1. kapitola

Pozdravenie. Chválorečenie Bohu za požehnané prijatie evanjelia v Tesalonike.

1 Pavel, Silván a Timoteus cirkvi Tesaloničanov v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišu Kristovi: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
2 Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás na všetkých zmieňujúc sa na svojich modlitbách o vás, 3 neprestajne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho Pána Ježiša Krista pred svojím Bohom a Otcom, 4 vediac, bratia, milovaní od Boha, vaše vyvolenie. 5 Lebo naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu a v mnohej istote, jako viete, jakí sme boli medzi vami pre vás. 6 A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a Pánovými prijmúc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha, 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedonii a v Achaji. 8 Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nie len v Macedonii a v Achaji, ale aj na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha, takže nám netreba nič hovoriť. 9 Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a jako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a pravdivému, 10 a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prijdúceho hnevu.