Predchádzajúca kapitola

44. kapitola

Posledné proroctvá Jeremiášove v Egypte

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi o všetkých Júdejcoch, bývajúcich v Egypte v Migdóle, Tachpanchese, Memfise a v Patróse:
2 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Videli ste všetku pohromu, ktorú som uviedol na Jeruzalem i na všetky judské mestá. Dnes sú, hľa, zrúcaniskom, a niet v nich obyvateľov 3 pre ich nešľachetnosť, ktorú páchali, keď ma hnevali tým, že šli kadiť a slúžiť iným bohom, ktorých nepoznali ani oni, ani vy, ani vaši otcovia; 4 hoci som posielal k vám stále svojich služobníkov, prorokov s odkazom: Nepáchajte túto ohavnosť, ktorú nenávidím. 5 Ale neposlúchli, ani nepočúvali, aby sa odvrátili od svojej nešľachetnosti a nekadili iným bohom. 6 Preto sa vyliala moja prchkosť a môj hnev vzbĺkol v judských mestách i na uliciach Jeruzalema, takže sa stali zboreniskom a púšťou, ako sú dnes. 7 Teraz takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela: Prečo konáte také veľké zlo sami proti sebe, že musí byť u vás vykynožený z Júdu muž i žena, dieťa i nemluvňa, aby z vás neostal ani zvyšok? 8 Popudzujete ma dielom svojich rúk, kadíte iným bohom v Egypte, do ktorého prichádzate bývať ako cudzinci, aby ste boli vykynožení a aby ste sa stali kliatbou a potupou medzi všetkými národmi zeme. 9 Zabudli ste na zlé skutky svojich otcov, na zlé skutky judských kráľov, na zlé skutky ich žien i na zlé skutky vašich žien, ktoré páchali v Judsku a na uliciach Jeruzalema? 10 Nepokorili sa ani do dnešného dňa, nebáli sa a nechodili podľa môjho učenia a podľa mojich ustanovení, ktoré som predložil vám i vašim otcom. 11 Preto takto vraví Hospodin moc nos tí, Boh Izraela: Ajhľa, obraciam svoju tvár proti vám na záhubu, aby som vykynožil celého Júdu. 12 A schytím zvyšok Júdu, ktorý sa pobral odísť do Egypta, aby tam býval. V Egypte bude s nimi úplný koniec, padnú mečom a hladom. Pohynú malí i veľkí; mečom a hladom pomrú a budú kliatbou a hrôzou, zlorečením a potupou. 13 Potrestám tých, čo bývajú v Egypte, mečom, hladom a morom, ako som potrestal Jeruzalem. 14 Vo zvyšku Júdu, ktorý odišiel bývať do Egypta, nebude nikto, kto sa zachráni, alebo kto utečie. Nemôžu sa vrátiť do Judska, hoci z tej duše túžia vrátiť sa a bývať tam. Nevrátia sa, iba ak niekoľko utečencov.

Výstraha pred uctievaním kráľovnej nebies

15 Vtedy takto odpovedali Jeremiášovi všetci mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy kadili iným bohom, i všetky ženy, ktoré stáli ako veľké zhromaždenie so všetkým ľudom, bývajúcim v Egypte a v Patróse:
16 V tom, čo si nám hovoril v mene Hospodinovom, ťa neposlúchneme. 17 Ale rozhodne budeme plniť všetko, ako sme sľúbili, že budeme kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliatby, ako sme robievali my, naši otcovia, naši králi a naše kniežatá v judských mestách a na uliciach Jeruzalema. Vtedy sme mali chleba do sýtosti, dobre nám bolo a pohromu sme nezažili. 18 Odvtedy však, čo sme prestali kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliatby, trpíme nedostatkom vo všetkom a hynieme mečom a hladom. 19 A ak my kadíme kráľovnej nebies a obetujeme jej úliatby, či jej robíme obetné koláče, majúce jej podobu, a obetujeme jej úliatby bez vedomia svojich mužov? 20 Ale Jeremiáš povedal všetkému ľudu, mužom i ženám a všetkým ľuďom, ktorí mu tak odpovedali: 21 Naopak, Hospodin sa rozpomenul práve na to kadidlo, ktoré ste obetovali po judských mestách a na jeruzalemských uliciach vy, vaši otcovia, vaši králi a kniežatá i pospolitý ľud, a dotklo sa Mu to srdca, 22 takže Hospodin už nemohol ďalej znášať vaše zlé skutky a ohavnosti, ktoré ste páchali. Preto sa stala vaša krajina zboreniskom, predmetom hrôzy a kliatby, bez obyvateľov, ako je aj dnes. 23 Pretože ste kadili a hrešili proti Hospodinovi, nepočúvali ste Jeho hlas a nechodili ste podľa Jeho učenia, podľa Jeho ustanovení a svedectiev, stihla vás táto pohroma, ako je to dnes. 24 Ďalej povedal Jeremiáš všetkému ľudu i všetkým ženám: Počujte slovo Hospodinovo, vy všetci z Júdu, ktorí ste v Egypte: 25 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Vy i vaše ženy ste to vyslovili vlastnými ústami a svojimi rukami ste splnili, čo hovoríte: Rozhodne budeme plniť svoje sľuby, ktoré sme urobili, a budeme kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliatby. Nuž uskutočňujte svoje sľuby! 26 Preto počujte slovo Hospodinovo, všetci z Júdu, ktorí bývate v Egypte: Ajhľa, prisahal som na svoje veľké meno - riekol Hospodin: V celom Egypte ústa nijakého Júdejca nevyslovia viac moje meno hovoriac: Akože žije Hospodin, Pán. 27 Ajhľa, ja bdiem nad nimi na ich škodu, a nie na prospech, takže všetci Júdejci, ktorí sú v Egypte, zhynú mečom, hladom až do úplného vykynoženia. 28 Ktorí uniknú pred mečom, vrátia sa z Egypta do Judska v malom počte. Potom pozná celý zvyšok Júdu, ktorý prišiel bývať do Egypta, čie slovo sa splní: moje, či ich. 29 A toto vám bude znamením - znie výrok Hospodinov - že vás potrestám na tomto mieste, aby ste poznali, že sa iste uskutočnia moje slová o vás na vašu škodu. 30 Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja vydám faraóna, egyptského kráľa Chofru, do rúk jeho nepriateľov, ktorí mu siahajú na život, ako som vydal judského kráľa Cidkiju do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara, jeho nepriateľa, ktorý mu siahal na život.