4. kapitola

Vernosť v úrade evanjelia a povedomie blízkej smrti Pavlovej

1 Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zaväzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľovstvo:
2 zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. 3 Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, 4 odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 5 Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu. 6 Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu! 7 Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. 8 Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.

Posledné žiadosti, úpravy a pozdravy

9 Poponáhľaj sa, aby si rýchlo prišiel ku mne,
10 lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títos do Dalmácie. 11 Jediný Lukáš je so mnou. Marka zober a priveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu. 12 Tychika som poslal do Efezu. 13 Keď prídeš, dones mi plášť, ktorý som nechal u Karpa v Troade, aj knihy, najmä pergameny. 14 Alexandros, kováč, mi spôsobil mnoho zlého, Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. 15 Aj ty sa ho chráň, lebo sa veľmi protivil našim rečiam. 16 Keď som sa prvýkrát bránil, nikto nebol pri mne, ale všetci ma opustili. Nech sa im to nezapočíta. 17 Pán však stál pri mne a posilnil ma, aby som plne vykonal zvesť, a aby ju počuli všetci pohania. Tak som bol vytrhnutý z levovej tlamy. 18 Pán ma zbaví všetkého zlého a zachová pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva naveky vekov. Amen. 19 Pozdrav Prisku a Akvilu i dom Oneziforov. 20 Erastos zostal v Korinte, Trofima som však nechal chorého v Miléte. 21 Poponáhľaj sa, aby si prišiel pred zimou. Pozdravujú ťa Eubulos a Pudes, Linos a Klaudia a všetci bratia. 22 Pán s tvojím duchom! Milosť s vami! Amen.