Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Kráľovské stavby

1 Svoj vlastný dom staval Šalamún trinásť rokov, kým ho nedokončil.
2 Postavil aj Dom libanonského lesa, sto lakťov dlhý, päťdesiat lakťov široký a tridsať lakťov vysoký, na štyroch radoch cédrových stĺpov. Na stĺpoch spočívali cédrové hrady. 3 Pokrytý bol cédrovým drevom nad trámami, ktoré spočívali na štyridsiatich piatich stĺpoch; jeden rad mal pätnásť stĺpov. 4 Orámované okná boli v troch radoch a svetelný otvor bol trikrát proti svetelnému otvoru. 5 Všetky vchody a zárubne mali štvoruhlé rámy; svetelný otvor bol trikrát naproti svetelnému otvoru. 6 Stĺpovú sieň urobil päťdesiat lakťov dlhú a tridsať lakťov širokú. Pred ňou bola predsieň so stĺpmi a schodiskom. 7 Urobil aj trónnu sieň, kde prisluhoval právo, teda súdnu sieň pokrytú cédrovým drevom od podlahy až po povalu. 8 Jeho vlastný dom, v ktorom býval na druhom nádvorí za sieňou, bol zhotovený rovnako. Šalamún urobil aj dom pre faraónovu dcéru, ktorú si vzal, a to tiež na spôsob onej siene. 9 Všetko toto bolo zo vzácnych kameňov, tesaných na kvádrovú mieru, prirezaných pílou, zvnútra i zvonku, od základov až po rímsu, zvonku až po veľké nádvorie. 10 Základy boli zo vzácnych mohutných desaťlakťových a osemlakťových kameňov. 11 Aj nad nimi boli vzácne kamene podľa kvádrovej miery a cédrové drevo. 12 Veľké nádvorie malo dookola tri vrstvy kvádrov a vrstvu tesaných cédrov. Takisto aj vnútorné nádvorie domu Hospodinovho a predsieň domu. 13 Kráľ Šalamún poslal po Chíráma z Týru a dal ho priviesť. 14 Ten bol synom ženy vdovy z kmeňa Naftálí a jeho otec bol Týrčan. Bol odborníkom v spracúvaní bronzu, plný múdrosti, dôvtipu a znalosti pri zhotovovaní výrobkov z bronzu. Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a porobil mu všetky práce.

Zhotovenie dvoch stĺpov

15 Sformoval dva bronzové stĺpy. Výška jedného bola osemnásť lakťov. Jeho obvod by obopla dvanásťlakťová šnúra. Bol dutý a mal hrúbku na štyri prsty. Taký istý bol aj druhý stĺp.
16 Zhotovil aj dve hlavice, uliate z bronzu, aby ich položil na vrch stĺpov. Výška jednej i druhej hlavice bola päť lakťov. 17 Zhotovil mriežkovanie s reťazovitými vencami na hlavice, ktoré boli na vrchu stĺpov, sedem na jeden a sedem na druhý stĺp. 18 Potom zhotovil granátové jablká vo dvoch radoch dookola na jedno mriežkovanie, aby zakrývali hlavice navrchu stĺpov. Podobne urobil aj na druhej hlavici. 19 Hlavice navrchu stĺpov v predsieni mali ľaliovitú podobu a boli štvorlakťové. 20 A dookola v dvoch radoch bolo dvesto granátových jabĺk zhora i zdola na mriežkovaní, ktoré sa tiahlo okolo dutiny hlavice, na každej hlavici oboch stĺpov. 21 Stĺpy postavil ku chrámovej predsieni. Jeden stĺp postavil na južnú stranu a dal mu meno Jáchín. Keď postavil stĺp na severnú stranu, dal mu meno Bóaz. 22 Navrchu stĺpov bola ľaliovitá podoba. Tým boli práce na stĺpoch hotové.

Zhotovenie bronzového mora

23 Ďalej zhotovil liate more; desať lakťov malo priemer od kraja po okraj a bolo okrúhle. Jeho výška bola päť lakťov a po obvode ho mohla obopnúť tridsaťlakťová šnúra.
24 Pod jeho okrajom boli všade dookola kolokvintové ozdoby, desať na lakeť. Obopínali more zo všetkých strán a boli uliate vo dvoch radoch súčasne s ním. 25 More stálo na dvanástich býkoch: tri boli obrátené na sever, tri na západ, tri na juh a tri na východ. More bolo hore na nich, takže všetky zadné časti býkov boli obrátené dovnútra. 26 Hrúbka mora bola na dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha ľaliového kvetu. Malo objem dvetisíc batov.

Desať podvozkov na umývadlá

27 Potom zhotovil desať podvozkov z bronzu. Každý bol štyri lakte dlhý, štyri lakte široký a tri lakte vysoký.
28 Podvozky boli zhotovené takto: mali priečne laty, to jest priečne laty boli medzi rámovými latami. 29 Na priečkach, ktoré boli medzi rámovými latami, boli levy, býky a cherubi a na rámových latách pomedzi, zhora a zdola levy, býky a visiace vence. 30 Každý podvozok mal štyri bronzové kolesá a bronzové osi. Na štyroch rohoch pod kotlíkom boli ramienka. Ramienka boli uliate z druhej strany s vencami. 31 Jeho otvor zvnútra podvozka a smerom nahor bol na lakeť. Jeho otvor bol okrúhly, pevne vypracovaný a mal poldruha lakťa. Aj na otvore boli rezby. Jeho priečne laty boli štvoruhlé, a nie okrúhle. 32 Pod latami bolo štvoro kolies. Osi kolies boli na podvozku. Výška každého kolesa bola poldruha lakťa. 33 Kolesá boli zhotovené ako vozové: osi, bahry, spice a hlavy, všetko bolo uliate. 34 Na štyroch rohoch každého podvozka boli štyri ramienka, takže ramienka vyčnievali z podvozka. 35 Navrchu podvozka bola dookola pollakťová okrúhla vyvýšenina a na vrchu podvozka boli jeho ramienka a jeho priečky z jedného kusa s ním. 36 Na plochy, jeho ramienka a na priečky vyryl cherubov, levov a palmety podľa voľného miesta na každom, a dookola vence. 37 Takto zhotovil desať podvozkov. Všetky boli rovnako uliate, rovnakej miery a rovnakého tvaru. 38 Zhotovil aj desať bronzových umývadiel. Každé umývadlo malo objem štyridsať batov; každé umývadlo bolo na podvozku. Podvozkov bolo desať. 39 Päť podvozkov umiestnil po južnej strane domu, päť po severnej strane domu. More umiestnil na juhovýchodnom rohu domu.

Ďalšie vybavenie chrámu

40 Potom Chírám zhotovil kotlíky, lopaty a kropiace čaše. Tak dokončil všetku prácu pre kráľa Šalamúna na dome Hospodinovom:
41 dva stĺpy a gule hlavíc, ktoré boli navrchu dvoch stĺpov, tiež dve mriežkovania na prikrytie dvoch gúľ hlavíc, ktoré boli navrchu stĺpov; 42 štyristo granátových jabĺk pre dvoje mriežkovaní, dva rady granátových jabĺk pre jedno mriežkovanie, aby prikrývali dve gule hlavíc na dvoch stĺpoch; 43 desať podvozkov a desať umývadiel na podvozkoch; 44 jedno more s dvanástimi býkmi pod morom; 45 hrnce, lopaty, kropiace čaše a všetky nádoby, ktoré vyhotovil Chírám kráľovi Šalamúnovi pre dom Hospodinov, boli z lešteného bronzu. 46 Šalamún to dal na Okolí jordánskom zlievať v hlinených formách medzi Sukkótom a Cáretánom, 47 všetky nádoby nechal nevážené, lebo ich bolo nesmierne mnoho a váha bronzu sa nedala zistiť. 48 Tak dal Šalamún zhotoviť všetky nádoby, ktoré boli v dome Hospodinovom: zlatý oltár a zlatý stôl, na ktorom bol predkladaný chlieb, 49 päť svietnikov z rýdzeho zlata po južnej a päť po severnej strane pred veľsvätyňou, aj zlaté kvety, lampy a kliešte, 50 misy, nože, kropiace čaše, panvice na kadidlo, misy na oheň z rýdzeho zlata ako aj čapy na dverách vnútorného domu, na veľsvätyni a dverách chrámu boli zo zlata. 51 Keď sa skončila všetka práca, ktorú kráľ Šalamún robil na dome Hospodinovom, doniesol posvätné veci svojho otca Dávida - striebro, zlato a nádoby, a uložil ich medzi poklady domu Hospodinovho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk