Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

1 A ja som stál pri ňom aj v prvom roku médskeho Dária, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. 2 Teraz ti však oznámim pravdu.

Boje medzi severom a juhom

Hľa, ešte traja králi povstanú v Perzii, ale štvrtý získa väčšie bohatstvo ako všetci. Pri svojej sile popudí svojím bohatstvom všetko proti gréckemu kráľovstvu.
3 Povstane hrdinský kráľ. Panovať bude s veľkou mocou a konať, čo sa mu zachce. 4 No tak rýchlo, ako povstane, bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na štyri svetové strany, ale nie jeho potomstvu ani s mocou, ktorou vládol. Jeho kráľovstvo bude spustošené a dostane sa iným. 5 Potom zmocnie kráľ juhu, ale jedno z jeho kniežat bude silnejšie ako on a bude panovať. Moc jeho vlády bude veľká. 6 Po niekoľkých rokoch sa spoja a dcéra južného kráľa príde k severnému kráľovi, aby vytvorila rovnováhu. Ale neudrží svoj vplyv a jej potomstvo nebude mať trvácnosť. Ona, jej sprievodcovia, jej dieťa aj ten, ktorý ju dočasne posilňoval, budú vydaní. 7 Potom z jej koreňov povstane výhonok, ten vytiahne proti vojsku kráľa severu, vnikne do jeho pevností a ukáže proti nim svoju moc. 8 Aj ich bohov s ich liatymi modlami i strieborným a zlatým skvostným náčiním odvlečie do zajatia v Egypte. Niekoľko rokov nechá severného kráľa na pokoji. 9 Ten potom vnikne do krajiny južného kráľa; ale vráti sa do svojej zeme. 10 Jeho syn však vystrojí a zhromaždí veľké množstvo bojovníkov, ktoré príde, všetko zaplaví a všade prenikne. Znova vystrojí a dôjde až po jeho pevnosť. 11 Kráľ juhu sa rozhorčí, vytiahne a bude bojovať proti nemu, kráľovi severu. Ten postaví veľké množstvo, ale jeho vojsko bude vydané do rúk toho druhého. 12 Keď bude dav odvlečený, jeho srdce spyšnie, porazí desaťtisíce, ale nevydrží so silami. 13 Severný kráľ znova postaví veľké vojsko, väčšie ako prv, a po niekoľkých rokoch pritiahne s veľkým vojskom a s veľkým bohatstvom. 14 V tom čase povstanú mnohí proti južnému kráľovi a násilníci z jeho vlastného národa sa pozdvihnú, aby sa splnilo videnie; ale padnú. 15 Vtom príde severný kráľ, navŕši val a zaberie jeho opevnené mesto. Sily juhu neobstoja a jeho vybraný ľud nebude môcť obstáť. 16 Ten, ktorý proti nemu vytiahne, bude robiť, čo sa mu zachce, a nikto pred ním neobstojí. Zastaví sa v krajine nádhery a v jeho rukách bude všetko. 17 Zaumieni si prísť s mocou celého svojho kráľovstva, priniesť podmienky vyrovnania; dá mu spomedzi žien dcéru, ktorá má byť jeho skazou. Ale neobstojí to a neuskutoční sa. 18 Potom obráti pozornosť na ostrovy a mnohé zaujme. Ale jeden vodca urobí koniec jeho vysmievaniu, keď mu odplatí jeho výsmech. 19 Potom obráti pozornosť na pevnosti vlastnej krajiny, ale potkne sa, padne a nikto ho viac nenájde. 20 Na jeho miesto nastúpi iný, ktorý s kráľovskou slávou pošle svojho vyberača poplatkov. No po niekoľkých dňoch bude zničený - nie však hnevom ani vojnou.

Čas poslednej hrôzy

21 Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý človek, ktorému udelí kráľovskú hodnosť; nebadane príde a zákerne sa zmocní kráľovstva.
22 Vojská budú pred ním úplne zmetené a rozbité; podobne aj knieža zmluvy. 23 Po uzavretí spojenectva bude si počínať podvodne. Vzrastie a zmocnie uprostred malého národa. 24 Nebadane vnikne do najúrodnejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov, rozdeľujúc svojim ľuďom lúpež, korisť a imanie. Bude snovať plány proti pevnostiam, ale len dočasu. 25 Potom roznieti s veľkým vojskom svoju silu a odvahu proti južnému kráľovi. Ale ten sa vrhne do boja s veľkým a nadmieru mocným vojskom. No neobstojí, lebo sa budú proti nemu snovať úklady. 26 Tí, čo jedia jeho pokrm, ho zničia a zmetú jeho vojsko. Mnohí padnú prebodnutí. 27 Obaja králi zamýšľajú zlé. Pri jednom stole budú hovoriť lož, ale to nepovedie k cieľu. Lebo koniec nastane len v určenom čase. 28 Vráti sa do svojej krajiny s veľkým majetkom a so srdcom obráteným proti svätej zmluve. Podľa toho bude konať a vráti sa do svojej krajiny. 29 V určenom čase sa opäť vrhne proti juhu, ale tentoraz to nebude tak ako prvýkrát. 30 Proti nemu prídu kitejské lode; stratí odvahu a vráti sa s hnevom proti svätej zmluve a podľa toho bude konať. Opäť sa vráti a bude dávať pozor na tých, ktorí opúšťajú svätú zmluvu. 31 Jeho vojská povstanú a znesvätia svätyňu i pevnosť; odstránia ustavičnú obeť a postavia tam pustošiacu ohavnosť. 32 Tých, ktorí bezbožne konajú proti zmluve, zvedie úlisnosťou k odpadnutiu; ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať. 33 Mnohí v ľude budú klesať ohňom a mečom, zajatím a plienením. 34 Keď budú klesať, dostane sa im malej pomoci; ale mnohí sa k nim úlisne pripoja. 35 Aj z múdrych mnohí klesnú, aby bola vykonaná medzi nimi skúška, triedenie a očista až do časov konca. Lebo to ešte potrvá až do určeného času. 36 Kráľ bude konať podľa svojej vôle. Bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha; bude hovoriť neslýchané veci aj proti Bohu bohov. Bude sa mu dariť, až kým sa neukončí hnev. Lebo sa splní, čo bolo určené. 37 Nebude sa starať ani o boha svojich otcov; nebude sa starať ani o miláčika žien alebo nejakého boha. Lebo sa bude vypínať nad všetkých. 38 Namiesto toho bude uctievať boha pevností; boha, ktorého jeho otcovia nepoznali, bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotmi. 39 Bude postupovať proti najsilnejším pevnostiam s pomocou cudzieho boha. Tým, ktorí ho uznajú, dá veľkú česť, dá im vládnuť nad mnohými a ako odmenu im rozdelí pôdu. 40 V poslednom čase sa zrazí s ním kráľ juhu. Severný kráľ zaútočí proti nemu s vozmi, jazdcami a mnohými loďami; vpadne do krajín, zaplaví ich a preženie sa cez ne. 41 Príde aj do Krajiny nádhery; mnohé krajiny padnú. Ale tieto uniknú z jeho rúk: Edóm, Moáb a hlavná časť Ammóncov. 42 Vystrie ruku na krajiny. Ani Egypt mu neunikne. 43 Bude panovať nad zlatými a striebornými pokladmi i nad všetkými vzácnosťami Egypta. Líbyjci a Kúšijci budú patriť k jeho sprievodu. 44 Vtom ho prestrašia správy z východu a severu a on vyrazí s veľkým hnevom, aby spustošil a vyhladil mnohých. 45 Postaví svoje kráľovské stany medzi morom a svätým vrchom nádhery. Dokoná však, a nikto mu nepomôže.