Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Ježiš - Veľkňaz na spôsob Melchisedeka

1 Tento Melchisedek totiž, kráľ Sálema a kňaz najvyššieho Boha, išiel Abrahámovi naproti, keď sa vracal z vojny, v ktorej porazil kráľov, a požehnal ho;
2 Abrahám mu dal desiatky zo všetkého. Jeho meno v našej reči znamená najprv: kráľ spravodlivosti a potom aj: kráľ Sálema, to jest: kráľ pokoja. 3 Nemá otca, nemá matku, nemá rodokmeň, jeho dni sú bez počiatku, jeho život bez konca; podobný je Synovi Božiemu a zostáva kňazom navždy. 4 Dobre pozorujte teda, aký veľký je to človek, keď mu sám patriarcha Abrahám dal desiatok najcennejšieho z koristi. 5 Aj synovia Léviho, ktorí zastávajú kňazský úrad, majú poverenie vyberať podľa zákona desiatky od ľudu, to jest od vlastných bratov, hoci títo pochádzajú z bedier Abrahámových. 6 On však, hoci nebol z ich rodu, vybral desiatok od Abraháma a požehnal tomu, ktorý mal zasľúbenie. 7 A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. 8 A potom: tu smrteľní ľudia prijímajú desiatky, tam však niekto, o ktorom je dosvedčené, že žije. 9 A aby som tak povedal: aj sám Lévi, ktorý prijíma desiatky, odovzdal desiatky skrze Abraháma, 10 veď bol ešte v bedrách otca, keď mu Melchisedek vyšiel naproti. 11 Keby bola bývala možná dokonalosť prostredníctvom levítskeho kňazstva - veď skrze kňazstvo dostal ľud zákon - či by bolo bývalo treba ustanoviť iného kňaza na spôsob Melchisedeka, a nebolo by stačilo pomenovať ho na spôsob Árona? 12 Lebo keď sa zmení kňazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj zákon. 13 Veď Ten, o ktorom sa tu hovorí, patril k inému kmeňu, z ktorého nikto nemal dočinenia s oltárom. 14 Veď je všeobecne známe, že náš Pán pochádzal z Júdu - kmeňa, ktorému Mojžiš nehovoril nič o kňazoch. 15 A potom ešte omnoho zrejmejšie je to tým, že povstal iný kňaz, podobný Melchisedekovi, 16 ktorý sa ním nestal mocou nejakého zákona o telesnom pôvode, ale mocou neporušiteľného života. 17 Veď tak znie svedectvo o Ňom: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. 18 Týmto sa ruší predošlé prikázanie ako slabé a neužitočné - 19 veď zákon nič neurobil dokonalým - ale prišla lepšia nádej, ktorou sa približujeme k Bohu. 20 A to sa nestalo bez prísahy - totiž tamtí stali sa kňazmi bez prísahy, 21 ale On s prísahou Toho, ktorý mu povedal: Prisahal Pán, a neoľutuje to: Ty si kňaz naveky - 22 natoľko sa Ježiš stal zárukou lepšej zmluvy. 23 Zatiaľ z tamtých stávali sa kňazmi mnohí, lebo im smrť prekazila zostať: 24 On však, pretože zostáva naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného. 25 Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. 26 Takého veľkňaza sme aj potrebovali: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a vyvýšeného nad nebesá, 27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obeť najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí poddaných slabosti; ale slovo prísahy, ktorá odznela po zákone, ustanovuje Syna, ktorý prešiel do večnej dokonalosti.