Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Napomenutia

1 Bratská láska nech trvá!
2 Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí - nevedomky - pohostili už anjelov. 3 Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi väznení, a na trpiacich, veď aj vy ste v tele. 4 Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. 5 Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; 6 takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? 7 Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru. 8 Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. 9 Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je dobré, keď sa srdce posilňuje milosťou, a nie pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitok. 10 My máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. 11 Lebo telá zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätyne za hriechy, spaľujú sa von za ohradou. 12 Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. 13 Vyjdime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. 14 Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce. 15 Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno. 16 Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie. 17 Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo na úžitok. 18 Modlite sa za nás, lebo sme presvedčení, že svedomie je naše dobré, veď sa vo všetkom snažíme dobre si počínať. 19 Tým naliehavejšie prosím, urobte to, aby som sa čím skôr vrátil k vám.

Dokončenie

20 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša,
21 nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 22 Prosíme vás však, bratia, prijmite radi toto napomenutie, veď len nakrátko som vám písal. 23 Vedzte, že nášho brata Timotea už prepustili. Ak onedlho príde, navštívim vás s ním. 24 Pozdravujte všetkých svojich vodcov a všetkých svätých. Pozdravujú vás tí, čo sú z Itálie. 25 Milosť so všetkými vami. Amen.