Dve percentá (2 %)

11. kapitola

Narušenie zmluvy

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:
2 Počujte slová tejto zmluvy! A ty ich povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema. 3 Povedz im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Prekliaty človek, ktorý neposlúcha slová tejto zmluvy, 4 čo som dal ako príkaz vašim otcom, keď som ich vyviedol z Egypta, zo železnej pece, slovami: Počúvajte môj hlas a robte všetko, ako vám prikazujem, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom, 5 aby som splnil prísahu, ktorú som dal vašim otcom, že im dám krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ako je to dnes. Na to som odpovedal: Amen, Hospodine! 6 Riekol mi Hospodin: Rozhlasuj všetky tieto slová po judských mestách a po uliciach Jeruzalema: Počúvajte slová tejto zmluvy a plňte ich, 7 lebo som dôrazne napomínal vašich otcov v čase, keď som ich viedol z Egypta, napomínajúc ich ustavične až po dnešný deň slovami: Počúvajte môj hlas! 8 No neposlúchali, ani nepočúvali, ale chodili každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca, takže som naplnil na nich všetky slová tejto zmluvy, ktoré som prikázal plniť, ale neplnili ich. 9 Vtedy mi riekol Hospodin: Medzi Júdejcami a obyvateľmi Jeruzalema sa zistilo sprisahanie. 10 Navrátili sa k previneniam svojich dávnych predkov, ktorí sa zdráhali poslúchať moje slová, a sami chodili za inými bohmi, aby im slúžili. Dom Izraela a dom Júdov zrušil moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami. 11 Preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, privediem na vás pohromu, ktorej nebudú môcť uniknúť. Keď budú volať ku mne, nebudem ich počúvať. 12 A keď judské mestá a obyvatelia Jeruzalema pôjdu a budú volať o pomoc bohov, ktorým kadievali, tí im vôbec nepomôžu v čase ich pohromy. 13 Veď koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko oltárov ste nastavali božstvu hanby, oltárov na kadenie Baalovi. 14 Ty sa však nemodli za tento ľud a nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, lebo ja ich nevypočujem, keď budú vo svojom nešťastí volať ku mne o pomoc.

Obete nepomáhajú

15 Čo chce môj miláčik v mojom dome? Uskutočňovať nekalé úmysly? Či sľuby a posvätné mäso odstránia od teba pohromu? Budeš potom plesať?
16 Zelenou olivou s krásnym, úhľadným ovocím pomenoval ťa Hospodin, ale v hučaní veľkej búrky zapáli na nej oheň, a tak poškodia jej vetvy. 17 A Hospodin mocností, ktorý ťa zasadil, vyriekol zlé proti tebe pre zlo domu Izraela a domu Júdovho, čo popáchali, aby ma popudzovali kadením Baalovi.

Úklady rodákov proti Jeremiášovi

18 Hospodin mi dal poznať, nuž dozvedel som sa; vtedy Ty si mi zjavil ich výčiny.
19 Bol som však ako krotký baránok, vedený na zabitie, ani som nezbadal, že snujú proti mne úklady: Znivočme strom v jeho miazge a vytnime ho zo zeme živých, nech sa už ani jeho meno nespomína. 20 Ale, Hospodine mocností, ktorý spravodlivo súdiš a skúmaš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju pomstu na nich, lebo Tebe som prenechal svoj spor. 21 Preto tak vraví Hospodin o mužoch z Anatótu, ktorí ti siahajú na život a vravia: Neprorokuj v mene Hospodinovom, ak nechceš zomrieť našou rukou. 22 Preto tak vraví Hospodin mocností: Ajhľa, ja ich potrestám: Ich mládenci padnú mečom, ich synovia a dcéry pomrú hladom; 23 ani len zvyšok nezostane z nich, keď privediem pohromu na mužov z Anatótu v ten rok, keď ich navštívim.