Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Uzavretie zmluvy

1 Potom riekol Mojžišovi: Vystúp k Hospodinovi, ty i Áron, Nádáb a Abíhú, i sedemdesiat starších Izraela, a pokloňte sa zďaleka;
2 len sám Mojžiš sa priblíži k Hospodinovi, ale oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním. 3 Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Hospodinove slová i všetky právne predpisy. A všetok ľud jednohlasne odvetil: Budeme plniť všetky slová, ktoré vyslovil Hospodin. 4 Potom Mojžiš napísal všetky Hospodinove slová; včasráno vstal, postavil oltár pod vrchom i dvanásť posvätných stĺpov podľa dvanástich kmeňov Izraela. 5 Potom poslal izraelských mládencov, a tí priniesli spaľované obete a zabíjali junce ako obete spoločenstva Hospodinovi. 6 Mojžiš však vzal polovicu krvi, nalial ju do obetnej misky a druhou polovicou krvi pokropil oltár. 7 Potom vzal knihu zmluvy a verejne ju prečítal pred ľuďmi; oni na to povedali: Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. 8 Potom Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. 9 Nato vystúpil Mojžiš i Áron, Nádáb i Abíhú a sedemdesiat starších Izraela; 10 videli Boha Izraela a pod Jeho nohami akoby zafírovú dlažbu, takú čistú ako nebo. 11 Proti popredným Izraelcom nevystrel svoju ruku; videli Boha, jedli a pili. 12 I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné dosky, zákon i prikázania, ktoré som im napísal na poučenie. 13 Potom vstal Mojžiš i jeho sluha Józua a Mojžiš vystúpil na Boží vrch. 14 Starším však povedal: Zostaňte tu, kým sa k vám nevrátim; hľa, Áron a Chúr sú s vami. Kto má spornú vec, nech sa obráti na nich. 15 Potom Mojžiš vystúpil na vrch a oblak prikryl vrch. 16 Hospodinova sláva však spočinula na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval šesť dní; na siedmy deň zavolal sprostred oblaku na Mojžiša. 17 Zjavenie Hospodinovej slávy bolo pred očami Izraelcov na temeni vrchu ako stravujúci oheň. 18 Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí.