Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Jób obraňuje svoju nevinu

1 Uzavrel som zmluvu so svojimi očami; ako by som mohol teda pozrieť na pannu?
2 Aký údel by som mal od Boha zhora a dedičstvo od Všemohúceho z výšin? 3 Nehrozí záhuba nešľachetnému a nešťastie činiteľovi neprávosti? 4 Či On nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky? 5 Ak som sa správal klamlivo, ak moja noha hnala sa za podvodom, 6 nech ma Boh odváži na spravodlivej váhe a nech pozná moju nevinu. 7 Ak sa môj krok odchýlil z cesty a moje srdce išlo za očami, ak mi na rukách lipne dáka škvrna, 8 potom nech iný poje, čo ja nesejem, nech je vykorenené, čo mne vyrastie. 9 Ak sa moje srdce dalo zvábiť ženou, ak som striehol pri dverách blížneho, 10 nech moja žena melie inému a nech sa iní nad ňou skláňajú. 11 Bol by to iste hanebný čin a vina zrelá pred sudcov; 12 bol by to oheň, ktorý zožiera až po miesto zániku, a všetku moju úrodu by zničil do koreňa. 13 Ak som nedbal na právo svojho sluhu alebo služobnice, keď mali so mnou spor, 14 čo by som robil, keby povstal Boh, čo by som Mu odpovedal, keby ma skúmal? 15 Či môj Tvorca nestvoril v živote aj jeho? Či nás ten istý nestvárnil v lone matky? 16 Ak som odmietol žiadosť núdzneho a ak som vdovám kormútil oči, 17 ak som sám jedával svoju skyvu, a nejedol z nej aj osirelý 18 - veď od mojej mladosti som ho vychovával ako otec, od života matky som ho viedol - 19 ak som videl hynúceho bez odevu a chudobného bez prikrývky, 20 ak ma nežehnali jeho bedrá a nezohrial sa z vlny mojich jahniat, 21 ak som sa zahnal rukou na sirotu, lebo som zazrel v bráne pomoc pre seba, 22 nech mi odpadne plece od šije, nech sa mi rameno vylomí z kĺbu. 23 Lebo strach som mal pred Božím trestom; nebol by som zniesol Jeho velebu. 24 Ak som skladal dôveru v zlato a rýdze zlato som nazýval svojím útočiskom; 25 ak som sa radoval, že moje bohatstvo je veľké a že moja ruka mnoho získala, 26 ak som videl, ako žiari svetlo slnka a ako nádherne sa šinie mesiac, 27 ak moje srdce tajne zviesť sa dalo, takže by som rukou bozky posielal, 28 aj to by bola vina súca pred sudcov, lebo bol by som zaprel Boha tam hore. 29 Ak som sa tešil zo záhuby nepriateľa, alebo plesal, ak ho stihlo nešťastie, 30 ale nedovolil som svojim ústam zhrešiť, tak, že by som žiadal naňho kliatbu. 31 Vskutku, chlapi z môjho stanu hovorili: Či je niekto, kto sa nenasýtil mäsom od neho? 32 Cudzí človek nenocoval na ulici, svoje dvere otváral som pocestnému. 33 Ak som zakrýval ako Adam svoje priestupky, aby som v hrudi tajil svoju vinu, 34 mohol by som sa ľakať veľkého davu a opovrhnutie pokolení by ma mohlo strašiť; umĺkol by som a nevyšiel zo dverí. 35 Kiežby ma niekto vypočul! Tu je môj podpis. Nech mi odpovie Všemohúci, aj obžalobný spis, čo napísal môj odporca. 36 Iste by som to vzal na plece, priviazal by som si to ako korunu. 37 Jemu by som oznámil počet svojich krokov, ako knieža by som predstúpil pred Neho. 38 Ak moja roľa kričí proti mne a jej brázdy plačú s ňou, 39 ak som jej úrodu bezplatne požíval a jej majiteľom život vyhášal, 40 nech miesto pšenice bodľač vyrastá a miesto jačmeňa bolehlav. Končia sa reči Jóbove.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk