1. kapitola

Sčítanie súcich do vojny.

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai v stáne shromaždenia prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vyjdení z Egyptskej zeme a riekol:
2 Spočítajte sumu celej obce synov Izraelových podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, podľa počtu mien každého, kto je mužského pohlavia, podľa ich hláv, 3 vo veku od dvadsať rokov a vyše, každého, ktorý je súci ísť do vojska v Izraelovi. Spočítajte ich podľa ich vojsk, ty a Áron.

Hlavy domov otcov.

4 Budú s vami po jednom mužovi z každého pokolenia; každý ten, ktorý je hlavou domu svojich otcov.
5 A toto sú mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov 6 zo Simeona Šelumiel, syn Cúrišaddajov, 7 z Júdu Nachšon (čiže Názon), syn Amminadábov, 8 z Izachára Netaneel, syn Cuárov, 9 zo Zabulona Eliáb, syn Chelonov, 10 zo synov Jozefových, z Efraima Elišáma, syn Ammihúdov, z Manassesa Gamaliel, syn Pedahcúrov 11 z Benjamina Abidan, syn Gideoniho, 12 z Dána Achiezer, syn Ammišaddajov, 13 z Asera Pagiel, syn Ochránov, 14 z Gáda Eliasaf, syn Deuelov, 15 z Naftaliho Achíra, syn Enánov. 16 To sú povolaní z obce, kniežatá pokolení svojich otcov; hlavy tisícov z Izraela to boli. 17 Vtedy pojal Mojžiš a Áron týchto mužov, ktorí boli označení menami. 18 A shromaždili celú obec prvého dňa druhého mesiaca, a priznávali sa rodom ku svojim čeľadiam podľa domu svojich otcov počtom mien, vo veku od dvadsať rokov a vyše podľa svojich hláv. 19 Ako prikázal Hospodin Mojžišovi, tak ich spočítal na púšti Sinai.

Rúben.

20 A bolo synov Rúbena, prvorodeného Izraelovho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien podľa ich hláv, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
21 ich počítaných, z pokolenia Rúbenovho, štyridsaťšesť tisíc päťsto.

Simeon.

22 Synov Simeonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hláv, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
23 ich počítaných z pokolenia Simeonovho bolo päťdesiatdeväť tisíc tristo.

Gád.

24 Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
25 ich počítaných, z pokolenia Gádovho bolo štyridsaťpäť tisíc šesťsto päťdesiat.

Júda.

26 Synov Júdových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
27 ich počítaných, z pokolenia Júdovho bolo sedemdesiatštyri tisíc šesťsto.

Izachár.

28 Synov Izachárových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
29 ich počítaných, z pokolenia Izachárovho bolo päťdesiatštyri tisíc štyristo.

Zabulon.

30 Synov Zabulonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
31 ich počítaných, z pokolenia Zabulonovho bolo päťdesiatsedem tisíc štyristo.

Jozef - Efraim.

32 Synov Jozefových, a síce synov Efraimových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
33 ich počítaných, z pokolenia Efraimovho bolo štyridsať tisíc päťsto.

Jozef - Manasses.

34 Synov Manassesových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
35 ich počítaných, z pokolenia Manassesovho bolo tridsaťdva tisíc dvesto.

Benjamin.

36 Synov Benjaminových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
37 ich počítaných, z pokolenia Benjaminovho bolo tridsaťpäť tisíc štyristo.

Dán.

38 Synov Dánových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
39 ich počítaných, z pokolenia Dánovho bolo šesťdesiatdva tisíc sedemsto.

Aser.

40 Synov Aserových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
41 ich počítaných, z pokolenia Aserovho bolo štyridsaťjeden tisíc päťsto.

Naftali.

42 Synovia Naftaliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
43 ich počítaných, z pokolenia Naftaliho bolo päťdesiattri tisíc štyristo. 44 To sú spočítaní, ktorých počítal Mojžiš a Áron a kniežatá Izraelove, dvanásť mužov; vše jeden muž za dom svojich otcov boli. 45 A bolo všetkých počítaných zo synov Izraelových podľa domu ich otcov vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska v Izraelovi, 46 teda bolo všetkých počítaných šesťsto tri tisíc päťsto päťdesiat.

Levitovia a ich úloha.

47 Ale Levitovia podľa pokolenia svojich otcov neboli počítaní medzi nimi.
48 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 49 Len pokolenia Léviho nebudeš počítať ani ich sumy nespočítaš medzi synmi Izraelovými. 50 Ale ty ustanov Levitov nad príbytkom svedoctva, nad všetkým jeho náradím a nad všetkým, čo patrí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všetko jeho náradie a oni mu budú svätoslúžiť a budú táboriť okolo príbytku. 51 A keď sa bude mať rušať príbytok, postŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, postavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie. 52 A synovia Izraelovi budú táboriť každý vo svojom tábore a každý pri svojom prápore podľa svojich zástupov. 53 A tedy Levitovia budú táboriť vôkol príbytku svedoctva, aby nevznikol hnev na obec synov Izraelových, a Levitovia budú strážiť stráž príbytku svedoctva. 54 A synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako to prikázal Hospodin Mojžišovi, tak učinili.