Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Izák v Geráre. Zmluva s Abímelechom

1 V krajine však nastal hlad - iný než prvý hlad, ktorý bol za čias Abrahámových - preto Izák odišiel do Geráru k filištínskemu kráľovi Abímelechovi.
2 Zjavil sa mu Hospodin a riekol: Nechoď do Egypta, ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. 3 Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny; tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi. 4 Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy; tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme, 5 pretože Abrahám poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a zákony. 6 A Izák zostal v Geráre. 7 Keď sa mužovia tohto mesta pýtali na jeho ženu, povedal: Je to moja sestra. Bál sa povedať: Je to moja žena; myslel si: Aby ma mužovia toho miesta nezabili pre Rebeku, keďže je krásna na pohľad. 8 Keď tam bol už dlhší čas, filištínsky kráľ Abímelech pozrel von oblokom a videl, ako sa Izák láskal so svojou ženou Rebekou. 9 Vtedy si Abímelech zavolal Izáka a povedal mu: Tak hľa, predsa je to tvoja žena! Ako si mohol povedať, že je to tvoja sestra? Izák mu odpovedal: Pretože som si pomyslel: Aby som pre ňu nezomrel. 10 Abímelech však povedal: Čo si nám to vykonal? Málo chýbalo, že niekto z ľudu nespal s tvojou ženou, a tak by si bol uvalil vinu na nás. 11 Vtedy Abímelech vydal celému ľudu tento rozkaz: Ktokoľvek by sa dotkol tohto muža alebo jeho ženy, určite prepadne smrti. 12 Potom Izák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. 13 Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. 14 Mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli. 15 Všetky studne, čo vykopali sluhovia jeho otca za čias jeho otca Abraháma, Filištínci zasypali a zahádzali zeminou. 16 Vtedy Abímelech povedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si omnoho mocnejší ako my. 17 Nato Izák odišiel odtiaľ, usadil sa v gerárskom údolí a ostal tam bývať. 18 Izák znovu vykopal studne, čo vykopali za čias jeho otca Abraháma, ktoré však Filištínci po smrti Abrahámovej zasypali, a pomenoval ich tak, ako ich pomenoval jeho otec. 19 Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam žriedlo čerstvej vody. 20 Ale gerárski pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi a hovorili: Voda je naša. Preto pomenovali tú studňu Ések, lebo sa s ním hádali. 21 Potom vykopali druhú, ale aj o tú sa hádali, a pomenovali ju Sitná. 22 Keď sa Izák odtiaľ pohol, vykopal ďalšiu studňu; o tú sa už nevadili. Vtedy ju pomenoval Rechóbót a povedal: Teraz nám dal Hospodin voľný priestor, aby sme sa rozmnožili v krajine.

Izák v Beér-Šebe

23 Odtiaľ odišiel do Beér-Šeby.
24 Tej noci sa mu zjavil Hospodin a riekol: Ja som Boh tvojho otca Abraháma; neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli svojmu sluhovi Abrahámovi. 25 Postavil tam oltár a vzýval meno Hospodinovo; tam si rozložil stan. Izákovi sluhovia tam vykopali studňu. 26 Tu k nemu prišiel Abímelech z Geráru so svojím priateľom Achuzatom a so svojím vojvodcom Píchólom. 27 Vtedy im Izák povedal: Prečo prichádzate ku mne, keď ma nenávidíte a poslali ste ma preč od seba? 28 Oni odpovedali: Jasne sme videli, že Hospodin je s tebou, tak sme si povedali: Nech je medzi nami záväzná prísaha: chceme uzavrieť s tebou zmluvu, 29 že nám neurobíš nič zlého, ako sme ani my tebe neublížili, len dobré sme ti preukazovali a prepustili sme ťa v pokoji. Ty si teraz požehnaný Hospodinov. 30 Vtedy im pripravil hostinu a oni sa najedli a napili. 31 Zavčas rána vstali a prisahali si navzájom. Keď ich Izák prepustil, odišli od neho v pokoji. 32 V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a o studni, ktorú vykopali, mu oznámili: Našli sme vodu. 33 On ju pomenoval Šebuá; preto sa to mesto volá Beér-Šeba až do dnešného dňa. 34 Keď mal Ézav štyridsať rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetejca Beériho, a Basematu, dcéru Chetejca Élóna. 35 Tieto strpčovali život Izákovi a Rebeke.