Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Sčítanie súcich do vojny.

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai v stáne shromaždenia prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vyjdení z Egyptskej zeme a riekol:
2 Spočítajte sumu celej obce synov Izraelových podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, podľa počtu mien každého, kto je mužského pohlavia, podľa ich hláv, 3 vo veku od dvadsať rokov a vyše, každého, ktorý je súci ísť do vojska v Izraelovi. Spočítajte ich podľa ich vojsk, ty a Áron.

Hlavy domov otcov.

4 Budú s vami po jednom mužovi z každého pokolenia; každý ten, ktorý je hlavou domu svojich otcov.
5 A toto sú mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov 6 zo Simeona Šelumiel, syn Cúrišaddajov, 7 z Júdu Nachšon (čiže Názon), syn Amminadábov, 8 z Izachára Netaneel, syn Cuárov, 9 zo Zabulona Eliáb, syn Chelonov, 10 zo synov Jozefových, z Efraima Elišáma, syn Ammihúdov, z Manassesa Gamaliel, syn Pedahcúrov 11 z Benjamina Abidan, syn Gideoniho, 12 z Dána Achiezer, syn Ammišaddajov, 13 z Asera Pagiel, syn Ochránov, 14 z Gáda Eliasaf, syn Deuelov, 15 z Naftaliho Achíra, syn Enánov. 16 To sú povolaní z obce, kniežatá pokolení svojich otcov; hlavy tisícov z Izraela to boli. 17 Vtedy pojal Mojžiš a Áron týchto mužov, ktorí boli označení menami. 18 A shromaždili celú obec prvého dňa druhého mesiaca, a priznávali sa rodom ku svojim čeľadiam podľa domu svojich otcov počtom mien, vo veku od dvadsať rokov a vyše podľa svojich hláv. 19 Ako prikázal Hospodin Mojžišovi, tak ich spočítal na púšti Sinai.

Rúben.

20 A bolo synov Rúbena, prvorodeného Izraelovho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien podľa ich hláv, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
21 ich počítaných, z pokolenia Rúbenovho, štyridsaťšesť tisíc päťsto.

Simeon.

22 Synov Simeonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hláv, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
23 ich počítaných z pokolenia Simeonovho bolo päťdesiatdeväť tisíc tristo.

Gád.

24 Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
25 ich počítaných, z pokolenia Gádovho bolo štyridsaťpäť tisíc šesťsto päťdesiat.

Júda.

26 Synov Júdových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
27 ich počítaných, z pokolenia Júdovho bolo sedemdesiatštyri tisíc šesťsto.

Izachár.

28 Synov Izachárových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
29 ich počítaných, z pokolenia Izachárovho bolo päťdesiatštyri tisíc štyristo.

Zabulon.

30 Synov Zabulonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
31 ich počítaných, z pokolenia Zabulonovho bolo päťdesiatsedem tisíc štyristo.

Jozef - Efraim.

32 Synov Jozefových, a síce synov Efraimových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
33 ich počítaných, z pokolenia Efraimovho bolo štyridsať tisíc päťsto.

Jozef - Manasses.

34 Synov Manassesových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
35 ich počítaných, z pokolenia Manassesovho bolo tridsaťdva tisíc dvesto.

Benjamin.

36 Synov Benjaminových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
37 ich počítaných, z pokolenia Benjaminovho bolo tridsaťpäť tisíc štyristo.

Dán.

38 Synov Dánových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
39 ich počítaných, z pokolenia Dánovho bolo šesťdesiatdva tisíc sedemsto.

Aser.

40 Synov Aserových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
41 ich počítaných, z pokolenia Aserovho bolo štyridsaťjeden tisíc päťsto.

Naftali.

42 Synovia Naftaliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
43 ich počítaných, z pokolenia Naftaliho bolo päťdesiattri tisíc štyristo. 44 To sú spočítaní, ktorých počítal Mojžiš a Áron a kniežatá Izraelove, dvanásť mužov; vše jeden muž za dom svojich otcov boli. 45 A bolo všetkých počítaných zo synov Izraelových podľa domu ich otcov vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska v Izraelovi, 46 teda bolo všetkých počítaných šesťsto tri tisíc päťsto päťdesiat.

Levitovia a ich úloha.

47 Ale Levitovia podľa pokolenia svojich otcov neboli počítaní medzi nimi.
48 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 49 Len pokolenia Léviho nebudeš počítať ani ich sumy nespočítaš medzi synmi Izraelovými. 50 Ale ty ustanov Levitov nad príbytkom svedoctva, nad všetkým jeho náradím a nad všetkým, čo patrí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všetko jeho náradie a oni mu budú svätoslúžiť a budú táboriť okolo príbytku. 51 A keď sa bude mať rušať príbytok, postŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, postavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie. 52 A synovia Izraelovi budú táboriť každý vo svojom tábore a každý pri svojom prápore podľa svojich zástupov. 53 A tedy Levitovia budú táboriť vôkol príbytku svedoctva, aby nevznikol hnev na obec synov Izraelových, a Levitovia budú strážiť stráž príbytku svedoctva. 54 A synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako to prikázal Hospodin Mojžišovi, tak učinili.