Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Predpisy o vdovách

1 Na staršieho človeka sa neosopuj, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov,
2 staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry so všetkou mravnou čistotou. 3 Vdovy, ktoré sú skutočne vdovy, maj v úcte. 4 Ak má však niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa naučia mať v zbožnej úcte predovšetkým svoj dom a odvďačovať sa svojim predkom, lebo to je príjemné pred Bohom. 5 Skutočná a osamelá vdova zložila svoju nádej v Boha a dňom-nocou zotrváva v modlitbách a prosbách, 6 ale rozkošnica je zaživa mŕtva. 7 A to im prikazuj, aby boli bez úhony. 8 Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. 9 Do zoznamu nech bude zapísaná (len) vdova, ktorá nemá menej ako šesťdesiat rokov, (bola) ženou jedného muža 10 a má svedectvo o dobrých skutkoch, ak (totiž) vychovala deti, prijímala do domu pocestných, svätým umývala nohy, sužovaným pomáhala, bola snaživá vo všetkom dobrom. 11 Mladšie vdovy odmietaj, lebo keď vzplanuli lás kou k životu na ujmu Kristovej (služby), chcú sa vydať, 12 a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. 13 Pritom sa naučia zaháľať, chodia z domu do domu a nielenže sú záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a hovoria, čo sa nepatrí. 14 Chcem teda, aby sa mladšie (vdovy) vydávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a protivníkovi nezavdávali podnet na ohováranie. 15 Lebo niektoré sa už obrátili za satanom. 16 Ak niektorý veriaci muž alebo niektorá veriaca žena má vdovy, nech im pomáha, ale aby cirkev nebola zaťažená, ale aby sa mohla starať o tie, čo sú skutočne vdovami.

O úcte k starším. Ukázňovanie sa

17 Starších, ktorí boli dobrými predstavenými, najmä tých, čo sa unúvajú v kázaní a vyučovaní, treba považovať za hodných dvojitej cti,
18 lebo Písmo hovorí: Nezaviažeš ústa volovi, keď mláti! a: Hodný je robotník svojej mzdy. 19 Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by svedčili dvaja alebo traja svedkovia. 20 Tých však, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa aj ostatní báli. 21 Zaprisahávam ťa pred Bohom a pred Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachovával bez predsudku a nič nerobil z náklonnosti voči niekomu. 22 Unáhlene na nikoho neklaď ruky, nepodieľaj sa na hriechoch iných ľudí. Zachovávaj sa čistý. 23 Nepi už viac vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby požívaj trochu vína. 24 Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné, takže ich predídu pred súd, pri niektorých však idú aj za nimi. 25 Tak sú úplne zjavné aj dobré skutky, a keď je to inak, nemôžu zostať skryté.