Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Zasľúbenie slávy nového chrámu

1 V druhom roku kráľa Dária, v siedmom mesiaci, dvadsiateho prvého dňa zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Aggea takto:
2 Povedz judskému miestodržiteľovi Zerubábelovi, synovi Šealtiélovmu, a veľkňazovi Józuovi, synovi Jócádakovmu, a ostatnému ľudu: 3 Kto ostal medzi vami z tých, čo videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič? 4 Ale vzmuž sa teraz, Zerubábel - znie výrok Hospodinov - a vzmuž sa, veľkňaz Józua, syn Jócádakov, a vzmuž sa, všetok ľud krajiny - znie výrok Hospodinov - a pracujte, lebo ja som s vami - znie výrok Hospodina moc nos tí - 5 podľa zmluvy, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, a aj môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa! 6 Lebo takto hovorí Hospodin mocností: Len malú chvíľu ešte, a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou. 7 Zatrasiem i všetkými národmi, a prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin mocností. 8 Moje je striebro, moje je zlato - znie výrok Hospodina mocností. 9 Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako minulá - hovorí Hospodin mocností - a na tomto mieste spôsobím pokoj - znie výrok Hospodina mocností.

Zasľúbenie Božieho požehnania

10 Dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca, v druhom roku Dária, zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi Aggeovi:
11 Takto hovorí Hospodin mocností: Vyžiadaj si od kňazov poučenie o tomto: 12 Keby niekto v rožku svojho rúcha niesol posvätné mäso, a rožkom svojho rúcha by sa dotkol chleba, niečoho vareného, vína, oleja a akéhokoľvek pokrmu, či to bude posvätné? Kňazi odpovedali: Nie! 13 Nato povedal Aggeus: Keby sa niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol toho všetkého, či to bude poškvrnené? Kňazi odpovedali: Bude poškvrnené. 14 Nato odpovedal Aggeus: Tak je to s týmto ľudom, a tak je to s týmto národom predo mnou - znie výrok Hospodinov - a tak je to s každým dielom ich rúk; čo tam obetujú, je poškvrnené. 15 Teraz však pozorujte, čo sa bude diať odo dneška a ďalej! Ako sa vám vodilo predtým, kým bol položený kameň ku kameňu na chráme Hospodinovom? 16 Ak niekto prišiel ku hŕbe obilia o dvadsiatich mericiach, bolo ich len desať; ak prišiel ku kadi nabrať päťdesiat okovov, bolo ich len dvadsať. 17 Bil som vás i všetko dielo vašich rúk sneťou a hrdzou i krupobitím, a neobrátili ste sa ku mne - znie výrok Hospodinov. 18 Nože pozorujte odo dneška a ďalej, od dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca. Odo dňa, keď bol položený základ chrámu Hospodinovho, pozorujte: 19 Či jesto ešte zrno v sýpke? Veď ani vinič a figovník, ani granátovník a oliva ešte nerodia! Odo dneška budem požehnávať.

Zasľúbenie Zerubábelovi

20 Potom, dvadsiateho štvrtého dňa toho istého mesiaca, zaznelo po druhý raz slovo Hospodinovo k Aggeovi takto:
21 Povedz judskému miestodržiteľovi Zerubábelovi: Ja zatrasiem nebom i zemou 22 a prevrátim kráľovské tróny; zničím silu pohanských kráľovstiev a prevrátim vozy aj ich jazdcov; kone a ich jazdci sa zrútia, každý jeden na meč druhého. 23 V ten deň - znie výrok Hospodina mocností - vezmem ťa, služobník môj Zerubábel, syn Šealtiélov - znie výrok Hospodinov - a učiním ťa pečatným prsteňom, lebo som si teba vyvolil - znie výrok Hospodina mocností.