Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Saul chce zabiť Dávida

1 Saul povedal svojmu synovi Jonatánovi a všetkým služobníkom, že Dávida treba zabiť; ale Saulov syn Jonatán mal Dávida veľmi rád.
2 Jonatán oznámil Dávidovi: Môj otec Saul ťa chce zabiť, preto ťa prosím, maj sa ráno na pozore, sadni si do úkrytu a schovaj sa. 3 Ja však vyjdem a postavím sa vedľa svojho otca na poli, kde budeš, a budem so svojím otcom hovoriť o tebe; ak niečo zbadám, oznámim ti. 4 Jonatán hovoril svojmu otcovi Saulovi o Dávidovi dobre. Povedal mu: Nech sa kráľ neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi, lebo on sa neprehrešil proti tebe, ba jeho skutky sú pre teba veľmi prospešné. 5 Veď svoj život vystavil nebezpečenstvu, keď zabil Filištínca; vtedy Hospodin spôsobil veľké vyslobodenie celému Izraelu. Ty si to videl a tešil si sa. Prečo teda hrešíš proti nevinnej krvi a chceš Dávida bez príčiny zabiť? 6 Saul vypočul Jonatánove slová. Saul prisahal: Akože žije Hospodin, nedám ho zabiť! 7 Potom Jonatán zavolal Dávida a oznámil mu všetky tie slová. Nato Jonatán uviedol Dávida k Saulovi; a bol u neho ako predtým. 8 Keď znovu vypukla vojna, vyšiel Dávid a bojoval proti Filištíncom. Spôsobil im veľkú porážku, takže utiekli pred ním. 9 Vtom zlý duch od Hospodina napadol Saula, ktorý sedel vo svojom dome s kopijou v ruke. Zatiaľ Dávid preberal rukou na strunách. 10 Vtedy Saul chcel pribodnúť Dávida kopijou ku stene, ale ten sa uhol, takže Saul vrazil kopiju do steny. Dávid v tú noc utiekol a zachránil sa.

Dávidov útek

11 Potom Saul poslal poslov do domu Dávidovho, aby ho vystriehli a ráno zabili. Ale jeho žena Míkal to oznámila Dávidovi: Ak si tejto noci nezachrániš život, zajtra budeš mŕtvy.
12 Preto Míkal spustila Dávida oblokom, a ten odišiel, utiekol; vtedy sa zachránil. 13 Potom vzala Míkal sošku domáceho bôžika, uložila ju do postele, ku hlave jej položila sieť z kozej srsti a prikryla ju rúchom. 14 Keď Saul poslal poslov, aby zajali Dávida, povedala: Chorý je! 15 Ale Saul vrátil poslov, aby obzreli Dávida, a povedal: Prineste ho s posteľou ku mne, nech ho zabijem. 16 Keď poslovia prišli, ajhľa, soška ležala na posteli a pri jej hlave bola sieť z kozej srsti. 17 Vtedy Saul dohováral Míkal: Prečo si ma takto podviedla? Pustila si môjho nepriateľa, a ten ušiel. Míkal odpovedala Saulovi: Povedal mi: Pusť ma, inak ťa zabijem! 18 Tak Dávid utiekol a zachránil sa. Prišiel k Samuelovi do Rámy, kde mu oznámil všetko, čo mu urobil Saul. Nato odišiel so Samuelom a bývali v Nájóte. 19 No Saulovi to oznámili a povedali mu: Hľa, Dávid je v Nájóte pri Ráme. 20 Saul vyslal poslov zajať Dávida; ale tí videli skupinu prorokov vo vytržení a Samuela na ich čele; keď zostúpil Duch Boží na Saulových poslov, upadli aj oni do vytrženia. 21 Keď to oznámili Saulovi, poslal iných poslov, a aj tí upadli do vytrženia. Potom Saul poslal tretích poslov, a aj tí upadli do vytrženia. 22 Sám odišiel do Rámy a prišiel až k veľkej studni v Seku. Spytoval sa: Kde je Samuel a Dávid? Povedali mu: Sú v Nájóte pri Ráme. 23 Šiel teda do Nájótu pri Ráme, a i na neho zostúpil Duch Boží a kráčal stále v prorockom vytržení, až prišiel do Nájótu pri Ráme. 24 Aj on si vyzliekol šaty a bol vo vytržení pred Samuelom. Ležal nahý celý deň a celú noc. Odvtedy sa hovorieva: Či je Saul medzi prorokmi?