1. kapitola

Výpis rodov od Adama až po Abraháma a jeho synov.

1 Adam, Set, Enos,
2 Kénan, Mahalaleel, Jared, 3 Enoch, Matuzalem, Lámech, 4 Noach, Sem, Chám a Jafet. 5 Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras. 6 A synovia Gomerovi: Aškenaz, Rífat a Togarma. 7 A synovia Javánovi: Elíša a Taršíša, Kittím a Dodaním. 8 A synovia Chámovi: Kúš a Micraim, Pút a Kanaán. 9 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Ragma a Sabtacha. A synovia Ragmovi: Šeba a Dedán. 10 A Kúš splodil Nimroda. Ten započal byť mocným mužom na zemi. 11 A Micraim splodil Lúdim, Anamim, Lehábim a Naftúchim, 12 Patrúsim a Kaslúchim, odkiaľ pošli Filištíni a Kaftorím. 13 A Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Cheta, 14 a Jebuzeja, Amoreja a Girgazeja, 15 Heveja, Arakeja a Sineja, 16 Arvadeja, Cemareja a Chamateja. 17 Synovia Semovi: Élam, Assúr, Arfaxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech. 18 Arfaxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera. 19 A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jednému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán. 20 A Joktán splodil Almodáda, Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha, 21 Hadoráma, Uzala a Diklu, 22 Ébala, Abimaela a Šebu, 23 Ofíra, Chavilu a Jobába. Tí všetci boli synmi Joktánovými. 24 Sem, Arfaxad, Šelach, 25 Héber, Péleg, Rehu, 26 Serúg, Náchor, Térach, 27 Abrám, to je Abrahám. 28 Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael. 29 Toto sú ich rody. Prvorodený Izmaelov Nebajot, Kedar, Adbeel a Mibsam, 30 Mišma, Dúma, Massa, Chadad a Téma, 31 Jetúr, Nafíš a Kedma. To boli synovia Izmaelovi. 32 A synovia Ketury, ženiny Abrahámovej; tá porodila Zimrána, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbáka a Šuacha. A synovia Jokšanovi: Šeba a Dedán. 33 Synovia Madianovi: Éfa, Efer, Enoch, Abída a Eldaa. Tí všetci boli synmi Keturinými. 34 A Abrahám splodil Izáka. Synovia Izákovi: Ezav a Izrael. 35 Synovia Ezavovi: Elifaz, Reguel, Jeuš, Jalam a Kórach. 36 Synovia Elifazovi: Téman, Omár, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna a Amalek. 37 Synovia Reguelovi: Nachat, Zérach, Šamma a Mizza. 38 Synovia Seirovi: Lotán, Šobál, Cibeon, Ana, Dišon, Écer a Díšan. 39 Synovia Lotánovi: Chori, Homan. A sestra Lotánova bola Timna. 40 Synovia Šobálovi: Aljan, Manachat, Ébal, Šefi a Onam. A synovia Cibeonovi: Aja a Ana. 41 Synovia Anovi: Díšon. A synovia Díšonovi: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Cherán. 42 Synovia Écerovi: Bilhán, Zaván a Jakan. Synovia Díšonovi: Úc a Arán.

Kráľovia v zemi Edomovej.

43 A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Izraelových: Béla, syn Beorov. A meno jeho mesta bolo Dinhaba.
44 A keď zomrel Béla, kraľoval miesto neho Jobáb, syn Zérachov, z Bocry. 45 A keď zomrel Jobáb, kraľoval miesto neho Chúšam zo zeme Témanitov. 46 A keď zomrel Chúšam, kraľoval miesto neho Hadad, syn Bedadov, ktorý porazil Madiana v moábskom kraji. A meno jeho mesta bolo Avít. 47 A keď zomrel Hadad, kraľoval miesto neho Samla z Masréky. 48 A keď zomrel Samla, kraľoval miesto neho Saul z Rechobota od rieky. 49 A keď zomrel Saul, kraľoval miesto neho Bál-chanán, syn Achborov. 50 A keď zomrel Bál-chanán, kraľoval miesto neho Hadad. A meno jeho mesta bolo Pái, a meno jeho ženy bolo Mehetabeľ, dcéra Matrédy, dcéry Me-zahábovej. 51 A keď zomrel Hadad, boli vojvodami Edomska: vojvoda Timna, vojvoda Alia, vojvoda Jetet, 52 vojvoda Aholibáma, vojvoda Éla, vojvoda Pínon, 53 vojvoda Kenaz, vojvoda Téman, vojvoda Mibcár, 54 vojvoda Magdiel, vojvoda Irám. To boli vojvodovia Edomska.