19. kapitola

Saul chce zabiť Dávida

1 Saul povedal svojmu synovi Jonatánovi a všetkým služobníkom, že Dávida treba zabiť; ale Saulov syn Jonatán mal Dávida veľmi rád.
2 Jonatán oznámil Dávidovi: Môj otec Saul ťa chce zabiť, preto ťa prosím, maj sa ráno na pozore, sadni si do úkrytu a schovaj sa. 3 Ja však vyjdem a postavím sa vedľa svojho otca na poli, kde budeš, a budem so svojím otcom hovoriť o tebe; ak niečo zbadám, oznámim ti. 4 Jonatán hovoril svojmu otcovi Saulovi o Dávidovi dobre. Povedal mu: Nech sa kráľ neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi, lebo on sa neprehrešil proti tebe, ba jeho skutky sú pre teba veľmi prospešné. 5 Veď svoj život vystavil nebezpečenstvu, keď zabil Filištínca; vtedy Hospodin spôsobil veľké vyslobodenie celému Izraelu. Ty si to videl a tešil si sa. Prečo teda hrešíš proti nevinnej krvi a chceš Dávida bez príčiny zabiť? 6 Saul vypočul Jonatánove slová. Saul prisahal: Akože žije Hospodin, nedám ho zabiť! 7 Potom Jonatán zavolal Dávida a oznámil mu všetky tie slová. Nato Jonatán uviedol Dávida k Saulovi; a bol u neho ako predtým. 8 Keď znovu vypukla vojna, vyšiel Dávid a bojoval proti Filištíncom. Spôsobil im veľkú porážku, takže utiekli pred ním. 9 Vtom zlý duch od Hospodina napadol Saula, ktorý sedel vo svojom dome s kopijou v ruke. Zatiaľ Dávid preberal rukou na strunách. 10 Vtedy Saul chcel pribodnúť Dávida kopijou ku stene, ale ten sa uhol, takže Saul vrazil kopiju do steny. Dávid v tú noc utiekol a zachránil sa.

Dávidov útek

11 Potom Saul poslal poslov do domu Dávidovho, aby ho vystriehli a ráno zabili. Ale jeho žena Míkal to oznámila Dávidovi: Ak si tejto noci nezachrániš život, zajtra budeš mŕtvy.
12 Preto Míkal spustila Dávida oblokom, a ten odišiel, utiekol; vtedy sa zachránil. 13 Potom vzala Míkal sošku domáceho bôžika, uložila ju do postele, ku hlave jej položila sieť z kozej srsti a prikryla ju rúchom. 14 Keď Saul poslal poslov, aby zajali Dávida, povedala: Chorý je! 15 Ale Saul vrátil poslov, aby obzreli Dávida, a povedal: Prineste ho s posteľou ku mne, nech ho zabijem. 16 Keď poslovia prišli, ajhľa, soška ležala na posteli a pri jej hlave bola sieť z kozej srsti. 17 Vtedy Saul dohováral Míkal: Prečo si ma takto podviedla? Pustila si môjho nepriateľa, a ten ušiel. Míkal odpovedala Saulovi: Povedal mi: Pusť ma, inak ťa zabijem! 18 Tak Dávid utiekol a zachránil sa. Prišiel k Samuelovi do Rámy, kde mu oznámil všetko, čo mu urobil Saul. Nato odišiel so Samuelom a bývali v Nájóte. 19 No Saulovi to oznámili a povedali mu: Hľa, Dávid je v Nájóte pri Ráme. 20 Saul vyslal poslov zajať Dávida; ale tí videli skupinu prorokov vo vytržení a Samuela na ich čele; keď zostúpil Duch Boží na Saulových poslov, upadli aj oni do vytrženia. 21 Keď to oznámili Saulovi, poslal iných poslov, a aj tí upadli do vytrženia. Potom Saul poslal tretích poslov, a aj tí upadli do vytrženia. 22 Sám odišiel do Rámy a prišiel až k veľkej studni v Seku. Spytoval sa: Kde je Samuel a Dávid? Povedali mu: Sú v Nájóte pri Ráme. 23 Šiel teda do Nájótu pri Ráme, a i na neho zostúpil Duch Boží a kráčal stále v prorockom vytržení, až prišiel do Nájótu pri Ráme. 24 Aj on si vyzliekol šaty a bol vo vytržení pred Samuelom. Ležal nahý celý deň a celú noc. Odvtedy sa hovorieva: Či je Saul medzi prorokmi?