Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Podobenstvo o lesnom požiari

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, obráť sa tvárou na juh, káž proti juhu, prorokuj proti lesu na južnom poli; 3 povedz južnému lesu: Čuj slovo Hospodinovo: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, roznietim v tebe oheň, ten strávi v tebe každý zelený strom i každý suchý strom, takže jeho plameň nebude možno uhasiť, a ním sa opália všetky tváre od juhu až po sever. 4 Každé telo uvidí, že ja, Hospodin, som ho zapálil. A nezhasne. 5 I povedal som: Ach, Hospodine, Pane, oni o mne hovoria: Neprednáša stále podobenstvá?

Meč je pripravený

6 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
7 Človeče, obráť sa tvárou k Jeruzalemu a káž proti svätyniam, prorokuj proti zemi izraelskej 8 a povedz jej: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, ja som proti tebe, vytiahnem meč z jeho pošvy a vyhubím z teba spravodlivého i bezbožného. 9 Keďže vyhubím spomedzi teba spravodlivého i bezbožného, preto vyjde môj meč zo svojej pošvy proti každému telu od juhu na sever. 10 Každé telo pozná, že ja, Hospodin, som vytiahol meč z jeho pošvy. Späť sa už nevráti. 11 A ty, človeče, vzdychaj, akoby si mal polámané kríže! S trpkosťou vzdychaj pred ich očami. 12 A keď ťa oslovia: Prečo vzdycháš? povedz: Pre zvesť, ktorá príde. Vtedy stratí odvahu každé srdce, ochabnú všetky ruky, každý duch zmalátnie a všetky kolená sa roztečú ako voda. Hľa, príde a splní sa - znie výrok Hospodina, Pána. 13 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 14 Človeče, prorokuj a povedz: Takto vraví Pán: Meč, meč je naostrený aj vyleštený, 15 naostrený, aby zabíjal; vyleštený, aby sa jagal ako blesk. Máme sa tešiť? Môj syn, pohrdol si palicou i každou radou. 16 Dal som ho vyleštiť, aby sa dal chytiť do ruky; meč je naostrený a vyleštený, aby ho dali katovi do rúk. 17 Človeče, krič a kvíľ, lebo ten bude proti môjmu ľudu, ten bude proti všetkým kniežatám Izraela. Prepadnú meču i s mojím ľudom, udri sa preto na bedrá; 18 lebo skúška je tu; ako by sa to nemalo stať, keď opovrhuješ palicou? - znie výrok Hospodina, Pána. 19 Ty však, človeče, prorokuj a tlieskaj rukami, nech príde meč dvakrát či trikrát. Je to meč na tých, čo budú pobití, veľký meč na tých, čo budú pobití. Ten bude krúžiť okolo nich, 20 aby si srdce zúfalo a aby mnohí padli. Pri všetkých bránach nariadil som vraždenie mečom. Ach, je pripravený, aby sa blýskal, vyleštený, aby zabíjal. 21 Švihaj napravo, rúbaj naľavo, kam je obrátené tvoje ostrie. 22 A ja tiež zatlieskam rukami a utíšim svoju prchkosť. Ja, Hospodin, som povedal.

Meč babylonského kráľa

23 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
24 Ty, človeče, nakresli si dve cesty, aby mohol prísť meč babylonského kráľa; obe nech vychádzajú z jednej krajiny. Ukazovateľa smeru postav na začiatok cesty k mestu; 25 nakresli cestu, aby meč mohol prísť proti Rabbe Ammóncov a proti Judsku i proti opevnenému Jeruzalemu. 26 Lebo babylonský kráľ stojí na rázcestí oboch ciest, aby si dal veštiť, vytriasa šípy, terafímami sa opytuje, skúma pečeň. 27 V jeho pravici je veštecký lós pre Jeruzalem, aby umiestnil obliehacie barany, aby otvoril ústa k vražednému povelu, aby zdvihol hlas na vojnový pokrik; aby postavili obliehacie barany proti bránam, aby navŕšili val, aby vystavili obliehacie zariadenia. 28 Ale v ich očiach sa to bude zdať klamnou veštbou; oni prisahali posvätné prísahy. On im však pripomenie vinu, aby mohli byť pochytaní. 29 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Pretože mi pripomínate svoju vinu, a vaše priestupky sú odhalené, takže vaše hriechy možno vidieť vo všetkých vašich skutkoch, pretože ste mi prišli na myseľ, budete pre ne pochytaní. 30 A ty, knieža v Izraeli, znesvätený priestupník, ktorého deň prichádza k času konečného trestu: 31 Takto vraví Hospodin, Pán: Odlož turban! Zlož korunu! Nič neostane tak, ako je. Čo je nízke, bude vyvýšené, a čo je vysoké, bude znížené. 32 Na trosky, trosky, trosky zmením mesto! Ani to však nezostane, keď príde ten, ktorému patrí súd, lebo jemu ho odovzdám.

Meč proti Ammóncom

33 A ty, človeče, prorokuj a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán, o Ammóncoch a o ich výsmechu: Povedz: Meč, meč je vytasený, aby zabíjal. Je vyleštený na ničenie, aby sa blýskal,
34 aby ho vtedy, keď o tebe videli lož a veštili klam, položili na šiju hanebných priestupníkov, ktorých deň prichádza k času posledného trestu. 35 Schovaj ho do pošvy! Na mieste, kde si bola stvorená, v krajine, z ktorej pochádzaš, ťa budem súdiť. 36 Vylejem na teba svoj hnev, oheň svojej zlosti zapálim proti tebe a vydám ťa do moci surových mužov, ktorí sú majstrami v ničení. 37 Budeš potravou ohňu, tvoja krv potečie krajinami. Nevzpomenú si viac na teba, lebo ja, Hospodin, som hovoril.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk