Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

Dávid víťazom nad nepriateľmi

1 Potom Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich, odobral im aj Meteg-Ammu.
2 Porazil i Moábcov a zmeral ich šnúrou, keď im kázal ľahnúť si na zem; na dve šnúry odmeral tých, čo mali byť usmrtení, a na celú šnúru tých, čo mali byť ponechaní nažive. Tak sa stal Moáb Dávidovým poddaným a prinášal mu poplatky. 3 Dávid porazil aj Rechóbovho syna Hadadezera, kráľa Cóby, keď práve chcel rozšíriť svoju moc až po rieku Eufrat. 4 Dávid mu zajal tisícsedemsto jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť všetky kone od vojnových vozov, ale sto vojnových vozov si ponechal. 5 Keď Sýrčania z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Cóby, Dávid pobil zo Sýrčanov dvadsaťtisíc mužov. 6 Potom Dávid umiestnil posádky v damašskej Sýrii, Sýrčania stali sa Dávidovými poddanými a platili poplatky. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kde chodil. 7 Dávid pobral aj zlaté štíty, ktoré mali Hadadezerovi služobníci, a priniesol ich do Jeruzalema. 8 Z Betachu i z Bérótaja, z miest Hadadezerových, pobral kráľ Dávid veľmi mnoho bronzu. 9 Keď sa kráľ Tóí z Chamátu dopočul, že Dávid porazil všetko Hadadezerovo vojsko, 10 poslal svojho syna Jóráma ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Hadadezerovi a porazil ho, lebo Hadadezer bol v nepriateľskom pomere s Tóím; Jórám priniesol so sebou strieborné, zlaté i bronzové nádoby. 11 Kráľ Dávid aj tie zasvätil Hospodinovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré zasvätil z koristi od všetkých národov, ktoré si podmanil, 12 od Sýrie a Moábu aj od Ammóncov i od Filištíncov a aj z koristi Amáléka, Rechóbovho syna Hadadezera, kráľa Cóby. 13 Dávid sa preslávil aj tým, že pri návrate pobil osemnásťtisíc Sýrčanov v Soľnom údolí. 14 Posádky umiestnil aj v celom Edóme, takže celý Edóm bol poddaný Dávidovi. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kde chodil.

Dávidovi hodnostári

15 Tak Dávid kraľoval nad celým Izraelom a prisluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu.
16 Jóáb, syn Cerújin, bol nad vojskom, Jehóšáfát, syn Achilúdov, bol kancelárom; 17 Cádók, syn Achitúbov, a Achímelech, syn Ebjátárov, boli kňazmi, a Serájá bol pisárom. 18 Benájá, syn Jehójádov, bol nad Kereťanmi a Peleťanmi; aj Dávidovi synovia boli kňazmi.