11. kapitola

Babylonská veža

1 Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová.
2 Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 3 Povedali si: Poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. 4 Potom si povedali: Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. 5 Nato zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. 6 Hospodin riekol: Je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč; a to je len začiatok ich výčinov; teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. 7 Poďme, zostúpme a zmäťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. 8 Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. 9 Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi.

Šémov rodokmeň

10 Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, splodil Arpachšada.
11 Šém žil ešte päťsto rokov odvtedy, ako splodil Arpachšada, a mal ešte synov i dcéry, 12 Keď mal Arpachšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha. 13 Arpachšad žil ešte štyristotri rokov po tom, ako splodil Šelacha; mal synov i dcéry. 14 Keď mal Šelach tridsať rokov, splodil Ébera. 15 Šelach žil ešte štyristotri rokov po tom, ako splodil Ébera; mal synov i dcéry. 16 Keď mal Éber tridsaťštyri rokov, splodil Pelega. 17 Éber žil ešte štyristotridsať rokov po tom, ako splodil Pelega; mal synov i dcéry. 18 Keď mal Peleg tridsať rokov, splodil Reúa. 19 Peleg žil ešte dvestodeväť rokov po tom, ako splodil Reúa, a mal synov i dcéry. 20 Keď mal Reú tridsaťdva rokov, splodil Serúga. 21 Reú žil ešte dvestosedem rokov po tom, ako splodil Serúga; mal synov i dcéry. 22 Keď mal Serúg tridsať rokov, splodil Náchóra. 23 Serúg žil ešte dvesto rokov po tom, ako splodil Náchóra; mal synov i dcéry. 24 Keď mal Náchór dvadsaťdeväť rokov, splodil Teracha. 25 Náchór žil ešte stodevätnásť rokov po tom, ako splodil Teracha; mal synov i dcéry. 26 Keď mal Terach sedemdesiat rokov splodil Abráma, Náchora a Hárána.

Abrámov rodokmeň

27 Toto je rodokmeň Terachov: Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána; Hárán splodil Lóta.
28 Hárán zomrel za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v Chaldejskom Úre. 29 Abrám a Náchór sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchórova žena sa volala Milká, dcéra Hárána, otca Milky a Jisky. 30 Sáraj však bola neplodná, nemala deti. 31 Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma, a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam.