Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

45. kapitola

1 Takto vraví Hospodin svojmu pomazanému Kýrovi - jeho som uchopil za pravicu, aby som podmanil pred ním národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov. Pootváram pred ním vráta, a brány neostanú zavreté. 2 Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. 3 Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom. 4 Pre môjho sluhu Jákoba a pre Izraela, môjho vyvolenca, som ťa povolal tvojím menom. Vľúdne som ťa oslovil, hoci si ma nepoznal. 5 Ja som Hospodin, a nieto iného, okrem mňa nieto Boha, opásal som ťa, hoci si ma nepoznal. 6 Aby poznali od východu slnka i od jeho západu, že okrem mňa nieto nikoho. Ja som Hospodin, a nieto viac nikoho! 7 Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. 8 Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril.

Proti nespokojencom s Božím riadením

9 Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá cenu?
10 Beda tomu, kto vraví otcovi: Čo plodíš? alebo žene: Čo rodíš? 11 Takto vraví Hospodin, Svätý Izraela a jeho Tvorca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete rozkazovať? 12 Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej; ja, moje ruky rozvinuli nebesá, a ja som ustanovil všetky ich voje. 13 Ja som ho z milosti vzbudil a ja urovnám všetky jeho cesty. On vystaví moje mesto a prepustí zajatých môjho ľudu bez výkupného, bez úplatku - hovorí Hospodin mocností.

Národy poznajú pravého Boha

14 Takto vraví Hospodin: Výnos Egypta a zisk Kúša, Sabejci - urastení mužovia - prejdú k tebe a budú tvoji, za tebou budú chodiť v putách. Pred tebou sa budú klaňať a k tebe sa budú modliť: Len v tebe je Boh, a nikde inde nieto Boha.
15 Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. 16 Na hanbu a posmech vyjdú všetci, s potupou odídu tvorcovia modiel. 17 Izrael bude zachránený Hospodinom, večnou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky.

Hospodinov plán má spásny cieľ

18 Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá - On je Boh, ktorý stvárnil zem a ustanovil ju, On ju založil; - nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie: Ja som Hospodin, a nieto iného.
19 Nehovoril som v skrytosti na temnom mieste zeme. Jákobovmu potomstvu som nepovedal: Hľadajte ma v prázdnote! Ja, Hospodin, hovorím pravdu, zvestujem opravdivo. 20 Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte, utečenci z pohanov. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí, čo sa modlia k bohu, ktorý nemôže pomôcť. 21 Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa. 22 Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto. 23 Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať: 24 Len v Hospodinovi mám spásu a moc; k Nemu prídu a zahanbia sa všetci, ktorí sa zlostia na Neho; 25 v Hospodinovi nájde spásu a chválu všetko potomstvo Izraela.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk