Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Súd nad predákmi ľudu

1 Duch ma zdvihol a doniesol k východnej bráne chrámu Hospodinovho. A hľa, vo vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazanju, syna Azzúrovho, a Pelatju, syna Benájovho, kniežatá ľudu.
2 Riekol mi: Človeče, toto sú mužovia, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste. 3 Hovoria: Čoskoro sa nebudú stavať domy. Mesto je hrncom a my sme mäsom. 4 Preto prorokuj proti nim, prorokuj, človeče! 5 Tu padol na mňa Duch Hospodinov a riekol mi: Hovor: Takto vraví Hospodin: Tak ste hovorievali, dom Izraela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ. 6 Zväčšili ste počet svojich zabitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice zabitými. 7 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Vaši zabití, ktorých ste zložili v meste, sú mäsom, a ono je hrncom; ale vás vyvediem z jeho stredu. 8 Obávate sa meča, a predsa uvediem meč na vás - znie výrok Hospodina, Pána. 9 Vyvediem vás z neho, vydám vás do ruky cudzincov a vykonám na vás rozsudky: 10 padnete mečom. Budem vás súdiť na hranici Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 11 Ono vám nebude hrncom, ani vy v ňom nebudete mäsom; na hranici Izraela budem vás súdiť. 12 Potom poznáte, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste neplnili moje nariadenia, ale konali ste podľa predpisov národov, ktoré sú okolo vás. 13 Kým som prorokoval, zomrel Pelatjá, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal mocným hlasom: Ach, Hospodine, Pane, chceš úplne zničiť zvyšok Izraela?

Zasľúbenie obnovenia

14 Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo:
15 Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuzných a o celom dome Izraela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hospodina, nám je daná táto krajina do vlastníctva. 16 Preto povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Vskutku, ja som ich zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za krátky čas v krajinách, do ktorých prišli. 17 Preto povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Potom vás zhromaždím spomedzi národov a pozbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení; dám vám pôdu Izraela. 18 Keď tam prídu, odstránia z nej všetky jej mrzké a ohavné modly. 19 Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra; odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, 20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 21 Avšak na tých, ktorých srdce sa pridŕža ich mrzkých a ohavných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich cesty - znie výrok Hospodina, Pána.

Odchod slávy Hospodinovej

22 Cherubi zdvihli svoje krídla a kolesá sa pohli zároveň s nimi, zatiaľ čo sláva Boha Izraela bola nad nimi.
23 Potom sláva Hospodinova odišla nahor z mesta a zastala na vrchu východne od mesta. 24 Potom ma duch zdvihol a prostredníctvom Ducha Božieho ma zaniesol vo videní do Chaldejska k zajatým. Potom odišlo odo mňa videnie, ktoré som mal. 25 Vyrozprával som zajatým všetko, čo mi Hospodin dal prežiť vo videní.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk