Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Eliáš vzatý do neba

1 Keď mal Hospodin vyzdvihnúť Eliáša vo víchrici do neba, Eliáš odišiel s Elízeom z Gilgálu.
2 Eliáš povedal Elízeovi: Zostaň tu, prosím ťa, lebo Hospodin ma posiela do Bételu. Elízeus mu odpovedal: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda do Bételu. 3 Vtedy vyšli prorockí učeníci, ktorí boli v Bételi, k Elízeovi a opýtali sa ho: Vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? Odpovedal: Viem aj ja. Mlčte! 4 Potom mu Eliáš povedal: Elízeus, zostaň, prosím ťa, tu, lebo Hospodin ma posiela do Jericha. Ale on povedal: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. A šli do Jericha. 5 Tu pristúpili prorockí učeníci z Jericha k Elízeovi a opýtali sa ho: Vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? Odvetil: Viem aj ja. Mlčte! 6 Potom mu Eliáš povedal: Zostaň tu, prosím, lebo Hospodin ma posiela k Jordánu. On odpovedal: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. A obaja odišli. 7 Aj päťdesiati mužovia z prorockých učeníkov šli a zastali obďaleč. Oni dvaja sa zastavili pri Jordáne. 8 Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho a udrel ním na vodu, takže sa rozostúpila na jednu i na druhú stranu, a oni dvaja prešli po suchu. 9 Keď prechádzali, Eliáš povedal Elízeovi: Žiadaj si, čo ti mám urobiť skôr, ako budem vzatý od teba. Elízeus odpovedal: Nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobok tvojho ducha. 10 On povedal: Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem vzatý od teba, stane sa ti tak, ak nie, nestane sa. 11 Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelil ich od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici na nebo. 12 Elízeus to videl a kričal: Otče môj, otče môj! Vozy Izraela a jeho jazda! A už ho viac nevidel. 13 Potom zodvihol Eliášov plášť, ktorý spadol z neho, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu. 14 Vzal Eliášov plášť, udrel ním na vodu a povedal: Kde je Hospodin, Boh Eliášov? Keď udrel na vodu, rozostúpila sa na jednu i na druhú stranu a Elízeus prešiel. 15 Keď to uvideli prorockí učeníci, ktorí boli v Jerichu oproti, povedali: Duch Eliášov spočinul na Elízeovi. Šli mu v ústrety, poklonili sa mu až po zem 16 a povedali mu: Ajhľa, medzi tvojimi služobníkmi je päťdesiat chlapov, udatných to mužov, nech idú a hľadajú tvojho pána, či ho duch Hospodinov neodniesol a nehodil na niektorý vrch alebo do niektorého údolia. Odvetil: Neposielajte! 17 Keď na neho veľmi naliehali, povedal: Pošlite! A tak poslali tých päťdesiatich mužov, tí ho tri dni hľadali, ale nenašli. 18 Potom sa vrátili k nemu, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Povedal im: Nepovedal som vám: Nechoďte?

Elízeus napravil zlú vodu

19 Mužovia z toho mesta vraveli Elízeovi: Bývanie je v tomto meste dobré, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a krajina trpí potratmi.
20 Nato povedal: Prineste mi novú misu a položte do nej soľ. Keď mu ju priniesli, 21 vyšiel k prameňu, vsypal doň soľ a povedal: Takto vraví Hospodin: Uzdravujem túto vodu. Nevzíde z nej viac smrť ani potraty. 22 A tak tá voda zostala zdravou až dodnes podľa slova, ktoré vyriekol Elízeus.

Elízeus a zlé deti

23 Odtiaľ sa pobral do Bételu. Keď vystupoval cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu: Plešivec, poď hore, plešivec, poď hore!
24 Obrátil sa, a keď ich zazrel, preklial ich menom Hospodinovým. Vtom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsať dva chlapcov. 25 Odtiaľ vyšiel na vrch Karmel, odkiaľ sa vrátil do Samárie.