Predchádzajúca kapitola

45. kapitola

1 Takto vraví Hospodin svojmu pomazanému Kýrovi - jeho som uchopil za pravicu, aby som podmanil pred ním národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov. Pootváram pred ním vráta, a brány neostanú zavreté. 2 Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. 3 Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom. 4 Pre môjho sluhu Jákoba a pre Izraela, môjho vyvolenca, som ťa povolal tvojím menom. Vľúdne som ťa oslovil, hoci si ma nepoznal. 5 Ja som Hospodin, a nieto iného, okrem mňa nieto Boha, opásal som ťa, hoci si ma nepoznal. 6 Aby poznali od východu slnka i od jeho západu, že okrem mňa nieto nikoho. Ja som Hospodin, a nieto viac nikoho! 7 Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. 8 Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril.

Proti nespokojencom s Božím riadením

9 Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá cenu?
10 Beda tomu, kto vraví otcovi: Čo plodíš? alebo žene: Čo rodíš? 11 Takto vraví Hospodin, Svätý Izraela a jeho Tvorca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete rozkazovať? 12 Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej; ja, moje ruky rozvinuli nebesá, a ja som ustanovil všetky ich voje. 13 Ja som ho z milosti vzbudil a ja urovnám všetky jeho cesty. On vystaví moje mesto a prepustí zajatých môjho ľudu bez výkupného, bez úplatku - hovorí Hospodin mocností.

Národy poznajú pravého Boha

14 Takto vraví Hospodin: Výnos Egypta a zisk Kúša, Sabejci - urastení mužovia - prejdú k tebe a budú tvoji, za tebou budú chodiť v putách. Pred tebou sa budú klaňať a k tebe sa budú modliť: Len v tebe je Boh, a nikde inde nieto Boha.
15 Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. 16 Na hanbu a posmech vyjdú všetci, s potupou odídu tvorcovia modiel. 17 Izrael bude zachránený Hospodinom, večnou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky.

Hospodinov plán má spásny cieľ

18 Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá - On je Boh, ktorý stvárnil zem a ustanovil ju, On ju založil; - nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie: Ja som Hospodin, a nieto iného.
19 Nehovoril som v skrytosti na temnom mieste zeme. Jákobovmu potomstvu som nepovedal: Hľadajte ma v prázdnote! Ja, Hospodin, hovorím pravdu, zvestujem opravdivo. 20 Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte, utečenci z pohanov. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí, čo sa modlia k bohu, ktorý nemôže pomôcť. 21 Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa. 22 Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto. 23 Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať: 24 Len v Hospodinovi mám spásu a moc; k Nemu prídu a zahanbia sa všetci, ktorí sa zlostia na Neho; 25 v Hospodinovi nájde spásu a chválu všetko potomstvo Izraela.