Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

1 Ty však, človeče, prorokuj proti Gógovi a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Som proti tebe, Góg, veľknieža Mešecha a Túbala. 2 Vrátim ťa a povediem ako dieťa; pritiahnem ťa z najvzdialenejšieho severu a privediem na izraelské vrchy. 3 Vyrazím ti luk z ľavej ruky a vytrasiem ti šípy z pravej ruky. 4 Padneš na izraelských vrchoch, ty i všetky tvoje hordy a národy, ktoré budú s tebou; dravým vtákom, rozličným druhom okrídlených vtákov a poľnej zveri ťa vydám za potravu. 5 Na šírom poli padneš, lebo ja som to povedal - znie výrok Hospodina, Pána. 6 Ja vyšlem oheň proti Mágógu a bezstarostným obyvateľom ostrovov; potom poznajú, že ja som Hospodin. 7 A svoje sväté meno učiním známym uprostred svojho izraelského ľudu, nedám im už znesvätiť svoje sväté meno, a národy poznajú, že ja, Hospodin, som Svätý v Izraeli. 8 Hľa, príde to a splní sa - znie výrok Hospodina, Pána. To je deň, o ktorom som hovoril. 9 Potom vyjdú obyvatelia izraelských miest, zapália a spália výzbroj, štíty, pavézy, luky, šípy, kyjaky a kopije; budú ich páliť sedem rokov. 10 Nebudú nosiť drevo z poľa, ani ho nebudú rúbať z lesov, pretože budú kúriť výzbrojou, a získajú korisť od tých, čo od nich získavali korisť, a ozbíjajú tých, čo ich zbíjali - znie výrok Hospodina, Pána. 11 V ten deň dám Gógovi miesto na hrob v Izraeli v údolí Abárím, východne od mora. Tak sa uzavrie údolie pre tých, ktorí prechádzajú. Tam pochovajú Góga i celý jeho dav a budú ho volať Údolie Gógovho davu. 12 Dom Izraela ich bude pochovávať sedem mesiacov, aby očistil krajinu. 13 Všetok ľud krajiny ich pochová, a bude im to na chválu v deň, keď sa oslávia - znie výrok Hospodina, Pána. 14 Z ľudí, ktorí stále prechádzajú krajinou, vyberú mužov, aby pochovávali tých, čo zostali na povrchu zeme, aby ju očistili. Po siedmich mesiacoch majú začať svoj prieskum. 15 Keď budú prechádzať krajinou a uvidia ľudské kosti, postavia pri nich znak, kým ich hrobári nepochovajú do Údolia Gógovho davu. 16 Preto jestvuje aj meno istého mesta Hamóná. Tak očistia krajinu. 17 Ty však, človeče - takto vraví Hospodin, Pán - povedz všetkým okrídleným vtákom a všetkej poľnej zveri: Zhromaždite sa a príďte, poschádzajte sa zo všetkých strán k mojej zábitnej obeti, ktorú vám ja obetujem, k veľkej obeti na izraelských vrchoch. Budete jesť mäso a piť krv. 18 Budete jesť mäso hrdinov a piť krv zemských kniežat, baranov, jahniat a kozlov, juncov i všetkého kŕmneho dobytka z Bášánu. 19 Z mojej zábitnej obete, ktorú som vám obetoval, najete sa tuku do sýtosti a napijete sa krvi do opojenia. 20 Nasýtite sa pri mojom stole koňmi i jazdcami, hrdinami i všelijakými bojovníkmi - znie výrok Hospodina, Pána. 21 Potom rozšírim svoju slávu medzi národy, a všetky národy uvidia môj súd, ktorý som vykonal, i moju ruku, ktorú som na ne položil. 22 Od toho dňa na vždy pozná dom Izraela, že ja, Hospodin, som jeho Bohom. 23 Aj pohanské národy poznajú, že dom Izraela sa dostal do zajatia svojou vinou. Pretože sa neverne zachovali voči mne, skryl som svoju tvár pred nimi a vydal som ich napospas ich protivníkom, takže všetci padli mečom. 24 Podľa ich nečistoty a previnení naložil som s nimi a skryl som svoju tvár pred nimi. 25 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Teraz zmením údel Jákoba, zľutujem sa nad celým domom Izraela a budem horliť za svoje sväté meno. 26 Zabudnú na svoju potupu a na všetku svoju neveru, ktorej sa dopustili voči mne, keď budú bezpečne bývať na svojej pôde a nikto ich nevyľaká. 27 Keď ich vrátim z národov a zhromaždím z krajín ich nepriateľov a na nich sa dokážem Svätým pred očami mnohých národov, 28 vtedy poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, pretože som ich najprv odviedol do zajatia medzi národy, ale potom ich zhromaždím na ich pôdu a nenechám tam nikoho z nich. 29 Ani svoju tvár pred nimi nikdy neskryjem, lebo som svojho Ducha vylial na dom Izraela - znie výrok Hospodina, Pána.