Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Pavlova vernosť v Pánovej službe

1 Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu.
2 Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 3 Nikomu v ničom nedávame pohoršenia, aby naša služba bola bez hany. 4 Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci; v mnohej trpezlivosti, súženiach, nedostatkoch, úzkostiach, 5 ranách, väzeniach, nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch, 6 čistote, známosti, zhovievavosti, dobrote, Duchu Svätom, nepokryteckej láske, 7 slove pravdy, moci Božej, zbroji spravodlivosti napravo aj naľavo, 8 sláve aj potupe, zlej i dobrej povesti; ako zvodcovia, a predsa pravdiví; 9 ako neznámi, a predsa dobre známi; ako umierajúci, a ajhľa, žijeme; ako karhaní, a predsa neumorení; 10 ako smutní, ale vždy veselí; ako chudobní, a predsa mnohých obohacujúci; ako nič nemajúci, a predsa všetko v moci majúci. 11 Naše ústa sú vám otvorené, Korintskí, naše srdce rozšírené; 12 nie vám je tesno u nás, ale vo vašom srdci je tesno. 13 Ako deťom hovorím: Odvďačte sa nám aj vy, rozšírte srdcia!

Výstraha pred pohanstvom

14 Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?
15 Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacim? 16 Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. 17 Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, 18 budem vám otcom, a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.