Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

Zbierka v Macedónii

1 Chcem, bratia, aby ste vedeli o milosti Božej, ktorej sa dostalo macedónskym zborom,
2 že v mnohých skúškach súženia hojnosť ich radosti a ich veľká chudoba rozmnožila bohatstvo ich štedrosti. 3 Dosvedčujem, že dali podľa možnosti aj nad možnosť. 4 Sami od seba a veľmi naliehavo nás prosili, aby sa mohli zúčastniť na dobročinnosti a na službe svätým. 5 Áno, nad naše očakávanie aj samých seba oddali predovšetkým Pánovi a z vôle Božej potom aj nám. 6 Preto sme napomenuli Títa, aby toto dielo lásky medzi vami aj dokončil, ako ho započal. 7 A vy ako sa rozhojňujete vo všetkom: vo viere a reči, v poznaní a všetkom snažení aj v láske, ktorú sme vzbudili vo vás, tak sa rozhojnite aj v dobročinnosti. 8 Nevravím to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam aj úprimnosť vašej lásky. 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou. 10 Len radu vám dávam v tomto, veď to je prospešné vám, ktorí ste už vlani začali nielen skutkom, ale aj dobrou vôľou; 11 dokončte teda teraz dielo, aby tak vašej ochotnej dobrej vôli zodpovedal aj výsledok podľa toho, čo máte. 12 Lebo keď je ochota, vítaná je podľa toho, koľko kto má, a nie podľa toho, čo nemá. 13 Veď nejde o to, aby sa iným uľavilo a vám priťažilo, ale aby bola rovnosť. 14 Vaša terajšia hojnosť nech pomôže ich nedostatku, aby ich hojnosť pomohla nedostatku vášmu, a tak nastala rovnosť; 15 ako je napísané: Kto mal mnoho, nemal navyše, a kto málo, nemal nedostatku. 16 Vďaka Bohu, ktorý ten istý záujem o vás budí v srdci Títovom, 17 že (nielen) prijal moje vyzvanie, ale vo svojej preveľkej horlivosti ochotne odišiel k vám. 18 Spolu s ním poslali sme brata, jeho službu evanjelia pochvalne poznajú po všetkých cirkevných zboroch; 19 a nielen to, ale cirkevné zbory zvolili jeho za nášho spolucestovateľa pri tomto diele lásky, čím slúžime na slávu samého Pána a podľa svojej ochoty; 20 ale varujeme sa pritom, aby nás nikto neupodozrieval pri tejto hojnej zbierke, ktorú spravujeme. 21 Staráme sa totiž, aby (všetko) bolo dobré nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 22 Spolu s nimi poslali sme brata, o ktorom sme sa často presvedčili, že je snaživý v mnohých veciach, a teraz bude ešte omnoho snaživejší, lebo má veľkú dôveru k vám. 23 Či Títos - môj spoločník a spolupracovník medzi vami - či naši bratia, oni sú apoštolovia cirkevných zborov, sláva Kristova. 24 Podajte im teda dôkaz pred cirkevnými zbormi, že ich milujete a že ste naša pýcha.