Dve percentá (2 %)

15. kapitola

Podiel kmeňa Júda

1 Vylosovaný podiel Júdovcov podľa ich čeľadí siahal na juh k hraniciam Edómu, k púšti Cín až k najkrajnejšiemu juhu.
2 Jeho južná hranica sa tiahla od konca Soľného mora, od zálivu, obráteného na juh. 3 Ďalej ide na juh k výstupu Akrabím, potom prechádza do Cínu a stúpa južne ku Kádéš-Barnei, potom prechádza pri Checróne, stúpa k Ádáru a zahýna do Karkáy. 4 Prechádza od Acmónu, vybieha k Egyptskému potoku a končí pri mori. To bude vaša južná hranica. 5 Východnou hranicou je Soľné more až po ústie Jordánu. Zo severnej strany hranica začína od morského zálivu pri ústí Jordánu, 6 potom stúpa k Bét-Hogle a prechádza severne od Bét-Aráby a hore ku skale Bóhana, syna Rúbenovho. 7 Potom hranica stúpa z údolia Áchór k Debíru a zahýna sa na sever ku Gilgálu, čo je oproti výstupu Adumimskému na južnej strane údolia, ďalej prechodí k vodám Én-Šemeša a končí pri prameni Rógel. 8 Potom hranica stúpa po údolí Ben-Hinnón, južne od hrebeňa Jebúsejcov - to je Jeruzalem; potom hranica stúpa k hrebeňu vrchu, ktorý je naproti údoliu Ben-Hinnóm, smerom na západ, na severnom konci údolia Refáím. 9 Hranica zahne od hrebeňa vrchu k prameňu vôd Neftóach; vybieha k mestám pohoria Efrón a skrúca sa k Baale, to je Kirjat-Jeárím. 10 Od Baaly sa hranica obracia na západ k pohoriu Seír a prechádza k severnému hrebeňu pohoria Jeárím - to je Kesálón, klesá k Bét-Šemešu a prechádza k Timne. 11 Ďalej hranica vybieha k severnému hrebeňu Ekrónu a odbočuje k Šikrónu; prechádza k vrchu Baalá, vybieha k Jabneélu a končí pri mori. 12 Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím. Toto je hranica Júdovcov dookola podľa ich čeľadí. 13 Kálebovi, synovi Jefunneho, podľa príkazu Hospodinovho dal Józua podiel uprostred Júdovcov: Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu - to je Chebrón. 14 Káleb vyhnal odtiaľ troch synov Anákových: Šéšaja, Achimana a Talmaja. 15 Odtiaľ tiahol hore proti obyvateľom Debíru. Debír sa predtým nazýval Kirjat-Séfer. 16 Káleb povedal: Kto porazí Kirjat-Séfer a zaberie ho, tomu dám svoju dcéru Achsu za ženu. 17 Zabral ho Otníél, syn Kenaza, Kálebov brat; a on mu dal za ženu svoju dcéru Achsu. 18 Keď prišla, naviedol ju, aby žiadala pole od svojho otca; a keď zosadla z osla, Káleb jej povedal: Čo chceš? 19 Ona hovorila: Daj mi dar; keď si ma vydal do Negebu, daj mi aj pramene vôd. Káleb jej dal horné i dolné pramene vôd. 20 Toto je dedičné vlastníctvo kmeňa Júda podľa jeho čeľadí. 21 Mestá patriace kmeňu Júda v najjužnejšom kraji až po hranicu Edómu boli: Kabceél, Éder, Jágúr, 22 Kíná, Dímóná, Adádá, 23 Kedeš, Chácór, Jitnán, 24 Zíf, Telem, Beálót, 25 Chácór-Chadattá, Keríjót, Checrón - to je Chácór - 26 Amán, Šema, Moládá, 27 Chacar-Gaddá, Chešmón, Bét-Pelet, 28 Chacar-Šuál, Beér-Šeba, Bizjótjá, 29 Baalá, Ijjím, Ecem, 30 Eltólad, Kesíl, Chormá, 31 Ciklag, Madmanná, Sansanná, 32 Lebáót, Šilchím, Ajin-Rimmón, spolu 29 miest so svojimi dedinami. 33 Na Nížine: Eštáól, Córéa, Ašná, 34 Zánóach, Én-Ganním, Tappúach a Énám, 35 Jarmút, Adullám, Sóchó, Azéka, 36 Šaarajim, Adítajim, Gedérá, Gedérótajim, štrnásť miest so svojimi dedinami; 37 Cenán, Chadáša, Migdal-Gád, 38 Dileán, Micpe, Jokteél, 39 Lachíš, Bockat, Eglón, 40 Kabbón, Lachmás, Kitlíš, 41 Gederót, Bét-Dágón, Naamá, Makkédá, šestnásť miest so svojimi dedinami; 42 Libná, Eter, Ášán, 43 Jiftách, Ašná, Necíb, 44 Keílá, Achzíb, Máréšá - deväť miest so svojimi dedinami. 45 Ekrón so svojimi dedinami a osadami, 46 od Ekrónu k moru všetko, čo leží pri Ašdóde a jeho dedinách, 47 Ašdód, jeho dediny a jeho osady, Gaza, jej dediny a jej osady až po potok Egypta, Veľké more a jeho hranica. 48 Na pohorí: Šámír, Jattír, Sóchó, 49 Danná, Kirjat-Sanná, to je Debír, 50 Anáb, Eštemó, Áním, 51 Góšen, Chólón, Giló - jedenásť miest a ich dediny. 52 Arab, Dúmá, Ešeán, 53 Jánúm, Bét-Tappúach, Aféká, 54 Chumtá, Kirjat-Arba - to je Chebrón - Cíór, deväť miest a ich dediny, 55 Máón, Karmel, Zíf, Júttá, 56 Jezreel, Jokdeám, Zánóách, 57 Kajin, Gibeá, Timná - desať miest a ich dediny, 58 Chalchúl, Bét-Cúr, Gedór, 59 Maarát, Bét-Anót, Eltekón - šesť miest so svojimi dedinami, 60 Kirjat-Baal - to je Kirjat-Jeárím a Rabbá - dve mestá so svojimi dedinami. 61 Na púšti: Bét-Arábá, Middín, Secháchá, 62 Nibšán, Soľné mesto a Éngedí - šesť miest a ich dediny. 63 Ale Jebúsejcov, ktorí obývali Jeruzalem, Júdovci nemohli vyhnať, takže Jebúsejci zostali bývať s Júdovcami až podnes.