Dve percentá (2 %)

10. kapitola

Zhanobenie Dávidových poslov

1 Potom zomrel kráľ Ammóncov, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Chánún.
2 Dávid povedal: Prejavím láskavosť Náchášovmu synovi Chánúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne. Dávid poslal poslov, aby ho ich prostredníctvom potešil nad smrťou jeho otca. Keď prišli Dávidovi poslovia do krajiny Ammóncov, 3 kniežatá Ammóncov povedali svojmu pánovi Chánúnovi: Nazdáš sa, že Dávid chcel uctiť tvojho otca, keď ti poslal utešiteľov? Skôr preto Dávid poslal k tebe svojich poslov, aby preskúmal mesto, vysliedil ho, a tak zničil! 4 Chánún vzal Dávidových služobníkov, každému oholil pol brady, odrezal im polovicu rúcha až po zadok; vtedy ich prepustil. 5 Keď to oznámili Dávidovi, poslal im naproti ľudí, lebo tí mužovia boli veľmi zhanobení. Kráľ im odkázal: Zostaňte v Jerichu, kým vám podrastú brady, potom sa vráťte!

Dávidova vojna s Ammóncami a Sýrčanmi

6 Keď Ammónci videli, že sa Dávidovi sprotivili, poslali poslov a najali Sýrčanov z Bét-Rechóbu a z Cóby, dvadsaťtisíc pešiakov, od kráľa Maachy tisíc mužov a od Iš-Tóba dvadsaťtisíc mužov.
7 Keď sa o tom Dávid dopočul, poslal Jóába a celé vojsko, hrdinov. 8 Keď Ammónci vyšli, zoradili sa do bojového šíku pri vchode do brány. Sýrčania z Cóby a Rechóbu a ľudia z Tóbu a Maachy boli osobitne zoradení na poli. 9 Keď Jóáb videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vyvolil si niektorých zo všetkých vybraných Izraelcov a zaradil sa do šíku proti Sýrčanom. 10 Ostatok ľudu zveril do ruky svojho brata Abíšaja a postavil šík proti Ammóncom. 11 Povedal: Ak bude Sýria silnejšia ako ja, budeš pomáhať mne, ak však budú Ammónci prisilní pre teba, prídem ti ja na pomoc. 12 Buď silný a bojujme udatne za svoj ľud a za mestá nášho Boha. A Hospodin nech učiní, čo uzná za dobré. 13 Keď sa Jóáb a ľud, ktorý bol s ním, priblížil do boja proti Sýrčanom, tí pred ním utiekli. 14 Keď Ammónci videli, že Sýrčania utekajú, utiekli aj oni pred Abíšajom a vošli do mesta. Jóáb sa vrátil od Ammóncov a prišiel do Jeruzalema. 15 Keď Sýrčania videli, že ich Izraelci porazili, zišli sa dovedna. 16 Vtedy Hadadezer poslal poslov a dal vyviesť Sýrčanov spoza Eufratu; tí prišli do Chelámu s Hadadezerovým vojvodcom Šóbachom na čele. 17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán a prišiel do Chelámu. Sýrčania sa zoradili do šíku proti Dávidovi a bojovali proti nemu. 18 Ale Sýrčania utiekli pred Izraelom a Dávid z nich zničil sedemsto vojnových vozov a pobil štyridsaťtisíc jazdcov. Vojvodcu Šóbacha zrazil tak, že tam zomrel. 19 Keď ostatní králi, ktorí boli poddaní Hadadezerovi, videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s ním mier a boli mu poddaní. A Sýrčania sa báli naďalej pomáhať Ammóncom.