Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

Babylonskí poslovia u Chizkiju

1 V tom čase babylonský kráľ Merodach-Baladán, syn Baladánov, poslal Chizkijovi list a dar; počul totiž, že bol chorý a zotavil sa.
2 Chizkija sa tomu potešil a ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachádzalo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chizkija nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. 3 Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chizkijovi a povedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chizkija odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylónie. 4 A on povedal: Čo videli v tvojom dome? Chizkija odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo nič v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. 5 Nato Izaiáš povedal Chizkijovi: Počuj slovo Hospodina mocností! 6 Ajhľa, prídu dni, keď odnesú do Babylónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia naodkladali až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin. 7 Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba pochodiť, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. 8 Vtedy Chizkija povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Bude pokoj a bezpečnosť, pokiaľ ja budem žiť.