Dve percentá (2 %)

10. kapitola

Dobytie južného Kanaánu

1 Keď jeruzalemský kráľ Adónícedek počul, že Józua dobyl Aj a vykonal na ňom kliatbu - ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s kráľom Aja - a že obyvatelia Gibeónu uzavreli mier s Izraelom a zostali uprostred nich,
2 veľmi sa bál, lebo Gibeón bol veľkým mestom, akoby jedným z kráľovských miest; bol ešte väčší ako Aj a všetci jeho mužovia boli hrdinami. 3 Preto jeruzalemský kráľ Adónícedek poslal ku chebrónskemu kráľovi Hóhámovi, k jarmútskemu kráľovi Pireámovi, k lachíšskemu kráľovi Jáfíovi a k eglónskemu kráľovi Debírovi toto posolstvo: 4 Vystúpte ku mne a pomôžte mi poraziť Gibeón, lebo uzavrel mier s Józuom a s Izraelcami. 5 Nato sa zhromaždili piati amorejskí králi - jeruzalemský, chebrónsky, jarmútsky, láchišský a eglónsky - a pritiahli s celým vojskom; utáborili sa naproti Gibeónu a bojovali proti nemu. 6 Ale Gibeónci poslali Józuovi do tábora v Gilgále odkaz: Neodtiahni ruku od svojich služobníkov, rýchlo vystúp k nám, zachráň nás a pomôž nám, lebo sa proti nám zoskupili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na pohorí. 7 Józua vystúpil z Gilgálu a s ním všetok bojový ľud i všetci udatní hrdinovia. 8 Hospodin povedal Józuovi: Neboj sa ich, lebo som ti ich vydal do rúk. Nikto z nich neobstojí pred tebou. 9 Józua ich nečakane prepadol, celú noc totiž pochodoval z Gilgálu. 10 Hospodin ich uviedol do zmätku pred Izraelom, ktorý im pripravil pri Gibeóne ťažkú porážku, prenasledoval ich cestou hore na Bétchorón a bil ich až po Azéku a Makkédu. 11 Keď sa na svojom úteku pred Izraelom dostali na svah v Bétchoróne, Hospodin dopustil, že padali na nich veľké kamene až po Azéku, tak že pomreli. Tých, čo pomreli od krupobitia kameňov, bolo viac ako tých, ktorých Izraelci pobili mečom. 12 Vtedy, v ten deň, keď Hospodin vydal Amorejcov Izraelcom napospas, hovoril Józua s Hospodinom a zvolal v prítomnosti Izraela: Slnko, zastav sa v Gibeóne a mesiac v údolí Ajalón! 13 Slnko sa zastavilo i mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v Knihe úprimného? Slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň. 14 Nebol viac taký deň ani predtým ani potom, keď Hospodin vypočul hlas človeka; lebo Hospodin bojoval za Izrael. 15 Potom sa Józua a celý Izrael s ním stiahli naspäť do tábora v Gilgále. 16 Tých päť kráľov však ušlo a skrylo sa v jaskyni Makkéda. 17 Nato Józuovi hlásili: Našli piatich kráľov skrytých v jaskyni pri Makkéde. 18 Józua povedal: Privaľte veľké kamene ku vchodu jaskyne a postavte tam mužov, aby ich strážili. 19 Vy sa však nezastavujte, ale prenasledujte svojich nepriateľov a pobite ich zadný voj, nedovoľte, aby sa dostali do svojich miest, lebo Hospodin, váš Boh, dáva vám ich do rúk. 20 Keď Józua a Izraelci skončili boj ich úplnou porážkou a celkom ich zničili - ale tí z nich, ktorí mohli ujsť, ušli a dostali sa do opevnených miest - 21 vrátil sa všetok ľud v pokoji do tábora k Józuovi do Makkédy a nikto sa neodvážil ozvať proti Izraelu. 22 Vtedy Józua povedal: Otvorte vchod jaskyne a doveďte tých piatich kráľov z jaskyne ku mne. 23 Urobili tak a vyviedli piatich kráľov z jaskyne k nemu: jeruzalemského, chebrónskeho, jarmútskeho, lachíšskeho a eglónskeho kráľa. 24 Keď vyviedli oných kráľov k Józuovi, zavolal všetkých Izraelcov a povedal veliteľom bojovníkov, ktorí vyšli s ním. Pristúpte a položte nohy na šiju tých kráľov! Oni pristúpili a položili nohy na ich šije. 25 Józua im potom povedal: Nebojte sa a nestrachujte, buďte silní a odvážni, lebo takto urobí Hospodin všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete. 26 Potom ich dal Józua zabiť a obesiť na päť stromov. Obesenci viseli na stromoch do večera. 27 Pri západe slnka na Józuov rozkaz ich zložili zo stromov a hodili do jaskyne, v ktorej sa skrývali. Potom nakládli veľké kamene ku vchodu jaskyne, ktoré sú tam dodnes. 28 Makkédu zabral Józua ešte v ten deň a dobyl ju ostrím meča. Vykonal kliatbu na nich a nijakému živému tvoru nedal ujsť; s kráľom Makkédy naložil tak, ako naložil s jerišským kráľom. 29 Potom prešiel Józua a celý Izrael s ním z Makkédy do Libny a bojoval proti Libne. 30 Aj ju a jej kráľa dal Hospodin Izraelcom do rúk a pobil ostrím meča všetko živé v nej, nijakému tvorovi nedal ujsť; s jej kráľom naložil tak ako s jerišským kráľom. 31 Potom prešiel Józua a celý Izrael s ním z Libny do Lachíša; a utáboril sa naproti nemu a bojoval proti nemu. 32 Hospodin vydal Lachíš Izraelu do rúk, ten ho na druhý deň dobyl a vybil ostrím meča i so všetkými tvormi v ňom, ako urobil Libne. 33 Vtedy vyšiel gézerský kráľ Hórám na pomoc Lachíšu, ale Józua ho porazil i s jeho ľudom tak, že nenechal nikoho, kto by mohol ujsť. 34 Józua prešiel i s celým Izraelom z Lachíša do Eglónu; utáborili sa naproti nemu. 35 V ten deň ho dobyli a povraždili ostrím meča; na všetkých živých v ňom vykonali kliatbu v ten deň, celkom tak, ako urobili s Lachíšom. 36 Potom Józua a celý Izrael s ním vystúpili z Eglónu do Chebrónu a bojovali proti nemu. 37 Dobyli ho a pobili ostrím meča i s jeho kráľom, so všetkými príslušnými mestami a so všetkým živým v nich a nenechali nikoho, kto by mohol ujsť, celkom tak urobili ako s Eglónom. A vykonali kliatbu na ňom a na všetkom živom v ňom. 38 Józua i celý Izrael s ním sa potom vrátil do Debíru a bojoval proti nemu; 39 dobyl ho aj s jeho kráľom a so všetkými jeho mestami a vyvraždil ich ostrím meča. Potom vykonal kliatbu na všetkom živom v ňom a nedal nikomu uniknúť; ako urobil s Chebrónom a Libnou i s jej kráľom, tak urobil s Debírom a s jeho kráľom. 40 Takto porazil Józua celú krajinu: pohorie i Negeb, Nížinu a svahy i so všetkými kráľmi, a nedal nikomu ujsť. Na všetkom živom vykonali kliatbu, ako prikázal Hospodin, Boh Izraela. 41 Józua zmocnil sa ich od Kádéš Barney až po Gazu, i celej krajiny Góšen až po Gibeón. 42 Všetkých tých kráľov i s ich krajinami zabral Józua naraz, lebo Hospodin, Boh Izraela, bojoval za Izrael. 43 Potom sa vrátil Józua a celý Izrael s ním do tábora v Gilgále.