Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce predpisy predpisujú, 2 aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych môjho ľudu; aby vdovy mohli byť ich korisťou a aby olúpili siroty. 3 Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o pomoc a kde nechávate svoje bohatstvo? 4 Kto sa nezohne medzi zajatých, padne medzi zabitých. Pritom všetkom sa neodvrátil Jeho hnev a Jeho ruka je ešte stále vystretá.

Hrozba Asýrii

5 Beda Asýrii, palici môjho hnevu a prútu v ruke mojej zlosti!
6 Proti nešľachetnému národu posielam ho, príkaz mu dávam proti ľudu, na ktorý sa hnevám, uchvátiť korisť, lúpiť lup a pošliapať ako blato na uliciach. 7 Ale on tak neuvažuje a jeho srdce nie tak zmýšľa, lebo zamýšľa ničiť, vykynožiť nemálo národov. 8 Lebo hovorí: Či moje kniežatá nie sú napospol kráľmi, 9 či Karkemíš nie je ako Kalnó, či Chamát nie je ako Arpad, či Damask nie je ako Samária? 10 Ako siahla moja ruka na kráľovstvá bôžikov, hoci mali viacej tesaných modiel ako Jeruzalem a Samária, 11 vskutku tak urobím Jeruzalemu a jeho bôžikom, ako som urobil Samárii a jej modlám. 12 Keď Pán dovŕši celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, potrestá pyšný výplod mysle asýrskeho kráľa a povýšeneckú pýchu jeho očí. 13 Lebo vraví: Spravil som to silou svojej ruky a svojou múdrosťou, lebo som rozumný. Odstránil som hranice národov a ich zásoby som vyplienil, ako mocnár zvrhol som tých, čo sedia na tróne. 14 Ako na hniezdo siahla moja ruka na bohatstvo národov. Ako sa zbierajú opustené vajcia, tak som pozbieral celú krajinu. Nikto nepohol krídlom a nikto neotvoril zobák, aby zapišťal. 15 Chváli sa sekera proti tomu, kto ňou rúbe? Či vypína sa píla proti tomu, kto ňou pohybuje? Akoby prút mával tými, ktorí ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, kto nie je drevom! 16 Preto zošle Pán, Hospodin mocností, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň. 17 Svetlo Izraela bude ohňom a jeho Svätý plameňom; tak bude horieť, že strávi jeho tŕnie i bodľač v jeden deň. 18 Slávu jeho lesa a jeho ovocného sadu vyhladí, dušu i telo; pominie sa ako chorý. 19 A zvyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec.

Zvyšok sa obráti

20 V ten deň nebude sa už zvyšok Izraela ani zachránení z domu Jákobovho spoliehať na toho, kto ho bije; ale spoliehať sa bude naozaj na Hospodina, Svätého v Izraeli.
21 Zvyšok sa obráti, zvyšok Jákobov, k mocnému Bohu. 22 Keby bolo tvojho ľudu, Izrael, ako morského piesku, len zvyšok sa v ňom obráti. Padlo rozhodnutie o záhube, ktorá priplaví spravodlivosť. 23 Lebo skazu, a to pevne určenú, vykoná Pán, Hospodin mocností, na celej zemi. 24 Preto takto vraví Pán, Hospodin mocností: Neboj sa Asýrie, ľud môj, ktorý bývaš na Sione! Palicou ťa bije a svoj prút dvíha na teba ako Egypt. 25 Lebo ešte celkom máličko, a skončí sa moja prchkosť; a môj hnev sa obráti na ich zničenie. 26 Hospodin mocností vzbudí proti nemu bič ako pri porážke Midjánu pri kameni Óréba a zdvihne svoju palicu ponad more ako kedysi na ceste z Egypta. 27 V ten deň odpadne jeho bremeno z tvojho pleca a zmizne jeho jarmo z tvojej šije.

Postup asýrskych vojsk

Tiahne nahor z Rimmónu,
28 prichádza od Ajjatu; prechádza cez Migrón, v Michmáši si ukladá výstroj. 29 Prechádza cez priesmyk, Geba mu bude nocľažiskom. Ráma sa chveje, Saulova Gibea ušla. 30 Krič hlasno, dcéra Gallím; načúvaj, Lajša, odpovedz jej, Anatót! 31 Madméná je na úteku, obyvatelia Gébímu bežia. 32 Ešte dnes sa zastaví v Nóbe, zaženie sa rukou proti vrchu dcéry Sion, proti pahorku Jeruzalema.

Hospodinov súd

33 Ajhľa, Pán, Hospodin mocností, pozráža konáre s hrozivou mocou, výškou prečnievajúce stromy budú zoťaté a vysoké znížené.
34 Lesnú húštinu vyrúbe železom a Libanon padne zásahom Premocného.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk