Nastavenia
 • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  Vytrvalý boj a utrpenie za vec Kristovu

  1 Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 2 A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. 3 Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša. 4 Nikto z vojakov sa nepletie do zamestnaní (každodenného) života, aby sa páčil svojmu vojvodcovi. 5 Ak aj niekto preteká, nebude ovenčený, ak nepreteká podľa pravidla. 6 Namáhajúci sa roľník má mať v prvom rade podiel na úrode. 7 Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. 8 Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych (a) je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti podľa môjho evanjelia, 9 pre ktoré trpím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo Božie nie je v okovách. 10 Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 11 Verná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť; 12 ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) zaprieme, aj On zaprie nás. 13 Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť.

  Boj proti bludnej náuke a zastávanie úradu

  14 Toto pripomínaj (ľuďom) a zaväzuj ich pred Bohom, aby sa nepúšťali do slovných hádok; nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu poslucháčom. 15 Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 16 Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti, 17 a ich reč bude rozožierať ako rakovina. Z nich sú Hymeneos a Filetos, 18 ktorí zblúdili od pravdy hovoriac, že vzkriesenie už bolo, a (tak) nivočia vieru niektorých. 19 Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich! a: Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na čestnú, iné na všednú potrebu. 21 Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, pripravenou na každé dobré dielo. 22 Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. 23 Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú (len) zvady. 24 A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy. 25 Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu 26 a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu.
 • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo