Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Dávid judským kráľom

1 Potom sa Dávid pýtal Hospodina: Mám ísť do niektorého judského mesta? Hospodin mu odpovedal: Choď! Dávid sa pýtal: Kam mám ísť? Odpovedal mu: Do Chebrónu.
2 Tak Dávid odišiel i so svojimi ženami Achínóamou Jezreelskou a Abigajil, ženou Nábála Karmelského. 3 Aj svojich mužov, ktorí boli s ním, presťahoval Dávid, každého s jeho domácnosťou; bývali v chebrónskych mestách. 4 Vtedy prišli mužovia z Judska a pomazali tam Dávida za kráľa nad Júdovým domom. Keď Dávidovi oznámili, že mužovia z Jábéš-Gileádu pochovali Saula, 5 Dávid poslal poslov k mužom Jábéš-Gileádu a odkázal im: Buďte požehnaní od Hospodina, že ste svojmu pánovi Saulovi preukázali toto milosrdenstvo a pochovali ho. 6 Preto teraz nech Hospodin preukáže milosrdenstvo a vernosť vám; aj ja vám dobre urobím, pretože ste vykonali tento skutok. 7 Teraz však majte mocné ruky a buďte udatní, lebo Saul, váš pán, síce zomrel, ale Júdov dom pomazal mňa za kráľa nad sebou.

Íšbóšet izraelským kráľom

8 Abnér, syn Nérov, vojvodca Saulovho vojska, vzal Saulovho syna Íšbóšeta, previedol ho do Machanajimu
9 a ustanovil za kráľa nad Gileádom, Ašúrcami, Jezreelom, Efrajimom, Benjamínom a nad celým Izraelom. 10 Saulov syn Íšbóšet mal štyridsať rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom; kraľoval dva roky. Ale Júdov dom sa držal Dávida. 11 Počet dní, v ktorých Dávid kraľoval v Chebróne nad Júdovým domom, bol sedem rokov a šesť mesiacov.

Boje medzi Izraelom a Júdom

12 Abnér, syn Nérov, vytiahol so služobníkmi Saulovho syna Íšbóšeta z Machanajimu do Gibeónu.
13 Jóáb, syn Cerúje, a Dávidovi služobníci vyrazili a stretli sa s nimi pri gibeónskom rybníku. Jedni sa rozložili z jednej strany rybníka a druhí z druhej. 14 Vtedy Abnér zavolal na Jóába: Nech vstanú mládenci a pohrajú sa pred nami. Joáb odpovedal: Nech vstanú. 15 Tak vstali a vyšli dvanásti za Benjamín a za Saulovho syna Íšbóšeta a dvanásti z Dávidových služobníkov. 16 Každý chytil svojho protivníka za hlavu a vrazil mu meč do boku, takže spolu padli. Preto nazvali to miesto v Gibeóne Chelkat Haccurím. 17 V ten deň sa strhol zúrivý boj, v ktorom bol porazený Abnér a izraelskí mužovia utrpeli porážku od Dávidových služobníkov. 18 Boli tam traja synovia Cerúje: Jóáb, Abíšaj a Asáél. Asáél bol rýchlonohý ako poľná gazela. 19 Tento Asáél prenasledoval Abnéra; pri prenasledovaní Abnéra neodbočil ani napravo ani naľavo. 20 Vtom sa Abnér obzrel za seba a povedal: Ty si to, Asáél? Odpovedal: Ja. 21 Vtedy mu Abnér povedal: Uchýľ sa napravo alebo naľavo, chyť si jedného z mládencov a vezmi si jeho výzbroj. Ale Asáél nechcel ustúpiť od neho. 22 Znovu povedal Abnér Asáélovi: Ustúp odo mňa! Prečo ťa mám zraziť k zemi? Ako by som sa potom mohol pozrieť do očú tvojmu bratovi Jóábovi? 23 Keď ten nechcel ustúpiť, udrel ho Abnér druhým koncom kopije do brucha, tak, že mu kopija vyšla chrbtom, on padol a na mieste zomrel. Všetci, ktorí prichádzali k miestu, kde Asáél padol a zomrel, ostali stáť. 24 Ale Jóáb a Abíšaj ďalej prenasledovali Abnéra; slnko práve zapadalo, keď prišli k pahorku Ammá, ktorý je naproti Gíachu na ceste ku Gibeónskej púšti. 25 Vtedy sa Benjamínci zhromaždili na vrchu jedného kopca. 26 Abnér zavolal na Jóába: Či má meč naveky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trp kosť? Kedy už povieš ľudu, aby prestal prenasledovať svojich bratov? 27 Jóáb povedal: Živý je Boh; keby si nebol prehovoril, iste len ráno by sa bol ľud vzdal prenasledovania svojich bratov. 28 Potom Jóáb zatrúbil, všetok ľud zastal a viac neprenasledoval Izrael ani viac nebojovali. 29 Abnér a jeho mužovia prechádzali celú noc Arábou; prebrodili sa cez Jordán a kráčali celé dopoludnie, až prišli do Machanajimu. 30 Keď sa Jóáb po prenasledovaní Abnéra vrátil, zhromaždil všetok ľud. Z Dávidových služobníkov chybovalo len devätnásť mužov a Asáél, 31 zatiaľ čo Dávidovi služobníci ranili Benjamína a z Abnérových mužov tristošesťdesiat mužov, ktorí aj zomreli. 32 Asáéla však vzali a pochovali v hrobe jeho otcov v Betleheme. Potom Jóáb so svojimi mužmi pochodovali celú noc, a keď sa rozvidnelo, boli v Chebróne.