Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Izák v Geráre. Zmluva s Abímelechom

1 V krajine však nastal hlad - iný než prvý hlad, ktorý bol za čias Abrahámových - preto Izák odišiel do Geráru k filištínskemu kráľovi Abímelechovi.
2 Zjavil sa mu Hospodin a riekol: Nechoď do Egypta, ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. 3 Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny; tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi. 4 Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy; tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme, 5 pretože Abrahám poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a zákony. 6 A Izák zostal v Geráre. 7 Keď sa mužovia tohto mesta pýtali na jeho ženu, povedal: Je to moja sestra. Bál sa povedať: Je to moja žena; myslel si: Aby ma mužovia toho miesta nezabili pre Rebeku, keďže je krásna na pohľad. 8 Keď tam bol už dlhší čas, filištínsky kráľ Abímelech pozrel von oblokom a videl, ako sa Izák láskal so svojou ženou Rebekou. 9 Vtedy si Abímelech zavolal Izáka a povedal mu: Tak hľa, predsa je to tvoja žena! Ako si mohol povedať, že je to tvoja sestra? Izák mu odpovedal: Pretože som si pomyslel: Aby som pre ňu nezomrel. 10 Abímelech však povedal: Čo si nám to vykonal? Málo chýbalo, že niekto z ľudu nespal s tvojou ženou, a tak by si bol uvalil vinu na nás. 11 Vtedy Abímelech vydal celému ľudu tento rozkaz: Ktokoľvek by sa dotkol tohto muža alebo jeho ženy, určite prepadne smrti. 12 Potom Izák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. 13 Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. 14 Mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli. 15 Všetky studne, čo vykopali sluhovia jeho otca za čias jeho otca Abraháma, Filištínci zasypali a zahádzali zeminou. 16 Vtedy Abímelech povedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si omnoho mocnejší ako my. 17 Nato Izák odišiel odtiaľ, usadil sa v gerárskom údolí a ostal tam bývať. 18 Izák znovu vykopal studne, čo vykopali za čias jeho otca Abraháma, ktoré však Filištínci po smrti Abrahámovej zasypali, a pomenoval ich tak, ako ich pomenoval jeho otec. 19 Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam žriedlo čerstvej vody. 20 Ale gerárski pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi a hovorili: Voda je naša. Preto pomenovali tú studňu Ések, lebo sa s ním hádali. 21 Potom vykopali druhú, ale aj o tú sa hádali, a pomenovali ju Sitná. 22 Keď sa Izák odtiaľ pohol, vykopal ďalšiu studňu; o tú sa už nevadili. Vtedy ju pomenoval Rechóbót a povedal: Teraz nám dal Hospodin voľný priestor, aby sme sa rozmnožili v krajine.

Izák v Beér-Šebe

23 Odtiaľ odišiel do Beér-Šeby.
24 Tej noci sa mu zjavil Hospodin a riekol: Ja som Boh tvojho otca Abraháma; neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli svojmu sluhovi Abrahámovi. 25 Postavil tam oltár a vzýval meno Hospodinovo; tam si rozložil stan. Izákovi sluhovia tam vykopali studňu. 26 Tu k nemu prišiel Abímelech z Geráru so svojím priateľom Achuzatom a so svojím vojvodcom Píchólom. 27 Vtedy im Izák povedal: Prečo prichádzate ku mne, keď ma nenávidíte a poslali ste ma preč od seba? 28 Oni odpovedali: Jasne sme videli, že Hospodin je s tebou, tak sme si povedali: Nech je medzi nami záväzná prísaha: chceme uzavrieť s tebou zmluvu, 29 že nám neurobíš nič zlého, ako sme ani my tebe neublížili, len dobré sme ti preukazovali a prepustili sme ťa v pokoji. Ty si teraz požehnaný Hospodinov. 30 Vtedy im pripravil hostinu a oni sa najedli a napili. 31 Zavčas rána vstali a prisahali si navzájom. Keď ich Izák prepustil, odišli od neho v pokoji. 32 V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a o studni, ktorú vykopali, mu oznámili: Našli sme vodu. 33 On ju pomenoval Šebuá; preto sa to mesto volá Beér-Šeba až do dnešného dňa. 34 Keď mal Ézav štyridsať rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetejca Beériho, a Basematu, dcéru Chetejca Élóna. 35 Tieto strpčovali život Izákovi a Rebeke.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk