Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Chizkijovo uzdravenie a jeho chválospev

1 V tých dňoch Chizkija ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive.
2 Vtedy sa Chizkija obrátil tvárou ku stene a modlil sa k Hospodinovi 3 slovami: Ach, Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne chodil pred Tebou s celým srdcom a robil som, čo sa Tebe páči. A Chizkija sa nahlas rozplakal. 4 Izaiáš ešte nevyšiel zo stredného nádvoria, keď zaznelo k nemu slovo Hospodinovo: 5 Vráť sa a povedz Chizkijovi, vládcovi môjho ľudu: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Ajhľa, uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do domu Hospodinovho. 6 Ajhľa, pridám k tvojmu veku pätnásť rokov. A vytrhnem z hrsti asýrskeho kráľa teba i toto mesto a budem záštitou tomuto mestu kvôli sebe a kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi. 7 Vtedy Izaiáš povedal: Vezmite figový koláč. Vzali a položili ho na vred; uzdravil sa. 8 Vtedy Chizkija povedal Izaiášovi: Čo bude znamením, že ma Hospodin uzdraví a že na tretí deň vstúpim do domu Hospodinovho? 9 Izaiáš odvetil: Toto ti bude znamením, že Hospodin uskutoční, čo povedal: Má tieň postúpiť o desať stupňov, alebo sa má o desať stupňov vrátiť? 10 Tu povedal Chizkija: Ľahko je tieňu predĺžiť sa o desať stupňov. Nie! Nech sa tieň vráti nazad o desať stupňov. 11 Nato volal prorok Izaiáš k Hospodinovi a vrátil sa tieň po stupňoch, po ktorých postúpil, na slnečných hodinách Ácházových o desať stupňov.

Babylonskí poslovia u Chizkiju

12 V tom čase babylonský kráľ Beródach-Baladán, syn Baladánov, poslal Chizkijovi list a dar; počul totiž, že bol chorý.
13 Chizkija ich privítal a ukázal im celú klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chizkija nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. 14 Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chizkijovi a povedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chizkija odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylónie. 15 A on povedal: Čo videli v tvojom dome? Chizkija odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo nič v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. 16 Nato Izaiáš povedal Chizkijovi: Počuj slovo Hospodinovo! 17 Ajhľa, prídu dni, keď odnesú do Babylónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia nadobudli až po tento deň. Nezostane nič - hovorí Hospodin. 18 Aj z tvojich synov, ktorí budú pochodiť z teba, ktorých splodíš, poberú, a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. 19 Vtedy Chizkija povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Dokiaľ ja budem žiť, bude pokoj a bezpečie. 20 Ostatné Chizkijove činy, všetky jeho hrdinské skutky, ktoré vykonal, ako robil rybník a vodovod a voviedol vodu do mesta, to je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 21 Keď Chizkija usnul so svojimi otcami, po ňom sa stal kráľom jeho syn Menašše.