Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Počet navrátených so Zerubábelom

1 Toto sú príslušníci kraja, ktorí vyšli zo zajatia vyhnancov, ktorých babylonský kráľ Nebúkadnecar odvliekol do Babylonie, a vrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta;
2 tí, ktorí prišli so Zerubábelom, Jéšuom, Nehemiášom, Sérájom, Reelájom, Mordochajom, Bilšánom, Mispárom, Bigvajom, Rechúmom, Baanom; počet mužov ľudu izraelského: 3 synov Paróšových dvetisícstosedemdesiatdva, 4 synov Šefatjových tristosedemdesiatdva, 5 synov Árachových sedemstosedemdesiatpäť, 6 synov Pachat-Moábových, to jest synov Jéšúových a Jóábových, dvetisícosemstodvanásť, 7 synov Élámových tisícdvestopäťdesiatštyri, 8 synov Zattúových deväťsto štyridsaťpäť, 9 synov Zakkajových sedemstošesťdesiat, 10 synov Báníových šesťstoštyridsaťdva, 11 synov Bébájových šesťstodvadsaťtri, 12 synov Azgádových tisícdvestodvadsaťdva, 13 synov Adoníkámových šesťstošesťdesiatšesť, 14 synov Bigvájových dvetisícpäťdesiat šesť, 15 synov Adínových štyristopäťdesiatštyri, 16 synov Áterových, totiž Jechizkijových, deväťdesiatosem, 17 synov Bécajových tristodvadsaťtri, 18 synov Jóráhových stodvanásť, 19 synov Chášumových dvestodvadsaťtri, 20 synov Gibbárových deväťdesiatpäť, 21 synov betlehemských stodvadsaťtri, 22 mužov netófskych päťdesiatšesť, 23 mužov anátótskych stodvadsaťosem, 24 mužov ázmávétskych štyridsaťdva, 25 mužov kirjatjeárímskych, kefírskych a beérótskych sedemstoštyridsaťtri, 26 mužov z Rámy a z Geby šesťstodvadsaťjeden, 27 mužov mikmáskych stodvadsaťdva, 28 mužov bét-élskych a ájskych dvestodvadsaťtri, 29 synov Nebóvých päťdesiatdva, 30 synov Magbíšových stopäťdesiatšesť, 31 synov iného Élama tisícdvestopäťdesiatštyri, 32 synov Chárímových tristodvadsať, 33 synov z Lódu, Chádídu a z Óna sedemstodvadsaťpäť, 34 mužov jevišských tristoštyridsaťpäť 35 synov Senááových tritisícšesťstotridsať. 36 Kňazi: synov Jedajových z domu Jéšúovho deväťstosedemdesiattri, 37 synov Immérových tisícpäťdesiatdva, 38 synov Pašchúrových tisícdvestoštyridsaťsedem, 39 synov Chárímových tisícsedemnásť. 40 Levíti: synov Jéšúových a Kadmiélových, totiž synov Hódavjových, sedemdesiatštyri, 41 Speváci: synov Ásáfových stodvadsaťosem. 42 Vrátnici: synov Šallúmových, Átérových, Talmónových, Akúbových, Chatítáových a synov Šóbajových, všetkých stotridsaťdeväť. 43 Chrámoví nevoľníci: synovia Cícháovi, Chašúfovi, Tabbáótovi, 44 Kérósovi, Síaháovi, Pádónovi, 45 Lebánovi, Chagábovi, Akkúbovi, 46 Chágábovi, Šamlajovi, Chánánovi, 47 Giddélovi, Gacharovi, Réájovi, 48 Recínovi, Nekódovi, Gazzámovi, 49 Uzzovi, Páséachovi, Bésajovi, 50 Asnáovi, Meúnijcov, Nefúsijcov, 51 Bakbúkovi, Chakúfáovi, Charchúrovi, 52 Baclútovi, Mechídovi, Charšovi, 53 Barkósovi, Siserovi, Támachovi, 54 Necíachovi, Chatífovi, 55 synovia služobníkov Šalamúnových: synovia Sótajovi, Sóferetovi, Perúdovi, 56 Jaslovi, Darkónovi, Giddélovi, 57 Šefatjovi, Chattílovi, Pócheret-Haccebájímovi a synovia Ámíovi. 58 Všetkých chrámových nevoľníkov a synov služobníkov Šalamúnových bolo tristodeväťdesiatdva. 59 A títo vyšli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúb-Addánu a z Imméru, a nemohli dokázať, či je ich rod a pôvod z Izraela: 60 synovia Delajovi, Tóbijovi a synovia Nekódovi, bolo ich šesťstopäťdesiatdva. 61 Z kňazských potomkov: synovia Chobajovi, Hakkócovi a Barzillajovi, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Barzillaja Gileádskeho a prevzal jeho meno. 62 Títo hľadali svoje rodové záznamy, ale nenašli. Vylúčili ich teda z kňazstva. 63 Miestodržiteľ im zakázal jesť z najsvätejších vecí, kým nepovstane kňaz pre opytovanie sa pomocou urím a tumím. 64 Celé zhromaždenie malo dovedna štyridsaťdvatisíc tristošesťdesiat osôb, 65 okrem ich otrokov a otrokýň, ktorých bolo sedemtisíc tristotridsaťsedem, a dvesto spevákov i speváčok. 66 Koní mali sedemstotridsaťšesť, mulíc dvestoštyridsaťpäť, 67 tiav štyristotridsaťpäť, oslov šesťtisíc sedemstodvadsať. 68 Niektorí z predákov rodín, keď prišli k domu Hospodinovmu v Jeruzaleme, dobrovoľne obetovali na dom Boží, aby ho postavili na pôvodnom mieste: 69 podľa svojej možnosti venovali na bohoslužobný poklad šesťdesiatjedentisíc zlatých drachiem, päťtisíc strieborných mín a sto kňazských rúch. 70 Kňazi a levíti, niektorí z ľudu, speváci i vrátnici a chrámoví nevoľníci sa usadili vo svojich mestách; aj celý Izrael sa usadil vo svojich mestách.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk