Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

17. kapitola

Obriezka znamením Božej zmluvy

1 Keď mal Abrám deväťdesiat rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný,
2 urobím zmluvu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím. 3 Vtedy Abrám padol na tvár a Boh hovoril s ním takto: 4 Hľa, toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých národov. 5 Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov. 6 Urobím ťa nadmieru plodným a vytvorím z teba národy; i králi vyjdú z teba. 7 Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou aj tvojim potomstvom, a to cez pokolenia - ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu. 8 A tebe i tvojmu potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanaán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec; a budem im Bohom. 9 Ďalej riekol Boh Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia. 10 Toto bude moja zmluva medzi mnou a vami aj medzi tvojím potomstvom, ktorú máte zachovávať: Všetci mužovia medzi vami nech sú obrezaní. 11 Dajte si obrezať mäso svojej predkožky; to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. 12 Nech je obrezaný každý, kto má osem dní medzi vami: každý muž z pokolenia na pokolenie. A to sluha narodený v dome, aj sluha za peniaze od cudzincov kúpený, ktorý nie je z tvojho potomstva. 13 Obrezaný má byť každý v dome narodený i za peniaze kúpený. Moja zmluva bude na vašom tele večné znamenie. 14 Každý muž, ktorý si nedá obrezať mäso svojej predkožky, nech je vykynožený spomedzi svojho ľudu, pretože porušil moju zmluvu.

Zasľúbenie o Izákovi

15 Potom riekol Boh Abrahámovi; Svoju ženu Sáraj nebudeš už volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára.
16 Požehnám ju a dám ti z nej syna; požehnám ju a stane sa matkou národov; z nej vyjdú králi národov. 17 Vtedy Abrahám padol na tvár, usmial sa a pomyslel si: Či sa storočnému môže niečo narodiť a či deväťdesiatročná Sára môže ešte rodiť? 18 Nato Abrahám povedal Bohu: Kiežby Izmael žil pod tvojím dohľadom. 19 Boh však riekol: Nie. Ale tvoja žena Sára ti porodí syna; dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju zmluvu s ním ako večnú zmluvu pre jeho potomstvo. 20 Ale aj ohľadom Izmaela som ťa vypočul. Požehnal som ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím; splodí dvanásť kniežat; vytvorím z neho veľký národ. 21 Ustanovím svoju zmluvu s Izákom, ktorého ti o rok o tomto čase porodí Sára. 22 Keď s ním Boh dohovoril, vzniesol sa od Abraháma. 23 Potom vzal Abrahám svojho syna Izmaela a všetkých narodených v jeho dome, i ním za peniaze kúpených sluhov, všetkých mužov zo svojej domácnosti a obrezal im predkožku hneď v deň, keď s ním Boh hovoril. 24 Abrahám bol deväťdesiatročný, keď si dal obrezať predkožku. 25 A jeho syn Izmael bol trinásťročný, keď si dal obrezať predkožku. 26 V ten istý deň sa dali obrezať Abrahám i jeho syn Izmael; 27 a s ním sa dali obrezať aj všetci mužovia jeho domácnosti, v jeho dome narodení i od cudzozemcov kúpení za peniaze.