22 Kíná, Dímóná, Adádá, 23 Kedeš, Chácór, Jitnán, 24 Zíf, Telem, Beálót, 25 Chácór-Chadattá, Keríjót, Checrón - to je Chácór - 26 Amán, Šema, Moládá, 27 Chacar-Gaddá, Chešmón, Bét-Pelet, 28 Chacar-Šuál, Beér-Šeba, Bizjótjá, 29 Baalá, Ijjím, Ecem, 30 Eltólad, Kesíl, Chormá, 31 Ciklag, Madmanná, Sansanná, 32 Lebáót, Šilchím, Ajin-Rimmón, spolu 29 miest so svojimi dedinami. 33 Na Nížine: Eštáól, Córéa, Ašná, 34 Zánóach, Én-Ganním, Tappúach a Énám, 35 Jarmút, Adullám, Sóchó, Azéka, 36 Šaarajim, Adítajim, Gedérá, Gedérótajim, štrnásť miest so svojimi dedinami; 37 Cenán, Chadáša, Migdal-Gád, 38 Dileán, Micpe, Jokteél, 39 Lachíš, Bockat, Eglón, 40 Kabbón, Lachmás, Kitlíš, 41 Gederót, Bét-Dágón, Naamá, Makkédá, šestnásť miest so svojimi dedinami; 42 Libná, Eter, Ášán, 43 Jiftách, Ašná, Necíb, 44 Keílá, Achzíb, Máréšá - deväť miest so svojimi dedinami. 45 Ekrón so svojimi dedinami a osadami, 46 od Ekrónu k moru všetko, čo leží pri Ašdóde a jeho dedinách, 47 Ašdód, jeho dediny a jeho osady, Gaza, jej dediny a jej osady až po potok Egypta, Veľké more a jeho hranica. 48 Na pohorí: Šámír, Jattír, Sóchó, 49 Danná, Kirjat-Sanná, to je Debír, 50 Anáb, Eštemó, Áním, 51 Góšen, Chólón, Giló - jedenásť miest a ich dediny. 52 Arab, Dúmá, Ešeán, 53 Jánúm, Bét-Tappúach, Aféká, 54 Chumtá, Kirjat-Arba - to je Chebrón - Cíór, deväť miest a ich dediny, 55 Máón, Karmel, Zíf, Júttá, 56 Jezreel, Jokdeám, Zánóách, 57 Kajin, Gibeá, Timná - desať miest a ich dediny, 58 Chalchúl, Bét-Cúr, Gedór, 59 Maarát, Bét-Anót, Eltekón - šesť miest so svojimi dedinami, 60 Kirjat-Baal - to je Kirjat-Jeárím a Rabbá - dve mestá so svojimi dedinami. 61 Na púšti: Bét-Arábá, Middín, Secháchá, 62 Nibšán, Soľné mesto a Éngedí - šesť miest a ich dediny. 63 Ale Jebúsejcov, ktorí obývali Jeruzalem, Júdovci nemohli vyhnať, takže Jebúsejci zostali bývať s Júdovcami až podnes.