Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Zhanobenie Dávidových poslov

1 Potom zomrel kráľ Ammóncov, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Chánún.
2 Dávid povedal: Prejavím láskavosť Náchášovmu synovi Chánúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne. Dávid poslal poslov, aby ho ich prostredníctvom potešil nad smrťou jeho otca. Keď prišli Dávidovi poslovia do krajiny Ammóncov, 3 kniežatá Ammóncov povedali svojmu pánovi Chánúnovi: Nazdáš sa, že Dávid chcel uctiť tvojho otca, keď ti poslal utešiteľov? Skôr preto Dávid poslal k tebe svojich poslov, aby preskúmal mesto, vysliedil ho, a tak zničil! 4 Chánún vzal Dávidových služobníkov, každému oholil pol brady, odrezal im polovicu rúcha až po zadok; vtedy ich prepustil. 5 Keď to oznámili Dávidovi, poslal im naproti ľudí, lebo tí mužovia boli veľmi zhanobení. Kráľ im odkázal: Zostaňte v Jerichu, kým vám podrastú brady, potom sa vráťte!

Dávidova vojna s Ammóncami a Sýrčanmi

6 Keď Ammónci videli, že sa Dávidovi sprotivili, poslali poslov a najali Sýrčanov z Bét-Rechóbu a z Cóby, dvadsaťtisíc pešiakov, od kráľa Maachy tisíc mužov a od Iš-Tóba dvadsaťtisíc mužov.
7 Keď sa o tom Dávid dopočul, poslal Jóába a celé vojsko, hrdinov. 8 Keď Ammónci vyšli, zoradili sa do bojového šíku pri vchode do brány. Sýrčania z Cóby a Rechóbu a ľudia z Tóbu a Maachy boli osobitne zoradení na poli. 9 Keď Jóáb videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vyvolil si niektorých zo všetkých vybraných Izraelcov a zaradil sa do šíku proti Sýrčanom. 10 Ostatok ľudu zveril do ruky svojho brata Abíšaja a postavil šík proti Ammóncom. 11 Povedal: Ak bude Sýria silnejšia ako ja, budeš pomáhať mne, ak však budú Ammónci prisilní pre teba, prídem ti ja na pomoc. 12 Buď silný a bojujme udatne za svoj ľud a za mestá nášho Boha. A Hospodin nech učiní, čo uzná za dobré. 13 Keď sa Jóáb a ľud, ktorý bol s ním, priblížil do boja proti Sýrčanom, tí pred ním utiekli. 14 Keď Ammónci videli, že Sýrčania utekajú, utiekli aj oni pred Abíšajom a vošli do mesta. Jóáb sa vrátil od Ammóncov a prišiel do Jeruzalema. 15 Keď Sýrčania videli, že ich Izraelci porazili, zišli sa dovedna. 16 Vtedy Hadadezer poslal poslov a dal vyviesť Sýrčanov spoza Eufratu; tí prišli do Chelámu s Hadadezerovým vojvodcom Šóbachom na čele. 17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán a prišiel do Chelámu. Sýrčania sa zoradili do šíku proti Dávidovi a bojovali proti nemu. 18 Ale Sýrčania utiekli pred Izraelom a Dávid z nich zničil sedemsto vojnových vozov a pobil štyridsaťtisíc jazdcov. Vojvodcu Šóbacha zrazil tak, že tam zomrel. 19 Keď ostatní králi, ktorí boli poddaní Hadadezerovi, videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s ním mier a boli mu poddaní. A Sýrčania sa báli naďalej pomáhať Ammóncom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk