Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

O dôstojnosti a vlastnostiach biskupov a diakonov

1 Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele.
2 Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, 3 nie pijan, nie bitkár ani nie žiadostivý nečistého zisku, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. 4 Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. 5 Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? 6 Nech to nie je nováčik vo viere, aby sa nenadúval a neprepadol diablovmu súdu. 7 A musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo (cirkvi), aby sa nedostal do rečí a neprepadol osídlu diablovmu. 8 Podobne diakoni (nech sú) čestní, nie dvojtvárni v reči, ani nie príliš oddaní vínu, ani nie žiadostiví nečistého zisku. 9 Tajomstvo viery nech zachovávajú v čistom svedomí. 10 Ale aj oni sa majú najprv osvedčiť a (len) potom konať diakonskú službu, ak sú bez úhony. 11 Podobne ich ženy (nech sú) čestné, nie ohováračné; striezlivé a vo všetkom verné. 12 Diakoni nech sú mužmi jednej ženy a nech sa dobre starajú o deti a domácnosť. 13 Tí totiž, ktorí dobre konali diakonskú službu, nadobudnú si dobré meno a veľkú dúfanlivosť vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Tajomstvo pobožnosti

14 Keď dúfam, že čoskoro prídem k tebe, píšem ti,
15 aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy. 16 Vpravde veľkým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.