Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

48. kapitola

1 Toto sú mená kmeňov: V severných končinách od mora cestou cheltónskou až po prístup do Chamátu, po Chacar-Énón - pričom územie Damasku zostáva na severe, popri Chamáte a pozdĺž tejto hranice od východnej strany až po západnú stranu: Dán dostane jeden diel. 2 Pri území Dánovom od východnej strany až po západnú stranu: Ašér dostane jeden diel. 3 Pri území Ašéra od východnej strany po západnú stranu: Naftálí dostane jeden diel. 4 Pri území Naftálího od východnej strany až po západnú stranu: Menašše dostane jeden diel. 5 Pri území Menaššeho od východnej strany po západnú stranu: Efrajim dostane jeden diel. 6 Pri území Efrajima od východnej strany po západnú stranu: Rúben dostane jeden diel. 7 Pri území Rúbenovom od východnej strany po západnú stranu: Júda dostane jeden diel. 8 Pri území Júdovom od východnej strany až po západnú stranu bude dávka územia ako dávka, ktorú máte venovať: dvadsaťpäťtisíc lakťov šírky i dĺžky ako jeden z dielov od východnej strany po západnú stranu. Svätyňa bude v jeho strede. 9 Územie dávky, ktoré máte venovať Hospodinovi, bude dlhé dvadsaťpäťtisíc lakťov a široké desaťtisíc lakťov. 10 Toto územie posvätnej dávky, ktoré máte venovať, má patriť týmto: Kňazom na severe dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky, na západe desaťtisíc lakťov šírky, na východe desaťtisíc lakťov šírky a na juhu dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky a uprostred bude Hospodinova svätyňa. 11 Posvätným kňazom z potomstva Cádokovho, ktorí konali moju službu a ktorí neblúdili vtedy, keď blúdili Izraelci, ako zblúdili levíti, 12 im má patriť územie dávky darované z území krajiny ako najsvätejšie pri území levítov. 13 Levítom má patriť podobné územie, ako je územie kňazov: dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky a desaťtisíc lakťov šírky. Spolu dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky a dvadsaťtisíc lakťov šírky. 14 Nesmú predať z toho, ani zameniť nesmú, aby neprešla táto najlepšia časť krajiny na iného, lebo je svätá pre Hospodina. 15 A zvyšok, široký päťtisíc lakťov pozdĺž dvadsaťpäťtisíc lakťov, nebude posvätný, ale bude patriť mestu na bývanie a na pastviny. A mesto bude uprostred neho. 16 Toto budú jeho rozmery: severná strana štyritisícpäťsto lakťov, južná strana štyritisícpäťsto lakťov, východná strana štyritísícpäťsto lakťov a západná strana štyritisícpäťsto lakťov. 17 Mestské pastvisko má mať dvestopäťdesiat lakťov na sever, na juh dvestopäťdesiat, na východ dvestopäťdesiat, na západ dvestopäťdesiat lakťov. 18 Zvyšok dĺžky pozdĺž územia posvätnej dávky pre svätyňu, na východe desaťtisíc lakťov a desaťtisíc lakťov na západe, bude pozdĺž územia dávky pre svätyňu; jeho výnos má poslúžiť na výživu tým, ktorí slúžia v meste. 19 Tí, ktorí pracujú v meste, majú byť zo všetkých kmeňov Izraela. 20 Celé územie dávky bude dlhé dvadsaťpäťtisíc lakťov a široké dvadsaťpäťtisíc lakťov; štvorcové územie máte venovať ako posvätné dávkové územie spolu s vlastníctvom mesta. 21 Čo zostalo, má patriť kniežaťu: po oboch stranách územia posvätnej dávky a mestského vlastníctva pozdĺž oných dvadsaťpäťtisíc lakťov posvätnej dávky až po východnú hranicu, a na západ pozdĺž oných dvadsaťpäťtisíc lakťov po západnú hranicu; podobne ako kmeňové diely, má to patriť kniežaťu. Územie posvätnej dávky a chrámová svätyňa majú ležať uprostred toho. 22 Vlastníctvo levítov a vlastníctvo mesta majú byť v strede medzi tým, čo patrí kniežaťu. Medzi územím Júdu a územím Benjamína má byť to, čo patrí kniežaťu. 23 Ostatné kmene: od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Benjamín. 24 Pri území Benjamína od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Šimeón. 25 Pri území Šimeónovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Jissáchár. 26 Pri území Jissáchárovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Zebulún. 27 Pri území Zebulúnovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Gád. 28 Pri území Gádovom na južnej strane na juh bude hranica od Támáru až po vody Meríbat-Kádeš, po potok pri Veľkom mori. 29 Toto je krajina, ktorú lósom podelíte kmeňom Izraela ako dedičné vlastníctvo, a toto sú ich diely - znie výrok Hospodina, Pána.

Jeruzalemské brány

30 Toto sú východy z mesta; mestské brány sú pomenované podľa izraelských kmeňov.
31 Od severnej strany, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, tri brány budú na sever: Rúbenova, Júdova a Lévího. 32 Na východnej strane, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, budú tri brány: Jozefova, Benjamínova a Dánova. 33 Na južnej strane, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, budú tri brány: Šimeónova, Jissáchárova a Zebulúnova. 34 Na západnej strane, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, budú tri brány: Gádova, Ašérova a Naftálího. 35 Obvod bude osemnásťtisíc lakťov. Meno mesta odteraz bude: Hospodin je tam.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk