Predchádzajúca kapitola

99. kapitola

1 Hospodin kraľuje; nech sa trasú národy! Tróni nad cherubínmi, nech sa hýbe zem! 2 Veľký je Hospodin na Sione a je vysoký nad všetkými národami. 3 Nech oslavujú tvoje meno veľké a strašné, lebo je sväté. 4 A moc kráľova miluje súd; ty si ustanovil spravedlivé právo; súd a spravedlivosť si ty učinil v Jakobovi. 5 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, a klaňajte sa podnožiu jeho nôh, lebo je svätý. 6 Mojžiš a Áron sú medzi jeho kňazmi a Samuel medzi tými, ktorí vzývajú jeho meno. Volávali na Hospodina, a on ich vyslýchal. 7 V oblakovom stĺpe hovorieval k nim; ostríhali jeho svedoctvá a jeho ustanovenie, ktoré im dal. 8 Hospodine, náš Bože, ty si ich vyslýchal; bol si im odpúšťajúcim Bohom silným, keď si aj pomstil ich výčiny. 9 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, a klaňajte sa obrátení k vrchu jeho svätosti, lebo Hospodin, náš Bôh, je svätý.