Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Judský kráľ Chizkija

1 V treťom roku izraelského kráľa Hóšéu, syn Élovho, stal sa kráľom Chizkija, syn judského kráľa Ácháza.
2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abijá, dcéra Zecharjova. 3 Konal, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak ako jeho otec Dávid. 4 Odstránil výšiny, rozbil posvätné stĺpy, zoťal ašéru a rozdrvil medeného hada, ktorého zhotovil Mojžiš, lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom. 5 Dúfal v Hospodina, Boha Izraela, a nebolo po ňom jemu rovného medzi judskými kráľmi ani medzi tými, čo boli pred ním. 6 Držal sa Hospodina, neodstúpil od Neho a zachovával prikázania, ktoré Hospodin dal Mojžišovi. 7 Hospodin bol s ním a mal úspech vo všetkom, čo podnikal. Vzoprel sa proti asýrskemu kráľovi a nebol mu poddaný. 8 Porazil Filištíncov až po Gazu, aj jej územie od strážnej veže až po opevnené mesto.

Pád Samárie

9 Vo štvrtom roku kráľa Chizkiju, ktorý bol siedmym rokom izraelského kráľa Hóšéu, syna Élovho, pritiahol asýrsky kráľ Šalmaneser proti Samárii a obliehal ju.
10 Po troch rokoch ju dobyl. V šiestom roku Chizkiju, to jest v deviatom roku izraelského kráľa Hóšéu, Samária padla. 11 Potom asýrsky kráľ odvliekol Izrael do Asýrie a osadil ich v Chalachu pri Chabóre, rieke Gózánu, a v médskych mestách, 12 pretože neposlúchali hlas svojho Boha Hospodina, ale prestupovali Jeho zmluvu, všetko, čo prikázal služobník Hospodinov Mojžiš. Neposlúchali, ani neplnili zmluvu.

Sancheríbova výprava proti Jeruzalemu

13 V štrnástom roku kráľa Chizkiju pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich.
14 Vtedy poslal judský kráľ Chizkija asýrskemu kráľovi do Lachíša odkaz: Previnil som sa, odtiahni odo mňa. Hotový som znášať, čokoľvek mi naložíš. Asýrsky kráľ uložil nato judskému kráľovi tristo talentov striebra a tridsať talentov zlata. 15 Chizkija odovzdal všetko striebro, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca. 16 V tom čase dal Chizkija oblúpať dvere chrámu Hospodinovho aj stĺpy, ktoré sám judský kráľ Chizkija dal obložiť, a dal to asýrskemu kráľovi. 17 Vtedy asýrsky kráľ poslal tartána, rabsárisa a rabšákéa z Lachíša ku kráľovi Chizkijovi so silným vojskom do Jeruzalema. Tí vytiahli a prišli k Jeruzalemu; keď prišli a zastali pri vodovode Horného rybníka, ktorý sa nachádzal pri ceste k Valchárovmu poľu, 18 dali zavolať kráľa. Keď vyšiel k nim Eljákím, syn Chilkijov, ktorý bol správcom paláca, pisár Šebná a kancelár Jóách, syn Ásáfov, 19 rabšáké povedal: Povedzte Chizkijovi: Takto vraví veľkráľ Asýrie: Čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš? 20 Nazdáš sa, že prosté slová úst sú už radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? 21 Hľa, spoliehaš sa na oporu z nalomenej trstiny, na Egypt, ktorá tomu, kto sa na ňu oprie, vnikne do dlane a prebodne mu ju. Taký je faraón, egyptský kráľ, pre každého, kto sa naň spolieha. 22 Ak mi poviete: V Hospodina, svojho Boha, dúfame, nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chizkija odstránil, a potom povedal Judsku a Jeruzalemu: Pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať? 23 Stav sa teraz s mojím pánom, asýrskym kráľom: Dám ti dvetisíc koní, ak vládzeš dodať na ne jazdcov. 24 Ako by si odrazil čo aj jedného miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána? A ty sa spoliehaš na Egypt kvôli vozom a jazdcom? 25 A či som ja teraz bez Hospodina pritiahol proti tomuto miestu, aby som ho zničil? Hospodin mi povedal: Vytiahni proti tej krajine a znič ju! 26 Vtedy povedal Eljakím, syn Chilkijov, Šebná a Joách rabšákéovi: Hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme. Nehovor s nami judsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách. 27 Ale rabšáké povedal: Či ma môj pán poslal hovoriť tieto slová tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na hradbách a spolu s vami budú jesť svoje výkaly a piť svoj moč! 28 Vtedy rabšáké pristúpil a zvolal veľkým hlasom judsky: Počujte slová veľkráľa, kráľa asýrskeho! 29 Takto povedal kráľ: Nech vás Chizkija nepodvedie, lebo vás nevládze vytrhnúť z mojej ruky. 30 Nech vás Chizkija neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac: Hospodin vás istotne vytrhne; toto mesto nebude vydané asýrskemu kráľovi do rúk. 31 Nepočúvajte Chizkiju, lebo takto vraví asýrsky kráľ: Uzavrite mier so mnou, vyjdite ku mne, a každý z vás bude jesť zo svojho viniča a zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, 32 pokiaľ neprídem a nepoberiem vás so sebou do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olív, oleja a medu. Budete žiť a nezomriete, len nepočúvajte Chizkiju, lebo vás podvádza hovoriac: Hospodin vás vytrhne. 33 Či niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky asýrskeho kráľa? 34 Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajimu, Hény a Avvy? Či vytrhli Samáriu z mojej ruky? 35 Ktorý spomedzi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky, keď Hospodin má zachrániť Jeruzalem z mojej ruky? 36 Ľud však mlčal a neodvetil mu ani slova, lebo kráľov rozkaz znel: Neodpovedajte mu! 37 Potom prišiel Eljákím, syn Chilkijov, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Joách, syn Ásalov, k Chizkijovi s roztrhnutým rúchom a oznámili mu rabšákéove slová.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk