Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Rozličné predpisy

1 Keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svojho brata, neodopri im pomoc, ale určite ich priveď späť svojmu bratovi.
2 Ale ak ti nie je tvoj brat nablízku, alebo ak ho nepoznáš, vezmi ich do svojho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať; potom mu ich vráť. 3 Tak urob s jeho oslom i s jeho odevom, i s každou vecou svojho brata, ktorá sa mu stratila, a ty si ju našiel; nesmieš odoprieť svoju pomoc. 4 Keby si videl osla alebo vola svojho brata padnúť na ceste, neodopri im pomoc; pomôž mu zdvihnúť ich! 5 Žena nech nenosí mužský odev, ani muž si neoblečie rúcho ženy, lebo je ohavný Hospodinovi, tvojmu Bohu, každý, ktokoľvek to činí. 6 Keby si cestou našiel pred sebou vtáčie hniezdo na strome alebo na zemi s mláďatami alebo vajcami, a keby matka sedela na mláďatách alebo na vajciach, nevyber matku i s mláďatami. 7 Matku musíš vypustiť a mláďatá si vezmi, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil! 8 Keď si postavíš nový dom, urob ohradu na nástreší, aby si neuvalil na seba vinu za krv vo svojom dome, keby niekto spadol odtiaľ. 9 Neobsievaj svoju vinicu dvojakým semenom, aby všetko semeno, ktoré si vysial, i úroda vinice neprepadli svätyni. 10 Neor spoločne na volovi i oslovi! 11 Neodievaj sa rúchom zhotoveným z miešaného pradiva: z vlny a z ľanu. 12 Na štyroch rohoch svojho rúcha, ktorým sa odievaš, urob si strapce!

Krivé obvinenie manželky

13 Ak si muž vezme ženu, vojde k nej a potom ju znenávidí
14 a krivo obviní, uvádzajúc ju do zlej povesti, a ak povie: Keď som si vzal túto ženu a priblížil som sa k nej, nenašiel som pri nej znaky panenstva - 15 vtedy otec a matka devy vezmú a vynesú znak jej panenstva ku starším mesta do brány. 16 Otec devy povie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, a on ju znenávidel. 17 Hľa, krivo ju obviňuje hovoriac: Nenašiel som pri tvojej dcére znaky panenstva. Tu je znak panenstva mojej dcéry. A rozostrú rúcho pred staršími mesta. 18 Vtedy starší toho mesta chytia muža a potrestajú ho. 19 Pokutujú ho na sto strieborných, ktoré dajú otcovi devy, pretože uviedol do zlej povesti izraelskú pannu; ona zostane jeho ženou, a nesmie ju nikdy prepustiť. 20 Ale keby tá reč bola pravdivá a keby sa nenašiel pri deve znak panenstva, 21 vtedy vyvedú devu ku vchodu domu jej otca a mužovia toho mesta ju ukameňujú až na smrť, lebo spáchala nehanebnosť v Izraeli, keď smilnila v otcovskom dome. Tak odstráň zlo zo svojho prostredia!

Cudzoložstvo, smilstvo

22 Keby pristihli muža, ktorý spal s vydatou ženou, nech zomrú obidvaja: muž, ktorý spal so ženou, i žena. Tak odstráň zlo z Izraela!
23 Keby bola deva-panna zasnúbená s mužom, a stretol by ju v meste iný muž, a spal by s ňou, 24 vtedy ich oboch vyveďte k bráne toho mesta a ukameňujte ich na smrť: dievku za to, že nevolala do mesta o pomoc, a muža za to, že zneuctil ženu svojho blížneho. Tak odstráň zlo zo svojho prostredia! 25 Keby muž stretol zasnúbenú devu na poli, a násilím by sa jej zmocnil, a spal by s ňou, vtedy zomrie len sám muž, ktorý s ňou spal. 26 Deve však neurob nič; deva sa nedopustila hriechu, hodného trestu smrti, lebo je to celkom tak, ako keby niekto napadol svojho blížneho a zavraždil by ho. 27 Lebo ju stretol na poli, zasnúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej pomohol. 28 Keby muž stretol devu-pannu, ktorá by nebola zasnúbená, a keby ju schytil, spal by s ňou a pristihli by ich, 29 vtedy dá muž, ktorý s ňou spal, otcovi devy päťdesiat strieborných a bude mu ženou preto, že ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť.