Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

Rozličné predpisy

1 Keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svojho brata, neodopri im pomoc, ale určite ich priveď späť svojmu bratovi.
2 Ale ak ti nie je tvoj brat nablízku, alebo ak ho nepoznáš, vezmi ich do svojho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať; potom mu ich vráť. 3 Tak urob s jeho oslom i s jeho odevom, i s každou vecou svojho brata, ktorá sa mu stratila, a ty si ju našiel; nesmieš odoprieť svoju pomoc. 4 Keby si videl osla alebo vola svojho brata padnúť na ceste, neodopri im pomoc; pomôž mu zdvihnúť ich! 5 Žena nech nenosí mužský odev, ani muž si neoblečie rúcho ženy, lebo je ohavný Hospodinovi, tvojmu Bohu, každý, ktokoľvek to činí. 6 Keby si cestou našiel pred sebou vtáčie hniezdo na strome alebo na zemi s mláďatami alebo vajcami, a keby matka sedela na mláďatách alebo na vajciach, nevyber matku i s mláďatami. 7 Matku musíš vypustiť a mláďatá si vezmi, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil! 8 Keď si postavíš nový dom, urob ohradu na nástreší, aby si neuvalil na seba vinu za krv vo svojom dome, keby niekto spadol odtiaľ. 9 Neobsievaj svoju vinicu dvojakým semenom, aby všetko semeno, ktoré si vysial, i úroda vinice neprepadli svätyni. 10 Neor spoločne na volovi i oslovi! 11 Neodievaj sa rúchom zhotoveným z miešaného pradiva: z vlny a z ľanu. 12 Na štyroch rohoch svojho rúcha, ktorým sa odievaš, urob si strapce!

Krivé obvinenie manželky

13 Ak si muž vezme ženu, vojde k nej a potom ju znenávidí
14 a krivo obviní, uvádzajúc ju do zlej povesti, a ak povie: Keď som si vzal túto ženu a priblížil som sa k nej, nenašiel som pri nej znaky panenstva - 15 vtedy otec a matka devy vezmú a vynesú znak jej panenstva ku starším mesta do brány. 16 Otec devy povie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, a on ju znenávidel. 17 Hľa, krivo ju obviňuje hovoriac: Nenašiel som pri tvojej dcére znaky panenstva. Tu je znak panenstva mojej dcéry. A rozostrú rúcho pred staršími mesta. 18 Vtedy starší toho mesta chytia muža a potrestajú ho. 19 Pokutujú ho na sto strieborných, ktoré dajú otcovi devy, pretože uviedol do zlej povesti izraelskú pannu; ona zostane jeho ženou, a nesmie ju nikdy prepustiť. 20 Ale keby tá reč bola pravdivá a keby sa nenašiel pri deve znak panenstva, 21 vtedy vyvedú devu ku vchodu domu jej otca a mužovia toho mesta ju ukameňujú až na smrť, lebo spáchala nehanebnosť v Izraeli, keď smilnila v otcovskom dome. Tak odstráň zlo zo svojho prostredia!

Cudzoložstvo, smilstvo

22 Keby pristihli muža, ktorý spal s vydatou ženou, nech zomrú obidvaja: muž, ktorý spal so ženou, i žena. Tak odstráň zlo z Izraela!
23 Keby bola deva-panna zasnúbená s mužom, a stretol by ju v meste iný muž, a spal by s ňou, 24 vtedy ich oboch vyveďte k bráne toho mesta a ukameňujte ich na smrť: dievku za to, že nevolala do mesta o pomoc, a muža za to, že zneuctil ženu svojho blížneho. Tak odstráň zlo zo svojho prostredia! 25 Keby muž stretol zasnúbenú devu na poli, a násilím by sa jej zmocnil, a spal by s ňou, vtedy zomrie len sám muž, ktorý s ňou spal. 26 Deve však neurob nič; deva sa nedopustila hriechu, hodného trestu smrti, lebo je to celkom tak, ako keby niekto napadol svojho blížneho a zavraždil by ho. 27 Lebo ju stretol na poli, zasnúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej pomohol. 28 Keby muž stretol devu-pannu, ktorá by nebola zasnúbená, a keby ju schytil, spal by s ňou a pristihli by ich, 29 vtedy dá muž, ktorý s ňou spal, otcovi devy päťdesiat strieborných a bude mu ženou preto, že ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť.