Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Judský kráľ Joziáš. Oprava chrámu

1 Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jedídá, dcéra Adájova z Bockatu.
2 Konal, čo je správne v očiach Hospodinových; chodil celkom po cestách svojho otca Dávida a neodklonil sa ani naľavo ani napravo. 3 V osemnástom roku kráľa Joziáša poslal kráľ pisára Šáfána, syna Acalju, syna Mešullamovho, do domu Hospodinovho s odkazom: 4 Choď ku veľkňazovi Chilkijovi, aby vysypal peniaze, čo boli vnesené do domu Hospodinovho, ktoré vybrali strážcovia prahu od ľudu. 5 Nech ich dajú do rúk vedúcim prác v dome Hospodinovom, a tí nech ich dajú robotníkom v dome Hospodinovom na opravu poškodených miest chrámu, 6 tesárom, staviteľom, murárom a na zakúpenie dreva a tesaného kamenia na opravu chrámu. 7 Nech sa však od nich nežiada vyúčtovanie z peňazí daných do ich rúk, veď robia verne. 8 Vtedy veľkňaz Chilkijá povedal pisárovi Šáfánovi: Našiel som knihu zákona v dome Hospodinovom. Chilkijá podal Šáfánovi knihu a on ju prečítal. 9 Potom prišiel pisár Šáfán ku kráľovi, priniesol mu odpoveď a povedal: Tvoji služobníci vysypali peniaze, nachádzajúce sa v chráme, a dali ich do rúk vedúcim prác v dome Hospodinovom. 10 Potom pisár Šáfán oznámil kráľovi: Kňaz Chilkijá mi dal knihu. I prečítal ju pred kráľom. 11 Keď kráľ počul slová knihy zákona, roztrhol si odev. 12 Potom kráľ rozkázal kňazovi Chilkijovi, Achíkámovi, synovi Šáfánovmu, Achbórovi, synovi Michajovmu, pisárovi Šáfánovi a kráľovskému služobníkovi Asájovi: 13 Choďte sa dopýtať Hospodina čo hovoria slová tejto nájdenej knihy o mne, o ľude a o celom Judsku. Veď musí byť veľký Hospodinov hnev, ktorý vzplanul proti nám preto, že naši otcovia neposlúchali slová tejto knihy a neplnili, čo je v nej napísané. 14 Šiel teda kňaz Chilkijá, Achíkám, Achbór, Šáfán a Asájá k prorokyni Chulde, manželke Šalluma, syna Tikvu, syna Charchasovho, strážcu šiat. Bývala v Jeruzaleme v druhej štvrti. A hovorili s ňou. 15 Povedala im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal: 16 Takto vraví Hospodin: Ajhľa, privediem pohromu na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetko, o čom hovorí kniha, ktorú prečítal judský kráľ, 17 pretože ma opustili a kadili iným bohom, aby ma tak popudzovali každým činom svojich rúk. Preto vzplanul môj hnev proti tomuto miestu, a nezhasne. 18 A judskému kráľovi, ktorý vás poslal opýtať sa Hospodina, povedzte: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o slovách, ktoré si počul: 19 Pretože sa obmäkčilo tvoje srdce a pokoril si sa pred Hospodinom, keď si počul, čo som vyriekol proti tomuto miestu a jeho obyvateľom - že totiž bude púšťou a kliatbou - že si roztrhol svoje šaty a plakal si predo mnou, aj ja som ťa vypočul - znie výrok Hospodinov. 20 Preto, ajhľa, pripojím ťa k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji a tvoje oči neuzrú všetku pohromu, ktorú privediem na toto miesto. I zaniesli ten výrok kráľovi.