Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Vytrvalý boj a utrpenie za vec Kristovu

1 Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
2 A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. 3 Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša. 4 Nikto z vojakov sa nepletie do zamestnaní (každodenného) života, aby sa páčil svojmu vojvodcovi. 5 Ak aj niekto preteká, nebude ovenčený, ak nepreteká podľa pravidla. 6 Namáhajúci sa roľník má mať v prvom rade podiel na úrode. 7 Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. 8 Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych (a) je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti podľa môjho evanjelia, 9 pre ktoré trpím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo Božie nie je v okovách. 10 Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 11 Verná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť; 12 ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) zaprieme, aj On zaprie nás. 13 Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť.

Boj proti bludnej náuke a zastávanie úradu

14 Toto pripomínaj (ľuďom) a zaväzuj ich pred Bohom, aby sa nepúšťali do slovných hádok; nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu poslucháčom.
15 Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 16 Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti, 17 a ich reč bude rozožierať ako rakovina. Z nich sú Hymeneos a Filetos, 18 ktorí zblúdili od pravdy hovoriac, že vzkriesenie už bolo, a (tak) nivočia vieru niektorých. 19 Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich! a: Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na čestnú, iné na všednú potrebu. 21 Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, pripravenou na každé dobré dielo. 22 Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. 23 Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú (len) zvady. 24 A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy. 25 Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu 26 a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu.