Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

1 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Moábu - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože spálil na vápno kosti edómskeho kráľa. 2 Zošlem oheň na Moáb, ten strávi paláce Kerijótu a Moáb zamrie v hluku za bojového pokriku a zvuku poľnice. 3 Vytnem sudcu z jeho stredu a pobijem s ním všetky jeho kniežatá - hovorí Hospodin.

Boží súd nad Júdom a Izraelom

4 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Júdu - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože zavrhli zákon Hospodinov a nezachovávali Jeho prikázania. Do bludu ich zaviedli ich klamné modly, za ktorými chodili ich otcovia.
5 Zošlem oheň na Júdu, ten strávi paláce Jeruzalema. 6 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Izraela - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože statočného predávajú za peniaze a chudobného za pár sandálov. 7 Dychtia po tom, aby prach zeme bol na hlave bedárov, a cestu úbožiakov krivia. Syn i otec chodia k tej istej dievke, takže znesväcujú moje sväté meno. 8 Na rúchach vzatých do zálohu váľajú sa pri každom oltári a pijú víno pokutovaných v dome svojho Boha. 9 Ja som predsa vyhubil pred nimi Amorejcov, čo boli vysokí sťa cédre a silní ako duby: ja som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu. 10 Ja som vás predsa vyviedol z Egypta a viedol som vás po púšti štyridsať rokov, aby ste zabrali krajinu Amorejcov. 11 Z vašich synov som postavil prorokov a z vašich mládencov nazirejcov. Či nie je tak, Izraelci? - hovorí Hospodin. 12 Vy ste však nazirejcov napájali vínom a prorokom ste prikazovali: Neprorokujte! 13 Preto, hľa, rozkolíšem pod vami zem, ako sa kolíše voz plný snopov. 14 Rýchlemu nepomôže útek, mocný si neposlúži silou; hrdina si nezachráni život, 15 lukostrelec neobstojí, rýchlonohý neunikne, jazdec si na koni nezachráni život. 16 Najodvážnejší medzi hrdinami utekať bude nahý v ten deň - znie výrok Hospodinov.