Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

1 Ty však, človeče, prorokuj proti Gógovi a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Som proti tebe, Góg, veľknieža Mešecha a Túbala. 2 Vrátim ťa a povediem ako dieťa; pritiahnem ťa z najvzdialenejšieho severu a privediem na izraelské vrchy. 3 Vyrazím ti luk z ľavej ruky a vytrasiem ti šípy z pravej ruky. 4 Padneš na izraelských vrchoch, ty i všetky tvoje hordy a národy, ktoré budú s tebou; dravým vtákom, rozličným druhom okrídlených vtákov a poľnej zveri ťa vydám za potravu. 5 Na šírom poli padneš, lebo ja som to povedal - znie výrok Hospodina, Pána. 6 Ja vyšlem oheň proti Mágógu a bezstarostným obyvateľom ostrovov; potom poznajú, že ja som Hospodin. 7 A svoje sväté meno učiním známym uprostred svojho izraelského ľudu, nedám im už znesvätiť svoje sväté meno, a národy poznajú, že ja, Hospodin, som Svätý v Izraeli. 8 Hľa, príde to a splní sa - znie výrok Hospodina, Pána. To je deň, o ktorom som hovoril. 9 Potom vyjdú obyvatelia izraelských miest, zapália a spália výzbroj, štíty, pavézy, luky, šípy, kyjaky a kopije; budú ich páliť sedem rokov. 10 Nebudú nosiť drevo z poľa, ani ho nebudú rúbať z lesov, pretože budú kúriť výzbrojou, a získajú korisť od tých, čo od nich získavali korisť, a ozbíjajú tých, čo ich zbíjali - znie výrok Hospodina, Pána. 11 V ten deň dám Gógovi miesto na hrob v Izraeli v údolí Abárím, východne od mora. Tak sa uzavrie údolie pre tých, ktorí prechádzajú. Tam pochovajú Góga i celý jeho dav a budú ho volať Údolie Gógovho davu. 12 Dom Izraela ich bude pochovávať sedem mesiacov, aby očistil krajinu. 13 Všetok ľud krajiny ich pochová, a bude im to na chválu v deň, keď sa oslávia - znie výrok Hospodina, Pána. 14 Z ľudí, ktorí stále prechádzajú krajinou, vyberú mužov, aby pochovávali tých, čo zostali na povrchu zeme, aby ju očistili. Po siedmich mesiacoch majú začať svoj prieskum. 15 Keď budú prechádzať krajinou a uvidia ľudské kosti, postavia pri nich znak, kým ich hrobári nepochovajú do Údolia Gógovho davu. 16 Preto jestvuje aj meno istého mesta Hamóná. Tak očistia krajinu. 17 Ty však, človeče - takto vraví Hospodin, Pán - povedz všetkým okrídleným vtákom a všetkej poľnej zveri: Zhromaždite sa a príďte, poschádzajte sa zo všetkých strán k mojej zábitnej obeti, ktorú vám ja obetujem, k veľkej obeti na izraelských vrchoch. Budete jesť mäso a piť krv. 18 Budete jesť mäso hrdinov a piť krv zemských kniežat, baranov, jahniat a kozlov, juncov i všetkého kŕmneho dobytka z Bášánu. 19 Z mojej zábitnej obete, ktorú som vám obetoval, najete sa tuku do sýtosti a napijete sa krvi do opojenia. 20 Nasýtite sa pri mojom stole koňmi i jazdcami, hrdinami i všelijakými bojovníkmi - znie výrok Hospodina, Pána. 21 Potom rozšírim svoju slávu medzi národy, a všetky národy uvidia môj súd, ktorý som vykonal, i moju ruku, ktorú som na ne položil. 22 Od toho dňa na vždy pozná dom Izraela, že ja, Hospodin, som jeho Bohom. 23 Aj pohanské národy poznajú, že dom Izraela sa dostal do zajatia svojou vinou. Pretože sa neverne zachovali voči mne, skryl som svoju tvár pred nimi a vydal som ich napospas ich protivníkom, takže všetci padli mečom. 24 Podľa ich nečistoty a previnení naložil som s nimi a skryl som svoju tvár pred nimi. 25 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Teraz zmením údel Jákoba, zľutujem sa nad celým domom Izraela a budem horliť za svoje sväté meno. 26 Zabudnú na svoju potupu a na všetku svoju neveru, ktorej sa dopustili voči mne, keď budú bezpečne bývať na svojej pôde a nikto ich nevyľaká. 27 Keď ich vrátim z národov a zhromaždím z krajín ich nepriateľov a na nich sa dokážem Svätým pred očami mnohých národov, 28 vtedy poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, pretože som ich najprv odviedol do zajatia medzi národy, ale potom ich zhromaždím na ich pôdu a nenechám tam nikoho z nich. 29 Ani svoju tvár pred nimi nikdy neskryjem, lebo som svojho Ducha vylial na dom Izraela - znie výrok Hospodina, Pána.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk