Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Neverná žena

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, oznám Jeruzalemu jeho nehanebnosti! 3 Povedz: Takto vraví Hospodin, Pán, Jeruzalemu: Podľa svojho pôvodu a príbuzenstva pochádzaš z Kanaánu: tvoj otec bol Amorejec a tvoja matka bola Chetejka. 4 Pri tvojom narodení, v deň, keď si sa narodila, neodrezali tvoju pupočnú šnúru, na očistenie ťa neumyli vodou, ani ťa neposolili soľou, ani ťa nezavinuli do plienok. 5 Oko sa nad tebou nezľutovalo, aby ti vykonalo čo len niečo z toho zo súcitu voči tebe, ale pohodili ťa na šíre pole, keď si sa narodila. 6 Keď som prešiel okolo teba a videl som ťa trepotať sa v tvojej krvi, riekol som ti, keď si ležala vo svojej krvi: Ostaň nažive! 7 Rasť ako poľný kvet! A ty si vyrástla, dospela a dozrela si k ozdobe ženskosti. Prsia sa ti vyvinuli a tvoje vlasy narástli. Bola si však holá a nahá. 8 Keď som prešiel okolo teba, a videl som, že nadišiel tvoj čas, čas lásky, zastrel som ťa okrajom svojho plášťa, zakryl som tvoju nahotu, prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu - znie výrok Hospodina, Pána - a tak si sa stala mojou. 9 Poumýval som ťa vodou, spláchol som z teba tvoju krv a pomazal som ťa olejom. 10 Zaodel som ťa pestrofarebným rúchom, obul som ťa obuvou z jazvečej kože, zavinul som ťa do jemného ľanu a zahalil hodvábom. 11 Ozdobil som ťa šperkami; dal som ti na ruku náramky i reťaz na hrdlo. 12 Potom som ti dal krúžok do nosa i náušnice na tvoje uši i nádhernú korunu na tvoju hlavu. 13 Keď si sa vyzdobila zlatom a striebrom a tvojím odevom bol jemný ľan, hodváb a pestrofarebné rúcho, keď si jedávala jemnú múku, med a olej, preveľmi si opeknela a bola si súca na kráľovskú hodnosť. 14 Šíril sa o tebe chýr medzi národmi pre tvoju krásu, lebo bola dokonalá, pre nádheru, ktorou som ťa ja vystrojil - znie výrok Hospodina, Pána. 15 Avšak spoľahla si sa na svoju krásu, smilnila si pre svoj chýr a zahrňovala si smilstvom každého, kto šiel okolo. Jeho si bola. 16 Potom si vzala zo svojich šiat, zhotovila si si pestré obetné výšiny a na nich si smilnila. Také niečo sa ešte nevyskytlo, ani sa nevyskytne. 17 Pobrala si svoje ozdobné predmety z môjho zlata a striebra, ktoré som ti daroval, zhotovila si si mužské podoby a smilnila si s nimi. 18 Vzala si pestrofarebné látky, zakryla si ich nimi; môj olej a moje kadidlo si položila pred ne; 19 i môj chlieb, ktorý som ti dal, jemnú múku, i olej i med, ktorými som ťa kŕmil, a kládla si to pred ne ako udobrujúcu vôňu - znie výrok Hospodina, Pána. 20 Potom si pobrala svojich synov i svoje dcéry, ktorých si mi porodila, a obetovala si im ich za pokrm. Či bolo málo tvojho smilstva, 21 že si zabíjala mojich synov a dala si ich im, aby ich previedli cez oheň? 22 Pri všetkých svojich nehanebnostiach a pri svojom smilstve si si nespomenula na dni svojej mladosti, keď si bola nahá a holá, keď si sa trepotala vo svojej krvi. 23 Po všetkých svojich zlých skutkoch beda, beda ti! - znie výrok Hospodina, Pána - 24 zhotovila si si lôžko na oltárnom podstavci a zriadila si si výšinu na každom priestranstve; 25 pri každej križovatke si si postavila výšinu, zohavila si svoju krásu a rozťahovala si nohy pred každým, čo prechádzal okolo; rozmnožovala si svoje smilstvo. 26 Potom si smilnila s Egypťanmi, so svojimi susedmi s veľkým údom, a rozmnožovala si svoje smilstvo, aby si ma popudzovala. 27 Preto som proti tebe vztiahol ruku, skrátil som tvoj podiel a vydal som ťa žiadostivosti tých, ktoré ťa nenávidia: dcér Filištíncov, ktoré sa hanbili za tvoje hanebné správanie. 28 Potom si smilnila s Asýrčanmi, pretože si bola nenásytná. Smilnila si s nimi, ale ani tak si sa neukojila. 29 Potom si ešte viac smilnila: až po kupeckú krajinu, po Chaldejsko, ale ani týmto si sa neukojila. 30 Ó, aké roztúžené bolo tvoje srdce - znie výrok Hospodina, Pána - keď si všetko páchala ako činy nesmiernej neviestky, 31 keď si kládla lôžka na oltárne podstavce na každej križovatke a výšinu si si zriaďovala na každom priestranstve. Nebola si ako obyčajná neviestka; pohrdla si odmenou za smilstvo. 32 Cudzoložná žena miesto svojho muža berie cudzích. 33 Všetkým neviestkam dávajú odmenu, ale ty si dávala dary svojim milencom a obdarovala si ich, aby vchádzali za tvojím smilstvom k tebe zo všetkých strán. 34 Pri tebe, pri tvojom smilstve, to bolo opačne ako pri iných ženách: nechodili za tebou smilniť - ty si dávala odmenu za smilstvo, tebe však nedávali odmenu. Pri tebe to bolo opačne.

Trest za neveru

35 Preto, neviestka, počuj slovo Hospodinovo!
36 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože si odhalila svoju hanbu a tvoje ohanbie bolo odhalené pri tvojom smilstve s tvojimi milencami a s tvojimi ohavnými modlami, a pre krv tvojich detí, ktoré si im dala, 37 zhromaždím všetkých tvojich milencov, ktorým si sa páčila, i všetkých, ktorých si milovala, so všetkými, ktorých si nenávidela, zhromaždím ich proti tebe zo všetkých strán a odkryjem im tvoje ohanbie, takže bude vidieť celé tvoje ohanbie. 38 Potom ťa budem súdiť podľa predpisov proti cudzoložniciam a proti tým, čo preliali krv, a vylejem na teba svoj hnev a žiarlivosť. 39 Vydám ťa do ich rúk, zbúrajú ti lôžko na oltárnom podstavci, zrúcajú ti výšiny, vyzlečú ťa z tvojich šiat, poberú ti ozdobné veci a nechajú ťa holú a nahú. 40 Privedú proti tebe zhromaždenie, ukameňujú ťa, rozsekajú ťa svojimi mečmi, 41 spália tvoje domy ohňom a vykonajú na tebe súdne rozsudky pred očami mnohých žien. Tak zamedzím tvoje smilstvo a nebudeš viac dávať odmenu za smilstvo. 42 Tak utíšim na tebe svoj hnev a moja žiarlivosť odstúpi od teba; ja sa upokojím a nebudem sa viac hnevať. 43 Pretože si nepamätala na dni svojej mladosti, ale tým všetkým si ma rozčuľovala, preto som aj ja priviedol na teba odplatu za tvoje skutky - znie výrok Hospodina, Pána. Nepáchala si hanebnosť so všetkými svojimi ohavnosťami? 44 Hľa, každý skladateľ posmešných veršov bude skladať verše o tebe: Aká matka, taká dcéra! 45 Si dcérou svojej matky, ktorá odohnala muža i synov, a si sestrou svojich sestier, ktoré odohnali mužov i synov - veď vaša matka bola Chetejka a váš otec bol Amorejec. 46 Tvoja staršia sestra je Samária so svojimi dcérami, ktorá býva na severe, tvoja mladšia sestra, ktorá býva na juhu, je Sodoma so svojimi dcérami. 47 Nechodila si ty po ich cestách? Nepáchala si nehanebnosti ako ony? Na svojich cestách si konala bezmála horšie ako ony. 48 Akože žijem - znie výrok Hospodina, Pána - Sodoma, tvoja sestra, ani jej dcéry nerobili tak, ako si robila ty a tvoje dcéry. 49 Hľa, toto bola vina tvojej sestry Sodomy: mala pýchu, presýtenosť chlebom a bezprostredný pokoj i so svojimi dcérami, ale biednemu a chudobnému ruku nepodala. 50 Spyšneli a páchali ohavnosť predo mnou, preto som ich odstránil, keď som to videl. 51 Pritom sa Samária nedopustila ani polovice tvojich hriechov; ty si rozmnožila svoje ohavnosti viac ako ony a ospravedlnila si svoje sestry všetkými svojimi nehanebnosťami, ktoré si páchala. 52 Aj ty znášaj svoju potupu, pretože si nastúpila na miesto svojich sestier svojimi hriechmi, ktorými si sa dopustila viacerých ohavností ako ony. Sú spravodlivejšie ako ty. Aj ty sa teda hanbi a znášaj svoju potupu za to, že si ospravedlnila svoje sestry! 53 Zmením ich údel, údel Sodomy a jej dcér, i údel Samárie a jej dcér, aj tvoj údel zmením uprostred nich, 54 aby si niesla svoju potupu a aby si sa hanbila za všetko, čo si popáchala, keď si ich potešovala. 55 Tvoja sestra Sodoma a jej dcéry sa vrátia do predošlého stavu. I Samária a jej dcéry sa vrátia do predošlého stavu. A ty i tvoje dcéry sa vrátite do svojho predošlého stavu. 56 Nebola tvoja sestra Sodoma výstražnou zvesťou v deň tvojej pýchy 57 skôr, ako bola odkrytá tvoja zlota, ako za čias, keď ťa potupovali Sýrčanky a Filištínky okolo teba ťa znevažovali? 58 Následky za svoju hanebnosť a za svoje ohavnosti budeš znášať - znie výrok Hospodinov. 59 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Naložím s tebou, ako si ty konala, keď si znevážila prísahu a zrušila zmluvu. 60 Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu. 61 Potom sa budeš rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť, keď vezmem tvoje sestry, väčšie ako ty i menšie ako ty, a dám ti ich za dcéry, ale nie na základe zmluvy uzavretej s tebou. 62 Ja ustanovím svoju zmluvu s tebou, a poznáš, že ja som Hospodin, 63 aby si sa rozpomenula a zahanbila, aby si už viac neotvárala ústa pre svoju potupu, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala - znie výrok Hospodina, Pána.