Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Narušenie zmluvy

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:
2 Počujte slová tejto zmluvy! A ty ich povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema. 3 Povedz im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Prekliaty človek, ktorý neposlúcha slová tejto zmluvy, 4 čo som dal ako príkaz vašim otcom, keď som ich vyviedol z Egypta, zo železnej pece, slovami: Počúvajte môj hlas a robte všetko, ako vám prikazujem, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom, 5 aby som splnil prísahu, ktorú som dal vašim otcom, že im dám krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ako je to dnes. Na to som odpovedal: Amen, Hospodine! 6 Riekol mi Hospodin: Rozhlasuj všetky tieto slová po judských mestách a po uliciach Jeruzalema: Počúvajte slová tejto zmluvy a plňte ich, 7 lebo som dôrazne napomínal vašich otcov v čase, keď som ich viedol z Egypta, napomínajúc ich ustavične až po dnešný deň slovami: Počúvajte môj hlas! 8 No neposlúchali, ani nepočúvali, ale chodili každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca, takže som naplnil na nich všetky slová tejto zmluvy, ktoré som prikázal plniť, ale neplnili ich. 9 Vtedy mi riekol Hospodin: Medzi Júdejcami a obyvateľmi Jeruzalema sa zistilo sprisahanie. 10 Navrátili sa k previneniam svojich dávnych predkov, ktorí sa zdráhali poslúchať moje slová, a sami chodili za inými bohmi, aby im slúžili. Dom Izraela a dom Júdov zrušil moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami. 11 Preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, privediem na vás pohromu, ktorej nebudú môcť uniknúť. Keď budú volať ku mne, nebudem ich počúvať. 12 A keď judské mestá a obyvatelia Jeruzalema pôjdu a budú volať o pomoc bohov, ktorým kadievali, tí im vôbec nepomôžu v čase ich pohromy. 13 Veď koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko oltárov ste nastavali božstvu hanby, oltárov na kadenie Baalovi. 14 Ty sa však nemodli za tento ľud a nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, lebo ja ich nevypočujem, keď budú vo svojom nešťastí volať ku mne o pomoc.

Obete nepomáhajú

15 Čo chce môj miláčik v mojom dome? Uskutočňovať nekalé úmysly? Či sľuby a posvätné mäso odstránia od teba pohromu? Budeš potom plesať?
16 Zelenou olivou s krásnym, úhľadným ovocím pomenoval ťa Hospodin, ale v hučaní veľkej búrky zapáli na nej oheň, a tak poškodia jej vetvy. 17 A Hospodin mocností, ktorý ťa zasadil, vyriekol zlé proti tebe pre zlo domu Izraela a domu Júdovho, čo popáchali, aby ma popudzovali kadením Baalovi.

Úklady rodákov proti Jeremiášovi

18 Hospodin mi dal poznať, nuž dozvedel som sa; vtedy Ty si mi zjavil ich výčiny.
19 Bol som však ako krotký baránok, vedený na zabitie, ani som nezbadal, že snujú proti mne úklady: Znivočme strom v jeho miazge a vytnime ho zo zeme živých, nech sa už ani jeho meno nespomína. 20 Ale, Hospodine mocností, ktorý spravodlivo súdiš a skúmaš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju pomstu na nich, lebo Tebe som prenechal svoj spor. 21 Preto tak vraví Hospodin o mužoch z Anatótu, ktorí ti siahajú na život a vravia: Neprorokuj v mene Hospodinovom, ak nechceš zomrieť našou rukou. 22 Preto tak vraví Hospodin mocností: Ajhľa, ja ich potrestám: Ich mládenci padnú mečom, ich synovia a dcéry pomrú hladom; 23 ani len zvyšok nezostane z nich, keď privediem pohromu na mužov z Anatótu v ten rok, keď ich navštívim.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk