Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

1 Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce predpisy predpisujú, 2 aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych môjho ľudu; aby vdovy mohli byť ich korisťou a aby olúpili siroty. 3 Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o pomoc a kde nechávate svoje bohatstvo? 4 Kto sa nezohne medzi zajatých, padne medzi zabitých. Pritom všetkom sa neodvrátil Jeho hnev a Jeho ruka je ešte stále vystretá.

Hrozba Asýrii

5 Beda Asýrii, palici môjho hnevu a prútu v ruke mojej zlosti!
6 Proti nešľachetnému národu posielam ho, príkaz mu dávam proti ľudu, na ktorý sa hnevám, uchvátiť korisť, lúpiť lup a pošliapať ako blato na uliciach. 7 Ale on tak neuvažuje a jeho srdce nie tak zmýšľa, lebo zamýšľa ničiť, vykynožiť nemálo národov. 8 Lebo hovorí: Či moje kniežatá nie sú napospol kráľmi, 9 či Karkemíš nie je ako Kalnó, či Chamát nie je ako Arpad, či Damask nie je ako Samária? 10 Ako siahla moja ruka na kráľovstvá bôžikov, hoci mali viacej tesaných modiel ako Jeruzalem a Samária, 11 vskutku tak urobím Jeruzalemu a jeho bôžikom, ako som urobil Samárii a jej modlám. 12 Keď Pán dovŕši celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, potrestá pyšný výplod mysle asýrskeho kráľa a povýšeneckú pýchu jeho očí. 13 Lebo vraví: Spravil som to silou svojej ruky a svojou múdrosťou, lebo som rozumný. Odstránil som hranice národov a ich zásoby som vyplienil, ako mocnár zvrhol som tých, čo sedia na tróne. 14 Ako na hniezdo siahla moja ruka na bohatstvo národov. Ako sa zbierajú opustené vajcia, tak som pozbieral celú krajinu. Nikto nepohol krídlom a nikto neotvoril zobák, aby zapišťal. 15 Chváli sa sekera proti tomu, kto ňou rúbe? Či vypína sa píla proti tomu, kto ňou pohybuje? Akoby prút mával tými, ktorí ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, kto nie je drevom! 16 Preto zošle Pán, Hospodin mocností, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň. 17 Svetlo Izraela bude ohňom a jeho Svätý plameňom; tak bude horieť, že strávi jeho tŕnie i bodľač v jeden deň. 18 Slávu jeho lesa a jeho ovocného sadu vyhladí, dušu i telo; pominie sa ako chorý. 19 A zvyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec.

Zvyšok sa obráti

20 V ten deň nebude sa už zvyšok Izraela ani zachránení z domu Jákobovho spoliehať na toho, kto ho bije; ale spoliehať sa bude naozaj na Hospodina, Svätého v Izraeli.
21 Zvyšok sa obráti, zvyšok Jákobov, k mocnému Bohu. 22 Keby bolo tvojho ľudu, Izrael, ako morského piesku, len zvyšok sa v ňom obráti. Padlo rozhodnutie o záhube, ktorá priplaví spravodlivosť. 23 Lebo skazu, a to pevne určenú, vykoná Pán, Hospodin mocností, na celej zemi. 24 Preto takto vraví Pán, Hospodin mocností: Neboj sa Asýrie, ľud môj, ktorý bývaš na Sione! Palicou ťa bije a svoj prút dvíha na teba ako Egypt. 25 Lebo ešte celkom máličko, a skončí sa moja prchkosť; a môj hnev sa obráti na ich zničenie. 26 Hospodin mocností vzbudí proti nemu bič ako pri porážke Midjánu pri kameni Óréba a zdvihne svoju palicu ponad more ako kedysi na ceste z Egypta. 27 V ten deň odpadne jeho bremeno z tvojho pleca a zmizne jeho jarmo z tvojej šije.

Postup asýrskych vojsk

Tiahne nahor z Rimmónu,
28 prichádza od Ajjatu; prechádza cez Migrón, v Michmáši si ukladá výstroj. 29 Prechádza cez priesmyk, Geba mu bude nocľažiskom. Ráma sa chveje, Saulova Gibea ušla. 30 Krič hlasno, dcéra Gallím; načúvaj, Lajša, odpovedz jej, Anatót! 31 Madméná je na úteku, obyvatelia Gébímu bežia. 32 Ešte dnes sa zastaví v Nóbe, zaženie sa rukou proti vrchu dcéry Sion, proti pahorku Jeruzalema.

Hospodinov súd

33 Ajhľa, Pán, Hospodin mocností, pozráža konáre s hrozivou mocou, výškou prečnievajúce stromy budú zoťaté a vysoké znížené.
34 Lesnú húštinu vyrúbe železom a Libanon padne zásahom Premocného.