Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Svätenie paschy

1 Joziáš usporiadal v Jeruzaleme paschu Hospodinovi. Paschálneho baránka zabíjali štrnásty deň v prvom mesiaci.
2 Určil kňazov na ich povinnosti a povzbudzoval ich k službe v dome Hospodinovom. 3 Levítom, ktorí vyučovali celý Izrael a boli svätí Hospodinovi, prikázal: Uložte svätú truhlu do domu, ktorý vybudoval Šalamún, syn Dávidov, kráľ Izraela. Nemusíte ju už nosiť na pleciach. Slúžte teraz Hospodinovi, svojmu Bohu, a Jeho ľudu, Izraelu! 4 Pripravte sa po rodinách, vo svojich oddieloch, podľa predpisu izraelského kráľa Dávida a podľa predpisu jeho syna Šalamúna. 5 Postavte sa do svätyne podľa rodinných skupín ku svojim bratom z ľudu, a to pre každú skupinu jedno oddelenie levítskej rodiny. 6 Zabíjajte paschálneho baránka! Posväťte sa a pripravte to svojim bratom, aby sa to dialo podľa slova Hospodinovho, daného prostredníctvom Mojžiša. 7 Joziáš daroval pre pospolitý ľud drobný statok: ovce a kozľatá. To všetko, v počte tridsaťtisíc oviec a tritisíc kusov dobytka, slúžilo za paschu pre všetkých prítomných. To bolo z kráľovho majetku. 8 Jeho hodnostári tiež prispeli milodarom pre ľud, kňazov a lévítov. Chilkija, Zecharja a Jechíél, kniežatá domu Božieho, dali kňazom na paschu dvetisícšesťsto oviec a tristo kusov dobytka. 9 Konanja, Šemaja a Netaneél, jeho bratia, Chašabja, Jeíél a Józábád, lévíjskí hodnostári, darovali na paschu levítom päťtisíc oviec a päť sto kusov dobytka. 10 Tak bola zriadená služba. Kňazi nastúpili na svoje miesto a levíti do svojich oddielov podľa kráľovho príkazu. 11 Potom zabíjali paschálnych baránkov; kňazi kropili krvou a levíti sťahovali kože. 12 Spaľovanú obeť však položili nabok, aby ju odovzdali rodinným skupinám ľudu na obetovanie Hospodinovi, ako je to napísané v knihe Mojžišovej. Tak urobili i s dobytkom. 13 Paschálneho baránka piekli podľa predpisu na ohni. Zasvätené dary však varili na ohni v hrncoch, kotlíkoch a panviciach a rýchlo roznášali všetkému pospolitému ľudu. 14 Potom pripravili sebe a kňazom; pretože kňazi - Áronovci boli zamestnaní obetovaním spaľovaných obetí a tuku až do noci, pripravili levíti baránka sebe i kňazom - Áronovcom. 15 Speváci Ásáfovci boli na svojom mieste podľa nariadenia Dávida, Ásáfa, Hémána a Jedútúna, kráľovho vidca, ako i vrátnici pri jednotlivých bránach. Nemuseli sa vzdialiť zo služby, lebo ich bratia levíti im pripravili baránka. 16 V ten deň bola zriadená celá služba Hospodinova svätením paschy a prinášaním spaľovaných obetí na oltári Hospodinovom podľa nariadenia kráľa Joziáša. 17 Prítomní Izraelci svätili v tom čase paschu a sviatok nekvasených chlebov sedem dní. 18 Podobná pascha sa v Izraeli nesvätila od čias proroka Samuela. A nijaký izraelský kráľ nesvätil takú paschu, akú svätil Joziáš, kňazi, levíti, celé Judsko, prítomní Izraelci a obyvatelia Jeruzalema. 19 Táto pascha sa svätila v osemnástom roku Joziášovej vlády.

Joziášova smrť

20 Po všetkom tom, po úprave chrámu, pritiahol egyptský kráľ Necho bojovať pri Karkemiši nad Eufratom. Joziáš vyšiel proti nemu.
21 Necho však vyslal k nemu poslov s odkazom: Čo my máme medzi sebou, judský kráľ? Dnes netiahnem proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu, a Boh prikázal, aby som sa ponáhľal. Prestaň sa vzpierať Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil. 22 Joziáš sa však neodvrátil od neho, ale odvážil sa proti nemu bojovať. Neposlúchol Nechove slová, hoci boli od Boha, ale prišiel bojovať na Megidskú rovinu. 23 Strelci však zasiahli kráľa Joziáša a on prikázal svojim služobníkom: Odveďte ma, lebo som ťažko ranený! 24 Sluhovia ho vyniesli z voza, preložili na jeho druhý voz a dopravili do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovaný bol v otcovských hroboch. Celé Judsko a Jeruzalem trúchlili za Joziášom. 25 Jeremiáš zložil o ňom trúchlospev a až podnes všetci speváci a speváčky spievajú vo svojich trúchlospevoch o Joziášovi. Bolo to pravidlom pre Izrael. Hľa, poznačené sú v Žalospevoch. 26 Ostatné Joziášove činy, jeho zbožné skutky, ako sú predpísané v zákone Hospodinovom, 27 jeho skoršie i ne skoršie činy, sú zaznačené v Knihe izraelských a judských kráľov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk