Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Jójáda nastoľuje Jóáša

1 V siedmom roku sa však Jójáda vzmužil a spolčil so stotníkmi: Azarjom, synom Jeróchámovým, Jišmáélom, synom Jóchánanovým, Azarjom, synom Óbédovým, Maasejom, synom Adajovým, a Elíšáfátom, synom Zichrího.
2 Tí pochodili Judsko, zhromaždili levítov zo všetkých judských miest i predákov izraelských rodín a prišli do Jeruzalema. 3 Celé zhromaždenie uzavrelo v dome Božom zmluvu s kráľom. Jójáda im povedal: Hľa, kráľovský syn! Nech kraľuje, ako zasľúbil Hospodin o synoch Dávidových. 4 Toto máte vykonať: Tretina z vás, z kňazov a levítov, ktorí prichádzajú v deň sviatočného odpočinku, bude strážiť prahy; 5 tretina zostane v kráľovskom paláci a tretina pri Základovej bráne. Ostatný ľud však bude na nádvoriach domu Hospodinovho. 6 Do domu Hospodinovho nech nevstúpi nikto, iba kňazi a službukonajúci levíti. Tí môžu vstúpiť, lebo sú posvätení. Nech všetok ľud dbá na príkazy Hospodinove. 7 Levíti obklopia kráľa, každý so zbraňou v ruke, a bude usmrtený každý, kto vnikne do chrámu. Budú s kráľom pri jeho vchádzaní i vychádzaní. 8 Levíti a všetci Júdejci vykonali všetko, čo prikázal kňaz Jójáda. Každý si pribral svojich ľudí, ktorí v deň sviatočného odpočinku prichádzali, i tých, čo v deň sviatočného odpočinku odchádzali, lebo kňaz Jójáda neprepustil zo služby voľné oddiely. 9 Kňaz Jójáda potom rozdal stotníkom kopije, pavézy a štíty, ktoré zostali po kráľovi Dávidovi v dome Božom. 10 Keď rozostavil všetok ľud okolo kráľa, každého s kopijou v ruke, od pravej strany domu po ľavú stranu, k oltáru a k domu, 11 vyviedli kráľovho syna, nasadili mu korunu a odznak moci a ustanovili ho za kráľa. Jójáda a jeho synovia ho pomazali a vraveli: Nech žije kráľ! 12 Keď Atalja začula krik ľudu, ktorý sa hrnul a oslavoval kráľa, šla za ľudom do domu Hospodinovho. 13 Zrazu uvidela kráľa stáť na podstavci pri vchode, hodnostárov a trubačov pri kráľovi a všetok ľud krajiny veseliť sa a trúbiť. Speváci dávali hudobnými nástrojmi znamenie k oslave. Vtedy si Atalja roztrhla šaty a zvolala: Sprisahanie, sprisahanie! 14 Ale kňaz Jójáda si dal priviesť stotníkov, veliacich vojsku, a prikázal im: Vyveďte ju von spomedzi radov, nech zomrie mečom, kto by ju nasledoval. Lebo kňaz povedal: Neusmrťte ju v dome Hospodinovom! 15 Položili na ňu ruky, a keď došla ku vchodu Konskej brány kráľovského paláca, tam ju usmrtili. 16 Nato uzavrel Jójáda zmluvu medzi sebou, všetkým ľudom a kráľom, že budú Hospodinovým ľudom. 17 Všetok ľud vnikol do domu Baalovho a zboril ho. Jeho oltáre a podoby roztrieskal a Mattána, Baalovho kňaza, zabil pred oltármi. 18 Jójáda zveril dozor nad domom Hospodinovým do rúk levítskych kňazov, ktorých Dávid zadelil pre dom Hospodinov, aby obetovali spaľované obete Hospodinovi, ako je napísané v zákone Mojžišovom, radostne a za spevu podľa Dávidových pokynov. 19 Ustanovil vrátnikov ku bránam domu Hospodinovho, aby dnu nevstúpil nikto niečím znečistený. 20 Potom vzal stotníkov, šľachticov i tých, čo spravovali ľud, i všetok ľud krajiny, a odviedol kráľa z domu Hospodinovho. Keď prešli Vyšnou bránou do kráľovského paláca, usadili kráľa na kráľovský trón. 21 Tak sa radoval všetok ľud krajiny a mesto sa upokojilo. Atalju však usmrtili mečom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk