Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Trest a označenie verných

1 Zvolal mi do uší mocným hlasom: Priblížilo sa potrestanie mesta. Každý nech má v ruke ničivú zbraň!
2 Nato prišlo šesť mužov od Hornej brány, obrátenej na sever, a každý mal ničiaci nástroj v ruke. Uprostred nich bol muž oblečený do ľanového rúcha a pri svojich bedrách mal písacie potreby. Keď prišli, postavili sa vedľa bronzového oltára. 3 Sláva Boha Izraela sa vzniesla sponad cheruba, na ktorom spočívala, ku prahu chrámu. Vtedy zvolal na muža, oblečeného do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách. 4 Hospodin mu riekol: Prejdi mestom, stredom Jeruzalema, a označ znakmi čelá mužov, ktorí vzdychajú a stenú pre všetky ohavnosti, ktoré sa pášu v ňom. 5 Na vlastné uši som ho počul hovoriť tamtým: Prejdite cez mesto za ním a bite! Nech sa nezmiluje vaše oko, a nemajte súcitu. 6 Vraždite starca, mládenca i pannu, dieťa i ženu, kým ich nevyhubíte. Avšak nepriblížte sa k nijakému mužovi, na ktorom je znak. Začnite od mojej svätyne! Vtedy začali od mužov, starších, ktorí boli pred chrámom. 7 Riekol im: Poškvrňte dom a nádvorie naplňte pobitými! Vyjdite! Keď vyšli, zabíjali v meste. 8 Keď zabíjali, a ja som zostal, padol som na tvár a volal som: Ach, Hospodine, Pane, či chceš zničiť celý zvyšok Izraela, keď vylievaš svoju prchkosť na Jeruzalem? 9 Riekol mi: Vina domu Izraela a Júdu je náramne veľká a krajina je plná krviprelievania, mesto je plné prekrúcania práva. Lebo hovoria: Hospodin opustil krajinu! a: Hospodin nevidí! 10 Čo sa mňa týka, moje oko sa nezmiluje, ani nebudem mať súcit; dám im odplatu za ich cesty. 11 A hľa, muž, oblečený do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách, vrátil sa so správou a povedal: Vykonal som, ako si mi rozkázal.