Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

24. kapitola

Elíezer hľadá Izákovi ženu

1 Abrahám bol už starý a zošlý vekom; Hospodin ho vo všetkom požehnával.
2 Tu povedal Abrahám najstaršiemu sluhovi svojho domu, správcovi celého svojho majetku: Polož si, prosím, ruku pod moje bedrá! 3 Zaviažem ťa prísahou na Hospodina, Boha nebies a zeme, že môjmu synovi nevyberieš ženu z dcér Kanaáncov, medzi ktorými bývam, 4 ale pôjdeš do mojej vlasti a k môjmu príbuzenstvu a vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. 5 Sluha mu odpovedal: Keby však tá žena nebola ochotná ísť so mnou do tejto krajiny, či mám potom odviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si sa vysťahoval? 6 A Abrahám mu odpovedal: Chráň sa odviesť mi syna tam späť. 7 Hospodin, Boh nebies, ktorý ma vyviedol z môjho otcovského domu, z mojej vlasti, a ktorý hovoril so mnou a takto mi prisahal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu! On sám pošle pred tebou anjela, aby si vybral odtiaľ ženu pre môjho syna. 8 Ak by však žena nebola ochotná ísť s tebou, budeš zbavený tejto prísahy, mne danej. Len mi syna neodveď tam späť. 9 Vtedy sluha položil ruku pod bedrá svojmu pánovi Abrahámovi a odprisahal mu to. 10 Potom sluha vzal spomedzi tiav svojho pána desať a odišiel, majúc v rukách rozličné cennosti svojho pána. Vybral sa a šiel do mezopotámskej Sýrie, do Náchórovho mesta. 11 Podvečer, o tom čase, keď ženy vychádzali naberať vodu, nechal svoje ťavy oddychovať vonku pred mestom pri studni. 12 A povedal: Hospodine, Bože môjho pána Abraháma, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž milosť môjmu pánovi Abrahámovi. 13 Ajhľa, stojím pri prameni a dcéry mužov mesta vychádzajú naberať vodu 14 Ak deva, ktorej poviem: Nachýľ svoj džbán, aby som sa napil, povie: Napi sa, ba aj ťavy ti napojím, nech ona bude tou, ktorú si určil svojmu služobníkovi Izákovi; podľa toho poznám, že si preukázal milosť môjmu pánovi. 15 Ešte ani nedohovoril, a hľa, s džbánom na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betúélovi, synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Náchóra. 16 Deva bola veľmi krásna na pohľad, bola pannou a muž ju ešte nepoznal; zostúpila k prameňu, naplnila džbán a vyšla hore. 17 Tu jej sluha pobehol v ústrety a povedal: Dajže sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána. 18 Ona odvetila: Napi sa, pane; chytro si spustila džbán na ruku a dala sa mu napiť. 19 Keď sa mu dala napiť, povedala: Aj tvojim ťavám naberiem, nech sa dobre napijú. 20 Chytro vyliala džbán do žľabu a bežala k studni znovu nabrať; tak nabrala všetkým jeho ťavám. 21 Muž ju mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie. 22 Keď sa ťavy dobre napili, muž vybral zlatý krúžok do nosa vo váhe pol šekela, i dva náramky na jej ruky vo váhe desať šekelov zlata 23 a opýtal sa: Povedz mi, čia si ty dcéra? Budeme mať v dome tvojho otca miesto prenocovať? 24 Ona mu odpovedala: Som dcéra Betúéla, syna Milky, ktorého porodila Náchórovi. 25 Ďalej mu povedala: Slamy i krmu máme hojnosť, aj miesta na nocľah. 26 Tu muž padol na kolená, poklonil sa pred Hospodinom 27 a povedal: Požehnaný Hospodin, Boh môjho pána, Abraháma, ktorý môjmu pánovi neodňal svoju milosť a vernosť. Naozaj som na ceste, ktorou ma Hospodin priviedol do domu príbuzných môjho pána. 28 Potom deva bežala vyrozprávať domácim svojej matky všetko, čo sa stalo. 29 Rebeka mala brata, menom Lábán, a Lábán vybehol ku mužovi pri prameni. 30 Keď videl krúžok a náramky sestre na rukách, a keď počul slová svojej sestry Rebeky: Tak mi hovoril ten muž, - prišiel k mužovi, ktorý ešte vždy stál pri ťavách nad prameňom, 31 a povedal mu: Vojdi, požehnaný Hospodinov, prečo stojíš vonku? Veď som pripravil dom i miesto pre ťavy. 32 Vtedy muž vošiel do domu; Lábán odsedlal ťavy a dal im slamu a krm, jemu i mužom, ktorí boli s ním, dal vodu na umytie nôh. 33 Keď mu dali jesť, povedal: Nebudem jesť, kým nepoviem svoje poslanie. A oni povedali: Hovor! 34 Potom rozprával: Som sluha Abrahámov. 35 Hospodin veľmi požehnal môjho pána, tak že sa vzmohol; dal mu ovce i dobytok, striebro, zlato, sluhov i služobnice, ťavy i oslov. 36 Sára, žena môjho pána, porodila môjmu pánovi v jeho starobe syna a on mu dal všetko, čo mal. 37 Ale mňa môj pán zaviazal prísahou takto: Neber pre môjho syna ženu z dcér Kanaáncov, v krajine ktorých bývam, 38 ale choď do môjho otcovského domu, k mojej rodine, a vyber ženu pre môjho syna. 39 Keď som môjmu pánovi povedal: Možno tá žena nebude chcieť ísť so mnou, 40 on mi odvetil: Hospodin, pod dohľadom ktorého žijem, pošle s tebou svojho anjela a urobí ti cestu šťastnou, aby si mohol pre môjho syna vybrať ženu z mojej rodiny a z môjho otcovského domu. 41 Budeš však od mne danej prísahy oslobodený, ak prídeš k mojej rodine a nedajú ti ju; tak budeš oslobodený od prísahy mne danej. 42 Keď som dnes prišiel k prameňu, povedal som: Hospodine, Bože môjho pána Abraháma, ak mi chceš cestu, ktorú konám, urobiť šťastnou, 43 ajhľa, stojím pri prameni vody, nech deva, ktorá vyjde naberať vodu a ktorej poviem: Daj sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána, - 44 mi povie: Napi sa a naberiem aj tvojim ťavám; nech ona bude tou ženou, ktorú Hospodin určil synovi môjho pána. 45 A ešte som ani nedohovoril, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka a zostúpila k prameňu. Keď nabrala, povedal som jej: Daj sa mi napiť! 46 Nato rýchlo spustila džbán z pleca a povedala: Napi sa, ba aj ťavy ti napojím. Napil som sa a ona napojila aj ťavy. 47 Vtedy som sa jej takto opýtal: Čia si ty dcéra? A ona odpovedala: Som dcéra Náchórovho syna Betúéla, ktorého mu porodila Milká. Nato som jej dal zlatý krúžok do nosa a náramky na ruky. 48 Padol som na kolená, sklonil som sa pred Hospodinom a dobrorečil som Bohu Abraháma, môjho pána, Hospodinovi, ktorý ma viedol po správnej ceste, aby som dcéru príbuzného môjho pána vzal pre jeho syna. 49 A teraz, ak chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť, povedzte mi to; ak však nie, povedzte mi to tiež, a ja sa obrátim napravo alebo naľavo. 50 Vtedy Lábán a Betúél odpovedali: Táto vec vyšla od Hospodina, nemôžeme ti na to odpovedať ani po zlom ani po dobrom. 51 Tu hľa, pred tebou je Rebeka, vezmi ju a choď. Nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako hovoril Hospodin. 52 Keď Abrahámov sluha počul ich slová, poklonil sa Hospodinovi až po zem. 53 Potom sluha vyňal strieborné a zlaté šperky i šaty a dal ich Rebeke; aj jej bratovi a jej matke daroval cennosti. 54 Potom sa najedli a napili, on i mužovia ktorí boli s ním, a prenocovali tam. Keď ráno vstali, povedal: Prepusťte ma k môjmu pánovi! 55 Ale jej brat a matka povedali: Nech dievča zostane ešte asi desať dní s nami, potom môže ísť. 56 Ale on im odpovedal: Nezdržujte ma, lebo Hospodin korunoval moju cestu úspechom; prepusťte ma, nech idem k svojmu pánovi. 57 Nato odvetili: Zavoláme dievča a opýtame sa ho. 58 Zavolali Rebeku a opýtali sa jej: Pôjdeš s týmto mužom? A ona odpovedala: Pôjdem. 59 Vtedy prepustili svoju sestru Rebeku i jej varovkyňu, aj Abrahámovho sluhu a jeho mužov. 60 Požehnali Rebeku a povedali jej: Sestra naša, staň sa matkou tisícom mnohých tisícov a tvoje potomstvo nech zaujme brány svojich neprajníkov. 61 Vybrala sa teda Rebeka i jej dievčatá, vysadli na ťavy a šli za tým mužom. Tak vzal sluha Rebeku a odišiel.

Izák sa stretá s Rebekou

62 Izák práve prichádzal od studne Lachaj Róí; býval totiž v krajine Negeb.
63 Keď sa chýlilo k večeru, Izák vyšiel na pole rozjímať; vtom pozdvihol oči a zazrel prichádzať ťavy. 64 Aj Rebeka pozdvihla oči a zazrela Izáka, zosadla z ťavy 65 a opýtala sa sluhu: Kto je tamten muž, ktorý kráča poľom nám v ústrety? A sluha odpovedal: To je môj pán! Vtedy vzala závoj a zahalila sa. 66 Potom sluha vyrozprával Izákovi všetko, čo vykonal. 67 Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si Rebeku za ženu a zamiloval si ju. Tak Izák našiel útechu po smrti svojej matky.