Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Život podľa Božích prikázaní

1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého.
2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 3 Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. 4 Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachováva Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. 5 Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v Ňom. 6 Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.

Nové prikázanie

7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku.
8 A predsa, (ako) nové prikázanie píšem vám, čo je pravdivé v Ňom aj vo vás, pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. 9 Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí brata, je doteraz v tme. 10 Kto miluje brata, zostáva vo svetle a nieto v ňom nič pohoršujúceho. 11 Ale kto nenávidí brata, je v tme a chodí v tme a nevie, kam ide, pretože mu tma zaslepila oči. 12 Píšem vám, deti, pretože sú vám odpustené hriechy pre Jeho meno. 13 Píšem vám, otcovia, pretože ste poznali Toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, pretože ste zvíťazili nad zlostníkom. 14 Napísal som vám, deti, pretože ste poznali Otca. Napísal som vám, otcovia, pretože ste poznali Toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, pretože ste silní a slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom. 15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. 16 Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. 17 Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.

Výstraha pred antikristami

18 Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že antikrist prichádza, aj teraz zjavili sa mnohí antikristovia; podľa toho poznávame, že je posledná hodina.
19 Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami; ale (odpadli), aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. 20 Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého, a viete to všetci. 21 Nenapísal som vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je klamárom, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca a Syna. 23 Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 24 Čo ste počuli od počiatku, nech zostáva vo vás. Ak zostane vo vás, čo ste počuli od počiatku, aj vy zostanete v Synovi a v Otcovi. 25 A to je zasľúbenie, ktoré nám On sám zasľúbil: večný život. 26 Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. 27 A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom zostávajte! 28 Teraz, deti, zostávajte v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním zahanbení pri Jeho príchode. 29 Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z Neho.