Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Dávid víťazom nad nepriateľmi

1 Potom Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich, odobral im aj Meteg-Ammu.
2 Porazil i Moábcov a zmeral ich šnúrou, keď im kázal ľahnúť si na zem; na dve šnúry odmeral tých, čo mali byť usmrtení, a na celú šnúru tých, čo mali byť ponechaní nažive. Tak sa stal Moáb Dávidovým poddaným a prinášal mu poplatky. 3 Dávid porazil aj Rechóbovho syna Hadadezera, kráľa Cóby, keď práve chcel rozšíriť svoju moc až po rieku Eufrat. 4 Dávid mu zajal tisícsedemsto jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť všetky kone od vojnových vozov, ale sto vojnových vozov si ponechal. 5 Keď Sýrčania z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Cóby, Dávid pobil zo Sýrčanov dvadsaťtisíc mužov. 6 Potom Dávid umiestnil posádky v damašskej Sýrii, Sýrčania stali sa Dávidovými poddanými a platili poplatky. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kde chodil. 7 Dávid pobral aj zlaté štíty, ktoré mali Hadadezerovi služobníci, a priniesol ich do Jeruzalema. 8 Z Betachu i z Bérótaja, z miest Hadadezerových, pobral kráľ Dávid veľmi mnoho bronzu. 9 Keď sa kráľ Tóí z Chamátu dopočul, že Dávid porazil všetko Hadadezerovo vojsko, 10 poslal svojho syna Jóráma ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Hadadezerovi a porazil ho, lebo Hadadezer bol v nepriateľskom pomere s Tóím; Jórám priniesol so sebou strieborné, zlaté i bronzové nádoby. 11 Kráľ Dávid aj tie zasvätil Hospodinovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré zasvätil z koristi od všetkých národov, ktoré si podmanil, 12 od Sýrie a Moábu aj od Ammóncov i od Filištíncov a aj z koristi Amáléka, Rechóbovho syna Hadadezera, kráľa Cóby. 13 Dávid sa preslávil aj tým, že pri návrate pobil osemnásťtisíc Sýrčanov v Soľnom údolí. 14 Posádky umiestnil aj v celom Edóme, takže celý Edóm bol poddaný Dávidovi. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kde chodil.

Dávidovi hodnostári

15 Tak Dávid kraľoval nad celým Izraelom a prisluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu.
16 Jóáb, syn Cerújin, bol nad vojskom, Jehóšáfát, syn Achilúdov, bol kancelárom; 17 Cádók, syn Achitúbov, a Achímelech, syn Ebjátárov, boli kňazmi, a Serájá bol pisárom. 18 Benájá, syn Jehójádov, bol nad Kereťanmi a Peleťanmi; aj Dávidovi synovia boli kňazmi.